Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2022.37-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / t. 37 (66) 2022
O zasobie zaginionego historycznego archiwum miasta Szczecina

Autorzy: Paweł Gut ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Pomorze Szczecin archiwum miejskie Szczecina archiwalia akta miejskie Archiwum Państwowe w Szczecinie
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:35 (65-99)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy zaginionych w 1945 roku historycznych archiwaliów miasta Szczecina. Autor przedstawia proces narastania archiwum miejskiego Szczecina, przekazania jego zasobu do depozytu archiwum państwowego, następnie uformowania z niego zespołu archiwalnego. Ta część narracji prowadzona jest na tle rozwoju pruskich archiwów miej- skich i państwowych, a także dyskusji o uznaniu akt miejskich za wartościowe źródło historyczne. Następnie w autor omawia strukturę wewnętrzną zespołu oraz charaktery- zuje zawartość kolejnych grup rzeczowych historycznego archiwum stolicy Pomorza
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Źródła archiwalne
2.Archiwum Państwowe w Szczecinie. Archiwum Książąt Szczecińskich, sygn. 65/2/0/1.124/I/6315, 65/2/0/1.130/I/6391, 65/2/0/1.131/I/6427, 65/2/0/1.134/I/6453, 6454, 6474.
3.Archiwum Państwowe w Szczecinie. Archiwum Państwowe w Szczecinie do 1945 roku, sygn. 65/78/0/1.4/469, 704, 65/78/0/3.51/1805, 1879, 1887.
4.Archiwum Państwowe w Szczecinie. Rejencja Szczecińska, sygn. 65/92/0/1.61/I/2558, 2599
5.Źródła drukowane
6.Amtsblatt der Regierung Stettin 1813.
7.Annalen der Preussischen innern Staatsverwaltung 16 (1832).
8.Ministerialblatt der innere Verwaltung 16 (1855), 20 (1859).
9.Opracowania
10.Berghaus, Heinrich. Geschichte der Stadt Stettin, der Hauptstadt von Pommern: topo- graphisch-statistisch beschrieben nach allen Richtungen ihre politischen, bürger- lichen, merkantilischen und kirchlichen Lebens. T. 2. Berlin: Verlag von J. Riem- schneider, 1876.
11.Branig, Hans. „Das Staatsarchiv Stettin und die Pflege des nichtstaatlichen Archivgutes in Pommern”. Monatsblätter der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde 52 (1938), 4: 82–90.
12.Diestelkamp, Adolf. „Das Staatsarchiv Stettin seit dem Weltkriege”. Monatsblätter der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde 52 (1938), 4: 70–82. Friedeborn, Paul. Historische Beschreibung der Stadt Alten Stettin. Alten Stettin: gedruckt durch unnd in Verlegung S. Joachim Rheten Erben, 1613.
13.Gaziński, Radosław. „Administracja Szczecina w czasach Paula Friedeborna”. W: Paul Friedeborn i jego dzieło, red. Paweł Gut, 37–49. Szczecin: Zamek Książąt Pomor- skich, 2021.
14.Gaziński, Radosław, Jerzy Grzelak, Jerzy Podralski, oprac. Regesty dokumentów miasta Szczecina z lat 1243–1856. Szczecin: Archiwum Państwowe w Szczecinie, 1993.
15.Gaziński, Radosław, Paweł Gut. „Historische Büchlein i Geheime Finanz Bücher jako przy- kłady źródeł do dziejów społeczeństwa miejskiego na Pomorzu Pruskim w II połowie XVIII wieku”. Przeszłość Demograficzna Polski 36 (2014): 151–164.
16.Gaziński Radosław, Paweł Gut, Maciej Szukała, oprac. Archiwum Państwowe w Szczeci- nie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Akta do 1945 roku. Warszawa–Szczecin: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2002.
17.Grotefend, Otto. „Das älteste Stettiner Bürgerbuch”. Monatsblätter der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde 1–2 (1923): 2–6
18.Grotefend, Otto. Regestenbuch der Urkundensammlung der Stadt Stettin 1243–1856. Oprac. Jerzy Grzelak, Bogdan Frankiewicz. Szczecin: Archiwum Państwowe w Szczecinie, 1996.
19.Gut, Paweł. „Urząd Radcy Podatkowego w Choszcznie dla miast powiatów tylnych Nowej Marchii”. Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 10 (2003): 123–133.
20.Head, Randolph C. Making Archives in Early Modern Europe. Proof, Information, and Political Record Keeping, 1400–1700. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. Hoogeweg, Hermann. „Die Entstehung des Stralsunder Stadtarchivs”. Baltische Studien NF 30 (1928): 85–103.
21.Morré, Fritz. „Quellen zur Bevölkerungsgeschichte der pommersche Städte im Stettiner Staatsarchiv”. Monatsblätter der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde 52 (1938), 4: 97–102.
22.Neitmann, Klaus, Winfried Schicht, red., Joachim Stephan, oprac. Städtebuch Historisches Ostbrandenburg. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2022.
23.Piskorski, Jan Maria. Miasta księstwa szczecińskiego do połowy XIV wieku. Poznań– Szczecin: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2005.
24.Prümers, Rodgero. „Die Städtischen Archive der Provinz Pommern links der Oder”. Baltische Studien 32 (1882): 73–99.
25.Prümers, Rodgero. „Privilegien-Bücher, Matrikeln, Copiarien etc. ”. W: Pommersches Urkundenbuch. T. 2, cz. 2, red. Rodgero Prümers, VIII–XX. Stettin: Staatsarchiv Stettin, 1885.
26.Randt, Erich. „Hundert Jahre Archivpflege in Pommern in Überblick”. Monatsblätter der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde 52 (1938), 4: 62–70.
27.Schleinert, Dirk. „Das Staatsarchiv Stettin von 1930 bis 1945”. Baltische Studien NF 99 (2013): 111–131.
28.Skupieński, Krzysztof. „Biurokracja w średniowiecznej kancelarii” W: Drogą histo- rii. Studia ofiarowane profesorowi Józefowi Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Piotr Dymmel, Krzysztof Skupieński, Barbara Trelińska, 206–212. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001.
29.Stelmach, Mieczysław. „Losy archiwaliów szczecińskich w okresie II wojny światowej”. Szczeciński Informator Archiwalny 9 (1995): 17–39.
30.Syska Ewa. „Źródła do dziejów Nowej Marchii z okresu panowania Askańczyków i Wit- telsbachów (do 1373 r.)”. Studia Źródłoznawcze 43 (2005): 61–83.
31.Szukała, Maciej. Archiwum Państwowe w Szczecinie w latach 1914–1945. Ludzie i dzia- łalność. Szczecin: Archiwum Państwowe w Szczecinie, 2019.
32.Thiede, Friedrich. Chronik der Stadt Stettin. Stettin: Verlag von Ferdinand Müller, 1849.
33.Turek-Kwiatkowska, Lucyna. Z dziejów służby archiwalnej. Archiwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1808–1914. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1968.
34.Wehrmann, Martin, red. Das älteste Stettiner Stadtbuch. Stettin: Herrcke und Lebeling, 1921.
35.Wehrmann, Martin, Ferdinand Fabricius, Theodor Pyl, Paul Manke. „Die erhaltenen mittelalterlichen Stadtbücher Pommerns”. Baltische Studien 46 (1896): 45–102.
36.Wilmans, Roger. „Aus einigen Stadtarchiven Westfalen s. Ergebnisse amtlicher Inspec- tionen, auf höhere Veranlassung veröffentlicht”. Rheinisch-Westphälische Geschi- chtsforschung und Alterthumskunde 2 (1876): 61–84.
37.Winter, Georg. „Aus pommerschen Stadtarchiven”. Deutsche Geschichtsblätter 3 (1902): 249–261, 295–306.