Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2022.37-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / t. 37 (66) 2022
W poszukiwaniu dobrego sąsiedztwa. 35 lat koordynowania w IFG i ILiNM inter- i transkulurowych projektów wymiany nad Odrą – szczeciński model germanistyki kulturowego pogranicza, cz. II

Autorzy: Katarzyna Joanna Krasoń ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2022
Liczba stron:31 (391-421)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst ten jest drugą częścią sprawozdania z działalności mandatowej dr. Andrzeja Talarczyka, koordynatora w Instytucie Filologii Germańskiej US w zakresie współpracy z instytucjami akademickimi i nieakademickimi w Niemczech. Obejmuje ono (w kontynuacji chronologicznej) kolejne obszary jego działalności organizacyjnej, dydaktycznej oraz naukowej, uporządkowane według następującej struktury tematycznej: 1) posłannictwo wykładów profesorów wizytujących, 2) nowe umowy w ramach programu Sokrates/Erasmus, 3) polsko-niemiecko-skandynawskie regionalistyczne konferencje naukowe, 4) Nowa Marchia – Terra incognita? – powstanie nowej polsko-niemieckiej serii wydawniczej „Badania Nowomarchijskie/Neumärkische Forschungen”. Również tutaj te wszystkie aktywności ujęte są w szerszym kontekście rozwoju Instytutu, w tym powstania w 2015 r. – jako wynik wspólnej działalności piszącej te słowa z dr. Andrzejem Talarczykiem – Zakładu Literaturo- znawstwa Porównawczego, który to rozwój jest tłem opisów i analiz. Swoją systemowością działania, wyrażającą się m.in. stopniowym przechodzeniem do coraz to nowej jakości współpracy transgranicznej, działalność dr. Talarczyka rozszerzyła również regionalistyczne spektrum oddziaływania. Ilustruje to najdobitniej trwająca ponad 20 lat współpraca z Akademią Bałtycką w Travemünde (Lubece) – od polsko-niemieckich podróży studyjnych po Pomorzu Zachodnim do wspólnych polsko-niemiecko-skandynawskich regionalistycznych konferencji naukowych z ich dalszym rozwinięciem w formie powstania serii wydawniczej w Wydawnictwie Naukowym US „Badania Nowomarchijskie/ Neumärkische Forschungen” wraz z ukonstytuowaniem przy niej wydawniczej Rady Naukowej, we współpracy z którą powstały projekty edycji kolejnych 10 tomów tej serii. Jest to uwieńczenie jego interdyscyplinarnej działalności, ponieważ w skład Rady Naukowej wchodzą m.in. jego profesorowie wizytujący, pracujący dydaktycznie i naukowo w najbardziej dynamicznie rozwijającym się w strukturze IFG Zakładzie Literaturoznawstwa Porównawczego. To uwieńczenie jest kolejną nową jakością w historii IFG i dopełnia działalność naukową dr. Talarczyka, który przeprowadził – jak wynika z przedstawionych w tym dwuczęściowym tekście zestawień – łącznie dziewięć międzynarodowych konferencji naukowych i opublikował ponad 60 publikacji, w tym dziewięć edycji książkowych, z których jedna monografia (na bazie dysertacji doktorskiej) otrzymała ministerialną nagrodę naukową III stopnia. Jest to w zakresie literaturoznawstwa w historii IFG jedno z największych osiągnięć. To wszystko oznaczało w edukacji akademickiej wychodzenie naprzeciw obecnie praktykowanemu nauczaniu, opartemu na metodologii badań regionalistycznych, określanemu w krajach anglosaskich terminem area studies i uzasadnia użycie w tym kontekście określenia „szczecińskiego modelu germanistyki kulturowego pogranicza”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Źródła
2.Białecki, Tadeusz, red. Encyklopedia Szczecina. Wydanie jubileuszowe z okazji 70-lecia polskiego Szczecina. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Kultury, 2015.
3.Dilthey, Wilhelm. Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing-Goethe-Novalis-Hölderlin. Leipzig: Teubner, 1922.
4.Opracowania
5.Albrecht, Dietmar, Andreas Degen, Bernd Neumann, Andrzej Talarczyk, red. Provinz als Zentrum. Regionalität in Literatur und Sprache. Ein polnisch-deutsch-nordisches Symposium. Aachen: Shaker Verlag, 2007.
6.Baran, Magdalena. „Ilu ojczyzn potrzebuje człowiek?”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 4–6 (2013), 245–247: 44–45.
7.Brandt, Marion. „Kleine Literaturen oder Regionalliteratur-Reichweite, Funktion und Besonderheit. Polnisch-deutsch-nordisches Symposium. Szczecin und Pobierowo 6/7–9.10.2007”. Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen (2008): 435–437.
8.Gesche, Janina. „Konferencja »Obszar narracji. Literatura regionalna oraz literatura o regionie«”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 10–12 (2009), 203–205: 68–69.
9.Gesche, Janina. „Erzählregionen: Regionales Erzählen und Erzählen über eine Region. Polnisch-deutsch-nordisches Symposium. Szczecin und Pobierowo 24–27.09.2009”. Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen (2010): 328–332.
10.Gierke, Michał. „Silva rerum”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczeciń- skiego 7–9 (2018), 308–310: 44–45.
11.Korzeb, Małgorzata, Dorota Sośnicka. „Mare Balticum łączy”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 7–9 (2002), 120–122: 34–35.
12.Korzeb, Małgorzata, Dorota Sośnicka. „Literatur, Grenze, Erinnerungsraum. Symposium in Szczecin und Pobierowo 5–8.09.2002”. Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen (2003): 321–324.
13.Krasoń, Katarzyna. „Nieustający dialog”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 10–12 (2011), 227–229: 51–52.
14.Krasoń, Katarzyna Joanna, Bernd Haedrich, red. Dialog polsko-niemiecki i niemiecko- -polski. Szczecin: Zapol, 2012.
15.Krasoń, Katarzyna Joanna, Bernd Haedrich, red. II. Europejskie pogranicza kulturowe. Filozofia – język – literatura. Szczecin: Zapol, 2013.
16.Krasoń, Katarzyna Joanna, Bernd Haedrich, red. III. Mit, baśń i legenda w literaturach europejskich. Szczecin: Zapol 2014.
17.Krasoń, Katarzyna Joanna, Hans-Georg Oertgen, red. IV. Mit, baśń i legenda jako źródło inspiracji poetów, literaturo- i kulturoznawców. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018.
18.Krasoń, Katarzyna, Andrzej Talarczyk. „Konferencja »Wyzwania współczesnego regionalizmu«”. Ziemia Lubuska 5 (2019): 205–213.
19.Lipnicki, Marcin. „Literatura regionów i prowincji”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 3–4 (2006), 164–165: 26–27.
20.Makowska-Cieleń, Anna, Andrzej Talarczyk. „Obszar Dolnej Noteci w (historycznej) Nowej Marchii jako przedmiot badań – wczoraj, dzisiaj i jutro. Polsko-niemiecka konferencja naukowa poświęcona doktorowi S. Talarczykowi (1922–2002) – in memoriam”. Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 17 (2010): 535–540.
21.Matławski, Bogdan. „Specjalne wyróżnienie dla publikacji WN US”. Przegląd Uniwersy- tecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 10–12 (2018), 311–313: 73–75.
22.Matławski, Bogdan. „Publikacja na 700-lecie Drezdenka – głos w transgranicznym dialogu regionalistycznym”. Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 27 (2020): 325–335.
23.Migdalski, Paweł. „10 lat Terra incognita”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 7–9 (2019), 320–322: 64–67.
24.Mrożek, Sebastian. „Provinz als Zentrum. Zu einer Besonderheit der (deutschen) Lite- ratur am Beispiel der baltischen Region. Polnisch-deutsch-nordisches Symposium. Szczecin, Pobierowo 1/2–4.12.2005”. Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen (2006): 358–361.
25.Mrożek, Sebastian. „Literatura regionalna”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 7–9 (2007), 176–178: 25–26.
26.Neumann, Bernd, Dietmar Albrecht, Andrzej Talarczyk, red. Literatur Grenzen Erinne- rungsräume. Erkundungen des deutsch-polnisch-baltischen Ostseeraums als einer Literaturlandschaft. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2004.
27.Neumann, Bernd, Andrzej Talarczyk, red. Erzählregionen. Regionales Erzählen und Erzählen über eine Region. Ein polnisch-deutsch-norwegisches Symposium. Aachen: Shaker Verlag, 2011.
28.Neumann, Bernd Andrzej Talarczyk, red. Kleine Literaturen. Ein polnisch-deutsch- -nordisches Symposium. Aachen: Shaker Verlag, 2010.
29.Neumann, Bernd, Andrzej Talarczyk, red. „Nicht von hier und doch nicht fremd“. Auto- biographisches Schreiben über die Herkunft aus einem anderen Land. Ein polnisch- -deutsch-norwegisches Symposium. Aachen: Shaker Verlag, 2015.
30.Schmidt-Henkel, Gerhard. „Regionalliteratur-Grenzliteratur-Weltliteratur”. Colloquia Germanica Stettinensia 197 (1998): 13–33 (tom specjalny: „Provinz als (geistige) Lebensform: Kulturlandschaften der südlichen Ostseeregion im Wandel der Zeit”, red. Andrzej Talarczyk).
31.Scholz-Lübbering, Hannelore. „Codierung der slawischen Sage »Die Mittagsfrau« im gleichnamigen Roman von Julia Franck [Szyfrowanie słowiańskiej legendy o Połu- dnicy w powieści Julii Franck]” W: IV. Mit, baśń i legenda jako źródło inspiracji poetów, literaturo- i kulturoznawców, red. Katarzyna Joanna Krasoń, Hans-Georg Oertgen, 143–157. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018.
32.Scholz-Lübbering, Hannelore, Hildegard Lämmer, red. Wie die Oder rauscht. Jak szumi Odra. Allerlei Geschichten entlang der Oder und aus der Neumark. Rozmaite historie znad Odry i z Nowej Marchii. Leipzig, 2012.
33.Surynt, Izabela. „Literarische Geist- und Machtdiskurse im europäischen »kurzen Jahrhun- dert« der Jahre 1914–1989/91. Internationales Symposium in Pobierowo und Szczecin 25–28 Oktober 2000”. Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen (2001): 407–413.
34.Talarczyk, Andrzej. „Sekcja Humanistyczna” W: Pomorskie Towarzystwo Niemcoznawcze. Komunikat nr 1/91, 5–6. Szczecin, 1991.
35.Talarczyk, Andrzej. „Goście z zagranicy. Sprawozdanie z pobytu w IFG dra Verchau z Uniwersytetu w Moguncji”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szcze- cińskiego 3–4 (1994), 23–24: 6.
36.Talarczyk, Andrzej. „Wizyty w Instytucie Filologii Germańskiej. Sprawozdanie z pobytu prof. J. Wolffa ze Stuttgartu i dra W. Urbana ze Stralsundu”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 4–6 (1996), 45–47: 12.
37.Talarczyk, Andrzej. „Berlińskie spotkanie zChristą Wolf”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 1–3 (2007), 170–172: 41.
38.Talarczyk, Andrzej. „Wizyta prof. Jürgena Wolffa w IFG”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 4–6 (1997), 57–59: 15.
39.Talarczyk, Andrzej. „Szczecin i Opole bliżej”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 10–12 (2000), 99–101: 32–33.
40.Talarczyk, Andrzej. „Nowe porozumienia germanistyki”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 4–6 (2001), 179–181: 42.
41.Talarczyk, Andrzej. „Goście Instytutu Filologii Germańskiej. Sprawozdanie z pobytu w IFG prof. G. Schmidta-Henkela z Uniwersytetu w Saarbrücken i dr. W. Kesslera, dyrektora Biblioteki im. Martina Opitza w Herne”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 7–8 (2007), 26–27: 7.
42.Talarczyk, Andrzej. „Umowa z Uniwersytetem w Lipsku”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 10–12 (2007), 179–181: 41.
43.Talarczyk, Andrzej. „Nowa Marchia – nową lokomotywą współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego z Viadriną?”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 1–3 (2012), 230–232: 43–44.
44.Talarczyk, Andrzej. „Znad Szprewy nad Odrę. Wywiad z prof. H. Scholz-Lübbering”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 1–3 (2016), 278–280: 72–73.
45.Talarczyk, Andrzej. „Nie tylko badania regionalne. Od interkulturowości przez intertekstualność do transkulturowości”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 4–6 (2016), 281–283: 70–71.
46.Talarczyk, Andrzej. „Regionalizm nad Dolną Notecią w kontekście akademickich badań nowomarchijskich. Szanse i zagrożenia”. Ziemia Lubuska 3 (2017): 227–245.
47.Talarczyk, Andrzej, Edward Włodarczyk, red. Historyczna Nowa Marchia w historiografii, kulturze, sztuce i architekturze – wczoraj, dzisiaj i jutro. In memoriam doktora Stanisława Talarczyka. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017.
48.Talarczyk, Andrzej. „Wyzwania współczesnego regionalizmu”. Przegląd Uniwersytecki. Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego 10–12 (2018), 311–313: 73–74.
49.Völker, Martin. „Königsberger Zuversicht. Über die jüdische Lyrikerin Gertrud Marx (1851–1916)”. Colloquia Germanica Stetinensia 26 (2017): 63–73.
50.Völker, Martin. „Katakombenstimmung und oppositionelle Arbeit am Märchen – magische Exposition zu Ewald Wasmuth (1890–1963)”. W: IV. Mit, baśń i legenda jako źródło inspiracji poetów, literaturo- i kulturoznawców, red. Katarzyna Joanna Krasoń, Hans-Georg Oertgen, 237–263. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2018.
51.Woldan, Alois. „Ich bin nicht von hier und doch kein fremder - autobiographisches Schre- iben über die Herkunft aus einem fremden Land. 6. polnisch-deutsch-nordisches Symposium. Szczecin/Pobierowo 25–28.04.2013”. Convivium. Germanistisches Jahrbuch.Polen (2014): 235–237.
52.Zybura, Marek, Kazimierz Wóycicki, red. Geist und Macht: Schriftsteller und Staat im Mitteleuropa des „kurzen Jahrhunderts” 1914 –1991. Dresden: Thelem, 2002.