Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.4-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 4 2016
Zapiska obituarna księcia Eryka I Pomorskiego (1449-1459)

Autorzy: Radosław Pawlik
Słowa kluczowe: nekrologi zapiski obituarne Unia Kalmarska Pomorze
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (5-13)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Istniejące w historiografii polskiej oraz niemieckiej rozbieżności w kwestii wyznaczenia dziennej daty śmierci Eryka I Pomorskiego (1449–1459) stanowiły główną inspirację do opublikowania w poniższym przyczynku nieznanej dotąd zapiski nekrologicznej poświęconej jego osobie. Zapiska ta pochodzi z akt kapituły katedralnej w Kamieniu Pomorskim przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie. Znajduje się ona na pierwszej karcie jednego z wykazów beneficjów kościoła katedralnego w Kamieniu. Zapiska pozwala na weryfikację opinii badaczy o dacie dziennej zgonu byłego władcy państw wchodzących w skład Unii Kalmarskiej, którzy w większości przyjmowali, że Eryk I zmarł pomiędzy 3 maja a 16 czerwca 1459 roku. Treść noty obituarnej poświęconej temu władcy wskazuje jednoznacznie, że zmarł on 23 maja 1459 roku w Darłowie i tam też został pochowany.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Państwowe w Szczecinie: Kapituła Katedralna w Kamieniu Pomorskim, sygn. 1302, k. 1 (dawna sygnatura: Rep. 8. Domkapitel Cammin. XXVII a. 2).
2.Annalen des Klosters Colbatz, hrsg. v. R. Prümers, w: Pommersches Urkundenbuch, Bd. 1, Abt. 2, Stettin 1877, s. 467–496.
3.Calendarium ecclesiae Cathedralis Caminensis, ed. F. Medem, w: Allgemeines Archiv für die Geschichtskunde des Preußischen Staates, hrsg. v. L. v. Ledebur, Bd. 18, Berlin–Posen–Bromberg 1835, s. 97–117.
4.Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold 1406–1528, bearb. v. H. Lemcke (Quellen zur pommerschen Geschichte, V. 5), Stettin 1919.
5.Lemcke H., Kalendarium und Necrolog des Carthäuser-Klosters Marienkron bei Rügenwalde aus dem Liber Beneficiorum desselben Klosters, „Baltische Studien” AF, 25, 1875, s. 116–141.
6.Todtenbuch des Klosters Neuencamp, hrsg. R. Prümers, w: Pommersches Urkundenbuch, Bd. 1, Abt. 2, Stettin 1877, s. 499–518.
7.Bilska-Ciećwierz M., Powstanie i organizacja kapituł kolegiackich metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu, Kraków 2007.
8.Boras Z., Książęta Pomorza Zachodniego, Poznań 2005.
9.Bülow G. v., Erich I., Herzog von Pommern, w: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 6, Leipzig 1877, s. 206–207.
10.Carlson G., Erik av Pommern, w: Svenskt biografiskt lexicon, Vol. 15, Stockholm 1956.
11.Christensen A.E., Erik af Pommerns danske kongemagt, w: Danmark, Norden og Østersøen. Udvalgte afhandlinger, København 1976, s. 65–78.
12.Czyżak M., Notariusze kapituły gnieźnieńskiej w I połowie XV wieku, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, 1, 2003, s. 7–34.
13.Dahlerup T., Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, Vol. 6: De fire stænder 1400–1500, København 2003.
14.Findeisen J.P., Die Schwedische Monarchie. Von den Vikingerherrschern zu den modernen Monarchen, Bd. 1: 950–1611, Kiel 2010.
15.Grotefend H., Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Bd. 2, Hannover 1892.
16.Jansen F., Studien am Kamminer Kalender, „Wichmann-Jahrbuch des Diözesangeschichtsvereins Berlin”, 4/6, 1933/1936, s. 14–61.
17.Königsfeldt J.P.F., Genealogisk-Historiske Tabeller over de nordiske Kongeslauegter, Kjøbenhavn 1856.
18.Marciniak R., Dobra kapituły kamieńskiej do połowy XV wieku. Studium z dziejów społecznych gospodarstwa feudalnego, Szczecin 1970.
19.Nielsen J.N.T., Thi jeg vil være herre over alle ting – Erik af Pommerns ønske om herredømmet over Sønderjylland og Østersøen, Aalborg 2008.
20.Pawlik R., Notariusze kamieńskiej kapituły katedralnej i ich funkcje w pierwszej połowie XVI wieku, „Przegląd Zachodniopomorski”, 30, 2015, z. 1, s. 51–76.
21.Pawlik R., Późnośredniowieczne zapiski obituarne w aktach kamieńskiej kapituły katedralnej, „Szczeciński Informator Archiwalny”, 22, 2013, s. 11–21.
22.Popielas-Szultka B., Die Kartäuser von Rügenwalde in der Gesellschaft Pommern, w: Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser. Festgabe zum. 65. Geburtstag von Edward Potkowski, hrsg. v. S. Lorenz, Stuttgart 2002, s. 29–38.
23.Radzimiński A., Nekrologi i wspomnienie zmarłych w polskich kapitułach katedralnych, w: Kościół i duchowieństwo w średniowieczu. Polska i państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach, red. A. Radzimiński, Toruń 2012, s. 147–159.
24.Rymar E., Biskupi, mnisi, reformatorzy. Studia z dziejów diecezji kamieńskiej, Szczecin 2002.
25.Rymar E., Rodowód książąt pomorskich, Szczecin 2005.
26.Schmidt R., Erich I., w: Neue Deutsche Biographie, Bd. 4, Berlin 1959, s. 586.
27.Schmidt R., Das historische Pommern. Personen – Orte – Ereignisse (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern, V. 41), Köln–Weimar–Wien 2007.
28.Tomczak A., Kancelaria biskupów włocławskich w okresie księgi wpisów (XV–XVIII w.), Toruń 1964
29.Wehrmann M., Genealogie des Pommerschen Herzogshauses, Stettin 1937.