Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.1-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2017
Metody działań organów bezpieczeństwa wobec duchowieństwa i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w województwie koszalińskim w latach 1950-1975

Autorzy: Konrad Konkol
Słowa kluczowe: Kościół rzymskokatolicki organy bezpieczeństwa województwo koszalińskie PRL represje wierni
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:45 (79-123)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Koniec II wojny światowej to czas, w którym Polska znalazła się pod wpływem Związku Radzieckiego. W latach czterdziestych XX wieku zinstytucjonalizowana władza komunistyczna dotykała i sprawowała kontrolę nad każdym aspektem życia codziennego obywateli. Jednym z najtrudniejszych do wprowadzenia w życie działań była sekularyzacja polskiego społeczeństwa. Katolicki światopogląd był wówczas jednym z najistotniejszych czynników, które wpływały na zachowanie oraz sposób myślenia społeczności polskiej, jednocześnie wyraźnie kontrastując z głoszonym przez komunistów ateizmem. Z tego powodu ówczesne organy bezpieczeństwa ustanowiły sprawę nadzoru kleru jako priorytet. W związku z tym postanowieniem, władze wprowadziły represje mające na celu podważenie autorytetu duchownych, a także odciągnięcie wierzących od nauk Kościoła rzymskokatolickiego. Działania w tym zakresie były prowadzone z równym natężeniem na obszarze całego kraju, włącznie z województwem koszalińskim, które zostało ustanowione latem 1950 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Akt Nowych w Warszawie: KC PZPR; Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie.
2.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.
3.Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie.
4.Archiwum Państwowe w Koszalinie: KW PZPR w Koszalinie z lat [1949–1950] 1950–1990; Wydział do Spraw Wyznań.
5.Archiwum Państwowe w Słupsku: PMRN w Słupsku.
6.Archiwum własne autora.
7.Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944–1990. W świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000.
8.Dzieje Kościoła w Polsce, red. A. Wiencek, Warszawa–Bielsko-Biała 2008.
9.Graczyk R., Tropem SB. Jak czytać teczki, Kraków 2007.
10.Historyczno-prawna analiza struktur organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944–1990). Zbiór studiów, red. A. Jusupović, R. Leśkiewicz, Warszawa 2013.
11.Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001.
12.Komunizm w Polsce, red. W. Bernacki, H. Głębocki, M. Korkuć, F. Musiał, J. Szark, Z. Zblewski, Kraków 2010.
13.Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały. Tom 2, red. R. Terlecki, J. Szczepaniak, Kraków 2008.
14.Musiał F., Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970–1989), Kraków 2007.
15.Noszczak B., Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953–1956, Warszawa 2008.
16.Osobowe źródła informacji – zagadnienie metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2008.
17.Polacy wobec przemocy 1944–1956, red. B. Otwinowska, J. Żaryn, Warszawa 1996.
18.Propaganda PRL. Wybrane problemy, red. P. Semkow, Gdańsk 2004.
19.Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 1945–1989, red. S.A. Bogaczewicz, S. Krzyżanowska, Wrocław 2004.
20.System represji stalinowskich w Polsce 1944–1956. Represje w marynarce wojennej, red. I. Hałagida, Gdańsk 2003.
21.Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek – prekursor pojednania polsko-niemieckiego, Wrocław 2009.
22.Rams S., Czy kogoś ukamienowano?, „Głos Koszaliński” 1962, nr 257.
23.Rams S., Tęsknota za męczeństwem, „Głos Koszaliński” 1963, nr 95.
24.Wiązowski E., Śp. ksiądz kanonik Wincenty Lesiak kochał Kościół jak matkę, „Koszalińsko-Kołobrzeski Dwutygodnik Katolicki” 1993, nr 21.