Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.2-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2017
Narracja o Polsce i Pomorzu w kronice Thomasa Kantzowa w świetle zapożyczeń z IX księgi Annales Jana Długosza

Autorzy: Hadrian Kamiński
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: Thomas Kantzow historiografia zachodniopomorska twórczość Jana Długosza relacje Pomorza Zachodniego z Polską zakon krzyżacki
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (129-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Związany z dworem książąt pomorskich kronikarz Thomas Kantzow kilkakrotnie wspominał w swoim dziele, zatytułowanym Pomerania, o Polsce. Wydaje się jednak, że nie tyle interesował go sąsiedni kraj, co stosunki polsko-krzyżackie. Prawie wszystkie wzmianki o Polsce pochodzą z kroniki Jana Długosza. Mimo że tekst polskiego pisarza został przytoczony dość wiernie, to jednak umieszczenie przytaczanych fragmentów w określonych miejscach narracji Pomorzanina spowodowało zmianę znaczenia całości wypowiedzi. Zabiegi te pozwoliły Kantzowowi na stworzenie negatywnego wizerunku zakonu krzyżackiego, przedstawionego w dziele kronikarza nie tylko jako wroga Pomorza, ale także innych państw chrześcijańskich. Wśród zbrodni, wad i przewinień Krzyżaków Kantzow wymienia okrucieństwo, chciwość i łamanie umów. Co ciekawe, na liście przewinień znalazło się nieposłuszeństwo wobec papieża, a przecież nasz autor był protestantem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Des Thomas Kantzow Chronik von Pommern in hochdeutscher Mundart, cz. I, red. G. Gaebel, Letzte Bearbeitung, Stettin 1897.
2.Des Thomas Kantzow Chronik von Pommern in hochdeutscher Mundart, cz. II, red. G. Gaebel. Erste Bearbeitung, Stettin 1898.
3.Des Thomas Kantzow Chronik von Pommern in niederdeutscher Mundart, red. G. Gae¬bel, Stettin 1929.
4.Groenwall F., Thomas Kantzow und seine Pommersche Chronik, „Baltische Studien” 1889, t. 39, s. 257–354.
5.Ioannis Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, t. l. 9, Varsoviae 1978.
6.Kantzow Th., Pomerania. Kronika pomorska z XVI wieku, t. 1, tłum. K. Gołda, przyp. i oprac. T. Białecki, E. Rymar, Szczecin 2005.
7.Nowak B., Horyzonty kronikarskich powinności, czyli o kształcie „Pomeranii” i dyle¬matach Tomasza Kantzowa, w: Wielkie Pomorze. Tożsamość i wielokulturowość, red. A. Kuik-Kalinowska, D. Kalinowski, Gdańsk–Słupsk 2011, s. 157–180.
8.Petersohn J., Die dritte hochdeutsche Fassung von Kantzows Pommerscher Chronik. Identifikation eines verkannten Geschichtswerkes, „Baltische Studien”. Neue Folge 1973, t. 59, s. 27–41.
9.Pomerania. Eine pommersche chronik aus dem sechszehnten Jahrhundert, red. G. Gae¬bel, cz. I, II, Stettin 1908.
10.Pommersches Urkundenbuch, cz. VI–VII, red. O. Heinemann, Stettin 1907–1940.
11.Schmitt R., Kantzow Thomas, w: Neue Deutsche Biographie, t. 9, b.m. 1977, s. 128–129.
12.Schmitt R., Die „Pomerania” als Typ territorialer Geschichtsdarstellung und Landes¬beschreibung des 16. und 17. Jahrhunderts (Bugenhagen – Kantzow – Lubinus), w: tenże, Das historische Pommern. Personen – Orte – Ereignisse, Köln–Weimar– Wien 2009, s. 637–662.
13.Śliwiński B., Pomorze Wschodnie w okresie rządów księcia polskiego Władysława Ło¬kietka 1306–1309, Gdańsk 2003.
14.Thomas Kantzow’s Chronik von Pommern in Niederdeutscher Mundart durch Wilhelm Bohmer, Stettin 1835.
15.Zdrenka J., Polityka zagraniczna książąt szczecińskich w latach 1295–1411, Słupsk 1987.