Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.2-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2017
Polacy i Pomorzanie w świetle przekazu Augustyna ze Stargardu

Autorzy: Monika Rusakiewicz
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: Pomorze Zachodnie średniowieczna historiografia XIV wiek Augustyn ze Stargardu
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (169-179)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest odtworzenie początku konfliktu między Polakami a Pomorzanami, opisanego w Protocollum Augustyna ze Stargardu w połowie XIV wieku. Głównym powodem stworzenia Protocollum był konflikt między archidiecezją gnieźnieńską w Polsce a diecezją kamieńską na Pomorzu. Dzieło napisano, by podkreślić niezależność od Polski diecezji i całego Księstwa Pomorskiego. Augustyn opisał, między innymi, historię mieszkańców Pomorza, ich korzenie i zmiany imion, początki Księstwa Pomorskiego i powody konfliktów z Polakami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Augustyn ze Stargardu zwany niegdyś Angelusem, Protokół. Kamieńska Kronika – Ro¬dowód Książąt Pomorskich, tzw. Stargardzka Genealogia, oprac. E. Rymar, tłum. E. Buszewicz, Stargard 2008.
2.Die Prüfeninger Vita Bischof Ottos I. von Bamberg nach der Fassung des Groβen Öster¬reichischen Legendars, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Ger¬manicarum in usum scholarum, wyd. J. Petersohn, Hannover 1999.
3.Ebonis Vita S. Ottonis Episcopi Babenbergensis, Monumenta Poloniae Historica Series Nova, t. 7, cz. 2, wyd. K. Liman, J. Wikarjak, Warszawa 1969.
4.Helmoldi presbyteri bozoviensis Cronica Slavorum, wyd. B. Schmeidler, MGH, Scripto¬res rerum Germanicarum in usum scholarum, Hannoverae 1937.
5.Kronika polska (Chronica Polonorum), wyd. L. Ćwikliński, Monumenta Poloniae Histo¬rica, t. 3, Lwów 1878, s. 578–656.
6.Magistri Adam Bremensis gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, wyd. B. Schmeidler, MGH, Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum, Han¬noverae 1917.
7.Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum, wyd. M. Plezia, Monumenta Poloniae Historica Series Nova, t. 11, Kraków 1994.
8.Notula satis notabilis de Pomeranorum, Stetinensium, ac Rugie principatu. Eine Pom¬mersche Streitschrift des vierzehnten Jahrhunderts. Aus einer Handschrift Palthens mitgetheilt von J. G. L. Kosegarten, „Baltische Studien” 1858, t. 17, s. 103–140.
9.Banaszkiewicz J., Origo et religio – wersja słowiańska (o sposobach budowania tożsa¬mości wspólnotowej w społecznościach wczesnego średniowiecza – „wzorcotwór¬cze pamiątki” i opowieści o nich), w: Kultura piśmienna średniowiecza i czasów nowożytnych. Problemy i konteksty badawcze, red. P. Dymmel, B. Trelińska, Lublin 1998 (= „Res Historica” 3), s. 37–62.
10.Banaszkiewicz J., Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, Wrocław 2002.
11.Cetwiński M., Juliusz Cezar w Lubiążu: wokół pewnej wizji dziejopisarstwa śląskiego, w: Lux Romana w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. A. Barciak, Katowice 2001, s. 29–36.
12.Kiersnowski R., Legenda Winety. Studium historyczne, Kraków 1950.
13.Maleczyński K., Bolesław III Krzywousty, Wrocław 1975.
14.Migdalski P., Jak słowiańscy przodkowie Pomorzan stali się Germanami. Mit pocho¬dzenia pierwotnych mieszkańców Pomorza Zachodniego w XVI i początkach XVII wieku, „Przegląd Zachodniopomorski” 2016, z. 1, s. 199–218.
15.Mrozowicz W., Z problematyki recepcji kroniki Wincentego w średniowiecznym dzie¬jopisarstwie polskim (ze szczególnym uwzględnieniem śląskiej Kroniki polskiej), w: Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 326–336.
16.Rosik S., Bolesław Krzywousty, Wrocław 2013.
17.Rosik S., Conversio gentis Pomeranorum. Studium świadectwa o wydarzeniu (XII wiek), Wrocław 2010.
18.Rusakiewicz M., Wineta. Korzenie legendy i jej recepcja w historiografii zachodniopo¬morskiej do XIV wieku, Wrocław 2016.
19.Rymar E., Wstęp, w: Augustyn ze Stargardu zwany niegdyś Angelusem, Protokół. Ka¬mieńska Kronika – Rodowód Książąt Pomorskich, tzw. Stargardzka Genealogia, oprac. E. Rymar, tłum. E. Buszewicz, Stargard 2008, s. 7–34.
20.Słupecki L.P., K rak i Wanda przed Kadłubkiem, u Kadłubka i po Kadłubku, w: Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Woj¬towicz, Warszawa 2009, s. 160–189.
21.Strzelczyk J., Juliusz Cezar w pamięci wieków średnich, w: W świecie średniowiecznych myśli i emocji. Wybór prac, Poznań 2012, s. 159–170.
22.Strzelczyk J., Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 1998.
23.Walczak R., „Protocollum” Augustianina-eremity zwanego Angelusem ze Stargardu. O polsko-pomorskich związkach historiograficznych w średniowieczu, Poznań 1991.
24.Wiszewski P., Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku), Wrocław 2008.
25.Wiszewski P., Po co Mieszko wzrok odzyskał, czyli między historią a „wiedzą o czło¬wieku”. Kultura Anonima zwanego Gallem i kłopoty interdyscyplinarnych badań pewnej legendy, w: Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2006, s. 457–473.
26.Wiszewski P., Zemsta, zemsta na wroga… czy wyzwanie? Rzecz o obcinaniu głów zmar¬łym i społecznym wymiarze emocji (Ebo, III, 13), w: Cor hominis. Wielkie namięt¬ności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2007, s. 61–73.
27.Zientara B., Rozdrobnienie feudalne (1295–1464), w: Historia Pomorza, t. 1, cz. 2, red. G. Labuda, Poznań 1972, s. 168–326.