Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.2-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2015
Ceny usług komunikacji miejskiej jako element konkurencyjności na przykładzie miast województwa zachodniopomorskiego

Autorzy: Joanna Hernik
Szczecin

Weronika Kosek
Szczecin
Słowa kluczowe: zarządzanie miastem konkurencyjność komunikacja miejska ceny usługi transportowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:18 (95-112)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The purpose of this article is to demonstrate differences in prices tickets of communicationin cities of West Pomeranian Province in terms of competitiveness. Authors provide inthe article a working thesis that prices of public transport tickets inversely depend ona size of city. This thesis turned out to be not quite true, because a clear relationshipbetween a population of city, its area and ticket prices can be seen only in the case ofmonthly tickets. In conclusion of the article authors emphasize that Szczecin has the mostdiverse ticket pricing structure, and this fact can be an asset that creates competitivenessof the city. The study highlighted that the advantage of Szczecin has been built by otherelements also, not only prices of communication tickets, so further research shouldembrace comparisons between cities with similar conditions and potential.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błaszczyk M., W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast, Wyd. Scholar, Warszawa 2013.
2.Chen I.J., Gupta A., Rom W., A Study of Price and Quality in Service Operations, „International Journal of Service Industry Management” 1994, vol. 5, iss. 2.
3.Gadziński J., Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki
4.Przestrzennej UAM w Poznaniu. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna nr 13, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
5.Gilmore A., Usługi. Marketing i zarządzanie, PWE, Warszawa 2006.
6.Hernik J., Cena z perspektywy polskich MŚP sfery handlu i usług – metody i strategie, „Handel Wewnętrzny” 2011, nr 9/10.
7.Hollins B., Design in the service sector, „Managing Service Quality” 1993, vol. 3, iss. 3.
8.Karasiewicz G., Trojanowski M., Mierniki przewagi konkurencyjnej. Badanie spółek giełdowych, „Handel Wewnętrzny” 2012, nr 9/10.
9.Kotler Ph., Lee N., Marketing w sektorze publicznym, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
10.Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. Placet, Warszawa 2004.
11.Kożuch B., Zarządzanie usługami publicznymi, Wyd. Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania, Kraków 2008.
12.Pace R.W., Stephan E.G., Paradigms of competitiveness, „Competitiveness Review” 1996, vol. 6, iss. 1.
13.Rupik K., Planowanie marketingowe w zarządzaniu gminą, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. G. Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
14.Stankiewicz J.M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2005.
15.Szromnik A., Strategia pozycjonowania miast i regionów – wybrane problemy przygotowania i realizacji, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, red. G. Rosa, A. Smalec, Wydawnictwo Uniwersytetu Sz
16.Transport miejski. Ekonomika i organizacja, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
17.Wyszkowska D., Polityka regionalna jako instrument podwyższania konkurencyjności polskich regionów, w: Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce, red. J. Kaja, K. Piech, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
18.Zeman‑Miszewska E., Konkurencja i konkurencyjność regionów, w: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, red. L. Żabiński, K. Śliwińska, PWE, Warszawa 2002.
19.Encyklopedia zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Ekonomia_skali_produkcji (3.06.2015).
20.GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w--przekroju-terytorialnym-w-2014-r-,7,11.html (28.12.2014).
21.Ustawa z 5 lipca 2001 r. o cenach, Dz.U. z 2001 r. nr 97, poz. 1050 (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cenach, Dz.U. z 2013 r. poz
22.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95.