Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.3-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 2017
Ludność rodzima w działalności Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich

Autorzy: Adam Makowski
Słowa kluczowe: ludność rodzima Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Polska 1956–1970
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:23 (259-281)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcono zaangażowaniu Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w rozwiązanie problemów ludności rodzimej na ziemiach zachodnich i północnych Polski po 1956 roku. Działacze TRZZ usiłowali skorzystać z odwilży odczuwanej po powrocie do władzy Władysława Gomułki w 1956 roku w celu reaktywowania aktywnej polityki państwa w stosunku do obszarów włączonych po 1945 roku. Dużą uwagę poświęcali poprawie sytuacji ludności rodzimej oraz powstrzymaniu jej exodusu do Niemiec. Towarzystwo przyczyniło się do poprawy sytuacji materialnej tej grupy ludności, uporządkowania jej stanu majątkowego, przywrócenia pamięci o propolskiej działalności jej przedstawicieli przed drugą wojną światową. Efekty działalności TRZZ widoczne były w krótkim okresie bezpośrednio po powstaniu towarzystwa. Już w końcu lat pięćdziesiątych XX wieku władze polityczne stopniowo przestawały akceptować istnienie niezależnej aktywności społecznej, sprowadzając niemal wszystkie organizacje – w tym TRZZ – do roli wykonawców własnych zamierzeń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dziennik Ustaw, nr 17, poz. 71 z 5.04.1958 r.
2.Dziennik Ustaw, nr 4, poz. 25 z 8.01.1951 r.
3.Protokół VIII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej partii Robotniczej, 19–21.10.1956 r., „Nowe Drogi”, 1956, nr 10.
4.„Trybuna Ludu” 1956.
5.„Tygodnik Zachodni” 1956.
6.Berlińska D., Sołdra-Gwiżdż T., Ludność rodzima i mniejszość niemiecka w Polsce: stan badań, w: Polskie badania nad mniejszościami kulturowymi. Wybrane problemy, red. E. Basiński, J. Mucha, A. Sadowski, „Pogranicze. Studia Społeczne” 1997, t. 6.
7.Bolduan T., Losy społeczne i polityczne Słowińców w Klukach w latach 1945–1975. Próba oceny, w: Studia kaszubsko-słowińskie. Materiały z II Konferencji Słowińskiej (Łeba 11–13.05.1992), red. J. Treder, Łeba 1992.
8.Cimała B., Senft S., Ludność rodzima Śląska Opolskiego w opinii wojewódzkiej instancji PZPR w latach 1956–1960, „Studia Śląskie” 1997, t. 55.
9.Działalność Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 1957–1970, red. F. Hawranek, Warszawa–Wrocław 1973.
10.Garlicki A., Z tajnych archiwów, Warszawa 1993.
11.Jankowiak S., Akcja „łączenia rodzin” między Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną w latach 1949–1954, „Przegląd Zachodni” 1995, nr 3.
12.Jankowiak S., Łączenie rodzin między Polską a Niemcami w latach pięćdziesiątych, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2001, nr 9/10.
13.Jasiński J., Kwestia pojęcia Ziemie Odzyskane, w: Ziemie Odzyskane/Ziemie Zachodnie i Północne 1945–2005. 60 lat w granicach państwa polskiego, red. A. Sakson, Poznań 2006.
14.Jordanek Z., Ludność rodzima-autochtoni ziem zachodnich i północnych, „Rocznik Koszaliński” 1996.
15.Jordanek Z., Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w procesie integracji ziem zachodnich i północnych w latach 1957–1970, Koszalin 2002.
16.Kusiak F., Autochtoni w jednostkach bojowych Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1949–1959, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1999, nr 4.
17.Makowski A., Pomorze Zachodnie w polityce gospodarczej Polski w latach 1950–1960, Szczecin 2006.
18.Nitschke B., Wyjazdy ludności rodzimej do obu państw niemieckich w latach 1950–1958, w: Władze komunistyczne wobec ziem odzyskanych po II wojnie światowej, red. S. Łach, Słupsk 1997.
19.Osękowski C., Integracja i dezintegracja społeczna w Polsce Zachodniej i Północnej w latach 1945–1956, w: Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych 1945–1995. Próba bilansu, red. E. Frątczak, Z. Strzelecki, Warszawa 1996.
20.Osękowski C., Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej w latach 1945–1956: procesy integracji i dezintegracji, Zielona Góra 1994.
21.Osękowski C., Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 1957–1970, „Rocznik Lubuski” 1992, t. XVI.
22.Rauziński R., Przeobrażenia społeczno-demograficzne ludności na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–1985, w: Polska ludność rodzima na ziemiach zachodnich i północnych po II wojnie światowej. Materiały z sympozjum naukowego w Instytucie Śląskim w Opolu w dniu 25 X 1988, red. R. Rauziński, S. Senft, Opole 1990.
23.Rauziński R., Szczygielski K., Śląska ludność rodzima w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego wczoraj i dziś, Opole 2008.
24.Romanow Z., Przebieg paszportyzacji ludności rodzimej ziem zachodnich i północnych w latach 1951–1953, w: Ziemie zachodnie i północne w okresie stalinowskim, red. C. Osękowski, Zielona Góra 1999.
25.Rybicki H., Nazywano ich Słowińcami, Słupsk 1995.
26.Staruchold G., Polska ludność rodzima ziem zachodnich i północnych. Opinie nie tylko publiczne 1944–1948, Olsztyn 1995.
27.Staruchold G., Autochtoni polscy, niemieccy, czy… Od nacjonalizmu do komunizmu (1945–1949), Toruń 2001.
28.Staruchold G., Wiater M., Wrocławska fatamorgana, czyli jak nie zbudowano Pomnika Powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2002, nr 2.
29.Staruchold G., Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1957, Toruń 2003.
30.Tomczak M., Ludność rodzima na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945–1952, „Przegląd Zachodni” 1999, nr 3.
31.Senft S., Sytuacja polskiej ludności rodzimej na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945–1960, w: Polska ludność rodzima na ziemiach zachodnich i północnych po II wojnie światowej, cz. I I, m ateriały z badań w 1989 r., red. R. Rauziński, S. Senft, Opole 1990.
32.Zaćmiński A., Działalność zagraniczna Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w latach 1957–1970, Bydgoszcz 1995.
33.Zaćmiński A., Stosunek Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich do problemu niemieckiego w latach 1957–1970, w: Promotio Historica. Zbiór prac adiunktów Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, red. Z. Biegański, Bydgoszcz 1998.