Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.3-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 2017
Słupska Komisja Badań Słowiańskich 1945-1946. Przyczynek do dziejów zainteresowań ludnością rodzimą oraz słowiańską przeszłością Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej

Autorzy: Paweł Migdalski
Słowa kluczowe: Pomorze Zachodnie Słowińcy Słupsk Komisja Badań Słowiańskich Polskie Towarzystwo Naukowe
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:17 (283-299)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest działającej w latach 1945–1946 przy Miejskiej Radzie Kultury w Słupsku Komisji Badań Słowiańskich, której celem było zbieranie materiałów potwierdzających słowiański charakter Pomorza Zachodniego. Omówione zostały założenie, działalność, likwidacja oraz włączenie organizacji do powstałego w lutym 1946 roku w Słupsku Polskiego Towarzystwa Naukowego na podstawie dostępnego materiału źródłowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Państwowe w Gdańsku: Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Gdańsku.
2.Archiwum Państwowe w Koszalinie, Oddział w Słupsku: Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Słupsku.
3.Muzeum w Słupsku.
4.Biblioteka Akademii Pedagogicznej w Słupsku: sygn. PTH P-354, Jan Posmykiewicz, Wspomnienia o Polskim Towarzystwie Naukowym w Słupsku.
5.90 lat muzealnictwa w Słupsku 1924–2014, Słupsk 2014.
6.Chojnacki W., Ziemia gromadzi prochy, „Polska Zachodnia” 1946, nr 22.
7.Fertacz S., Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny światowej, Katowice 2000.
8.Gruszczyk M., Działalność Komitetu Słowiańskiego w Polsce na tle ruchu nowosłowiańskiego po II wojnie światowej, w: Letnia Szkoła historii najnowszej 2011, red. P. Gasztold-Seń, Ł. Kamiński, Warszawa 2012.
9.Jasiński J., Kwestia pojęcia Ziemie Odzyskane, w: Ziemie Odzyskane / Ziemie Zachodnie i Północne 1945–2005. 60 lat w granicach państwa polskiego, red. A. Sakson, Poznań 2006.
10.Kallaur K., Zarys dziejów Polskiego Towarzystwa Naukowego w Słupsku w latach 1946–1949, „Szczeciński Informator Archiwalny” 2014, t. 23.
11.Machura T., Malczewski I., Zarys przemian polityczno-społecznych (1945–1947), w: Z najnowszych dziejów Słupska i ziemi słupskiej (1945–1965), red. K. Podoski, Poznań–Słupsk 1969.
12.Maślankiewicz H., Rozwój życia kulturalnego, w: Z najnowszych dziejów Słupska i ziemi słupskiej (1945–1965), red. K. Podoski, Poznań–Słupsk 1969.
13.Mazur A., Order Krzyża Grunwaldu 1943–1985, Warszawa 1988.
14.Mazur A., Order Krzyża Grunwaldu. Monografia historyczna, Warszawa 2005.
15.Migdalski P., Kreowanie polityki pamięci w Wolinie w okresie kulminacji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966–1967), w: Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan. XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. C. Obracht-Prądzyński, Słupsk–Gdańsk 2016.
16.Migdalski P., Nazwy jako środek kreowania mitu Ziem Odzyskanych na przykładzie Rejonu Pamięci Narodowej Cedynia-Gozdowice-Siekierki, w: Nazwa dokumentem przeszłości regionu, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, W. Kucharski, Wrocław 2010.
17.Migdalski P., Słowiańszczyzna północno-zachodnia w historiografii polskiej, niemieckiej i duńskiej, Wodzisław Śląski 2017 (w druku).
18.Migdalski P., Szczecin po 1945 r. jako miejsce pamięci wymarłej Słowiańszczyzny połabskiej, w: Poznań–Szczecin–Wrocław. Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, red. W. Łazuga, S. Paczos, Poznań 2010.
19.Obracht-Prondzyński C., Między polskością a rozczarowaniem. Słowiński wizerunek w polskiej publicystyce w pierwszych latach po zakończeniu wojny, w: VII Konferencja Kaszubsko-Pomorska. Obrazy Ziemi Słupskiej. Społeczeństwo – administracja – kultura, red. A. Czarnik, Słupsk 2003.
20.Pandowska-Ziółkowska D., Wstęp, w: 55 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Słupsku 1953–2008, red. D. Pandowska-Ziółkowska, Słupsk 2008.
21.Piotrowska J., 80 lat muzealnictwa w Słupsku 1924–2004, Słupsk 2004.
22.Pręcikowski L.S., Polska w „nowym ruchu słowiańskim” z działalności Komitetu Słowiańskiego w Polsce w latach 1945–1947, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2000, t. 69.
23.Pręcikowski L.S., Propaganda słowiańska w Polsce Ludowej w latach 1944–1947 ze szczególnym uwzględnieniem roli Komitetu Słowiańskiego w Polsce, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2005, t. 40.
24.Przybyła P., Narracje (i) infrastruktury. „Mit Ziem Odzyskanych” w pamięci politycznej wczesnej Polski Ludowej (na przykładzie Góry św. Anny i Ślęży), Poznań 2016.
25.Rybicki H., Nazywano ich Słowińcami, Słupsk 1995.
26.Rybicki H., Początki władzy ludowej i walka o jej utrwalenie (1945–1946), w: Historia Słupska, red. S. Gierszewski, Poznań 1981.
27.Rybicki H., Powrót pogranicza kaszubskiego do Polski po drugiej wojnie światowej, Słupsk 1988.
28.Strauchold G., Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1957, Toruń 2003.
29.Zaborowska M., Muzeum w Słupsku i jego rozwój w latach 1945–1964, „Koszalińskie Zeszyty Muzealne” 1971, t. 1.
30.Żurawski S., Działalność organizacyjna, odczytowa i dydaktyczna oddziału, w: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Słupsku 1953–1983, Słupsk 1983.