Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2017.3-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 2017
Uwarunkowania funkcjonowania szkolnictwa dla ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim w latach 1950-1956

Autorzy: Anna Bartczak
Słowa kluczowe: Pomorze Zachodnie ludność rodzima szkolnictwo
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:18 (219-236)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest założeniom i ewolucji polityki oświatowej wobec ludności rodzimej i sposobom jej realizacji na terenie Pomorza Zachodniego w okresie 1950–1956. Omówione zostają kwestie realizacji obowiązku szkolnego, warunków materialnych w jakich pracowało szkolnictwo w skupiskach ludności autochtonicznej, stosunku do niego terenowych władz politycznych i administracyjnych, poziomu kształcenia i kadry pedagogicznej w tych placówkach oraz stosunku do uczniów-autochtonów polskiego otoczenia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archiwum Państwowe w Koszalinie: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Koszalinie; Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie.
2.Archiwum Państwowe w Koszalinie, Oddział w Słupsku: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie.
3.Archiwum Państwowe w Koszalinie, Oddział w Szczecinku: Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Złotowie.
4.Archiwum Państwowe w Szczecinie: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie.
5.Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 4 z 12.10.1945.
6.Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 3 z 4.09.1945.
7.Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 2 z 25.04.1946.
8.Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 10 z 30.09.1948.
9.Belzyt L., Między Polską a Niemcami. Weryfikacja narodowościowa i jej następstwa na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1945–1950, Toruń 1996.
10.Romanow Z., Krajniacy złotowscy w Polsce Ludowej w latach 1945–1975, Słupsk 2010.
11.Romanow Z., Polityka władz polskich wobec ludności rodzimej Ziem Zachodnich i Północnych w latach 1945–1960, Słupsk 1999.
12.Romanow Z., Walka władz polskich z językiem niemieckim na terenach Ziem Zachodnich i Północnych zamieszkałych przez ludność rodzimą w latach 1945–1956, w: Pomerania Ethnica. Mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim, red.
13.M. Giedrojć, J. Mieczkowski, Szczecin 1998.
14.Rybicki H., Problemy polskiej ludności rodzimej na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku, w: 50 lat Polski na Pomorzu Zachodnim. Polityka – społeczeństwo – kultura. Materiały z sesji naukowej Szczecin 19–20 maja 1995, red. K. Kozłowski, W. Włodarczyk, Szczecin 1996.
15.Strauchold G., Wysiłki (re)polonizacyjne wobec młodzieży rodzimej na „odzyskanym” Górnym Śląsku w drugiej połowie lat 40. XX wieku, w: Dzieci, młodzież i studenci na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław – Warszawa 2012, s. 10.