Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.1-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2016
Rytm pracy w kancelarii księcia wschodniopomorskiego, Mściwoja II (1266–1294)

Autorzy: Agnieszka Gut
Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: Pomorze Wschodnie dyplomatyka średniowieczne kancelarie
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:20 (53-72)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule prześledzono roczną ilość wystawianych dokumentów, a także ilość dokumentówwydawanych w poszczególnych miesiącach oraz dniach tygodnia w XIII-wiecznejkancelarii księcia wschodniopomorskiego, Mściwoja II. Dane te poddano analiziestatystycznej, próbując wychwycić istnienie wahań cyklicznych i sezonowych w rytmiepracy tej kancelarii.Otrzymane wyniki pokazują, że – jak wszystkie średniowieczne kancelarie – kancelariaMściwoja II działała w sposób permanentny. Zauważyć w niej jednak możnapewne wahania cyklicznie i sezonowe, które ukazują specyfikę pracy kancelaryjnej nadworze ostatniego z Sobiesławiców. W przypadku cykli roczny zaobserwowano wzrostilości wystawianych rocznie dokumentów po roku 1273, co można wiązać z postępującymw czasach Mściwoja procesem umacniania prawnej roli dokumentu jako środkadowodowego czy środka realizacji zamierzeń politycznych. W okresie tym pojawiały sięjednak pewne ponadprzeciętne lata, w których wystawiono zdecydowanie więcej dyplomów.Wzrosty wynikały z aktualnych potrzeb w prowadzeniu albo polityki zewnętrznej,albo polityki wewnętrznej. Analiza rytmu pracy w ciągu roku pokazała natomiast istnieniepewnych wahań sezonowych, wywołanych wpływem pór roku, ponieważ mniejdokumentów wystawiono w półroczu jesienno-zimowym. Na sezonowość pracy w ciąguroku wpływ miał również kalendarz liturgiczny, ponieważ datacje dokumentów kumulująsię wokół dat niektórych świąt kościelnych, w okresie Wielkiego Postu oraz w czasiepo Bożym Narodzeniu. Istnieje również prawdopodobieństwo, że kalendarz liturgicznywpływał także na działania kancelaryjne w ciągu tygodnia. Najwięcej dokumentów datowanychjest bowiem na poniedziałek, co może wynikać z faktu, że tego dnia spisywanoczynności prawne opublikowane uroczyście podczas niedzielnej Mszy Św. Datacja wieludokumentów opiewa również na samą niedzielę, a także na piątek, co także wskazywaćmoże na związek z uroczystym wręczeniem dyplomu w dniu Pańskim.
Pobierz plik

Plik artykułu