Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2016.1-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 1 2016
Przejawy kultu św. Marcina w Polsce – wybrane zagadnienia

Autorzy: Waldemar Rozynkowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: św. Marcin przejawy kultu średniowieczna religijność
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:16 (233-248)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie wybranych przejawów kultu i pamięci na ziemiach polskicho jednym z najbardziej popularnych świętych w Kościele, zwanym nieraz trzynastymApostołem, mianowicie o św. Marcinie. Ukazano to z perspektywy jego obecnościw liturgii, patronacie nad świątyniami, patronacie ulic, patronacie bractw, popularnościimienia Marcin, nazwach miejscowości, pielgrzymkach, obecności świętego w sztuce,związkach z dzwonami, w legendach hagiograficznych i kazaniach oraz związkiem jegoosoby z cyklem gospodarczym, a dokładnie z terminem składania danin.Przywołane miejsca kultu oraz pamięci to swoisty kwestionariusz badawczy, którymożemy zastosować w badaniach nad św. Marcinem na ziemiach polskich. Na pewno niejest on wyczerpujący. W jego świetle widzimy wyraźnie, że św. Marcin należał do gronanajbardziej popularnych świętych. Warto zauważyć, że kult tego świętego należał takżedo najstarszych w Polsce, rozwijał się szczególnie dynamicznie w okresie średniowiecza,od XIII do XV wieku. W kolejnych wiekach był przede wszystkim podtrzymywany.Wyraźną cechą pamięci o św. Marcinie jest również jego związek z liturgią oraz z gospodarką.
Pobierz plik

Plik artykułu