Rocznik Komparatystyczny

ISSN: 2081-8718     eISSN: 2353-2831    OAI    DOI: 10.18276/rk.2017.8-17
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 8 (2017)
Koncepcja czasu cyklicznego w Maju Karela Hynka Máchy wobec koncepcji czasu linearnego w Konradzie Wallenrodzie Adama Mickiewicza

Autorzy: Dorota Vincůrková
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: komparatystyka literacka literatura czeska literatura polska Karel Hynek Mácha Adam Mickiewicz
Rok wydania:2017
Liczba stron:22 (353-374)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

In the article I analyze the concept of cyclical time as it appears in Maj by Karel Hynek Mácha. This type of time, described as “Holy time” according to Eliade’s definition, is compared with the linear (historical) time created by Adam Mickiewicz in one of his most influential works, namely Konrad Wallenrod. The different creation of time in the text of the Czech romantic prove that May is an original work of art, not only a compilation of themes and motifs borrowed from Polish romantic literature, as it is often claimed.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Čolakova, Žoržeta. „»Strašný lesů pán« versus Rex Nemorensis”. Mácha redivivus (1810–2010). Red. Aleš Haman, Radím Kopáč. Praha: Nakladatelství Academia, 2010. 441–453.
2.Curtius, Ernst Robert. Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum. i oprac. Andrzej Borowski. Kraków: Universitas, 2005.
3.Eliade, Mircea. Aspekty mitu. Tłum. Piotr Mrówczyński. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1998.
4.------. „Czas święty i mity”. Antopologia kultury. Cz. 1. Red. Andrzej Mencwel. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. 89–97.
5.------. Sacrum, mit, historia. Tłum. Anna Tatarkiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993.
6.------. Traktat o historii religii. Tłum. Jan Wierusz-Kowalski. Wstęp Leszek Kołakowski. Posłowiem opatrzył Stanisław Tokarski. Łódź: Wydawnictwo Opus, 1993.
7.Graves, Robert. Mity greckie. Tłum. Henryk Krzeczkowski. Wstępem opatrzył Aleksander Krawczuk. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.
8.Grimal, Pierre. Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Tłum. Maria Bronarska. Red. naukowy Jerzy Łanowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.
9.Jakobson, Roman. „Z zagadnień struktury czeskiego poematu romantycznego: (»Máj« Karla Hynka Máchy)”. Pamiętnik Literacki 4 (1960): 389–409.
10.Janion, Maria. Gorączka romantyczna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
11.------. Prace wybrane. Tom 2: Tragizm, historia, prywatność. Kraków: Universitas, 2000.
12.------. Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.
13.Janion, Maria, Żmigrodzka, Maria. Romantyzm i historia. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, 2001.
14.Kardyni-Pelikánová, Krystyna. „»Máj« K.H. Máchy wobec polskiej powieści poetyckiej (O rodowodzie genologicznym czeskiego poematu)”. Tejże. Czesko-polskie spotkania literackie: komparatystyka – genologia – przekład. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 100–110.
15.------. Uwiedzeni przez polską literaturę. Czeska polonistyka literacka. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2003.
16.Kleiner, Juliusz. Mickiewicz. Tom 2: Dzieje Konrada. Cz. 1. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997.
17.Klik, Marcin. Teorie mitu. Współczesne literaturoznawstwo francuskie (1969–2010). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.
18.Krukowska, Halina. Noc romantyczna. Mickiewicz, Malczewski, Goszczyński. Interpretacje. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, 2011.
19.Koloc, Miroslav. Rozčilené cesty Karla Hynka Máchy po hradech spatřených. Praha: Kovalam, 1998.
20.Kubiak, Zygmunt. Mitologia Greków i Rzymian. Warszawa: Świat Książki, 1997.
21.Mácha, Karel Hynek. „Máj”. Tegoż. Básnĕ. Red. Miroslav Červenka, Marta Soukupová, Markéta Selucká. Brno: Česká knižnice / Nakladatelství Host, 2015. 5–39.
22.------. „Maj”. Tegoż. Maj. Wybór poezji. Wybrał, przeł. i wstępem opatrzył Józef Waczków. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. 111–142.
23.Mickiewicz, Adam. Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich. Wstęp i komentarz Marian Ursel. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
24.------. Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich. Wstęp i opracowanie Stefan Chwin. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.
25.Panáček, Josef, Wágner, Jaromír. Karel Hynek Mácha v kraji svého Máje. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1990.
26.Prokop, Dušan. Kniha o Máchově Máji. Praha: Nakladatelství Academia, 2010.
27.Siwiec, Magdalena. „Marionetki, maski i sny. Wokół romantycznej nicości”. Ruch literacki 6 (2013): 607–624.
28.Słownik terminów literackich. Red. Michał Głowiński. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002.
29.Stajewska, Zofia. „Wacława dzieje” Stefana Garczyńskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.
30.Szyjkowski, Marian. Polski romantyzm w czeskim życiu duchowym. Poznań: Instytut Zachodni, 1947.
31.Ursel, Marian. Wstęp. Adam Mickiewicz. Konrad Wallenrod. Wstęp i komentarz Marian Ursel. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988. 3–29.
32.Zarych, Elżbieta. „Nocna rozmowa – nokturn w muzyce, literaturze i malarstwie romantyzmu”. Teksty Drugie 5 (2015): 357–386.
33.Zdziechowski, Marjan. Karel Hynek Mácha a bynonism český. Tłum. Jan Voborník. Jičín: Nákladem vlastním, 1895.