Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2021.14-01
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / 2(14)|2021
Ustanowienie służebności gruntowej a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej

Autorzy: Adam Drozdek ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: podatek od nieruchomości obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości służebność gruntowa
Data publikacji całości:2021
Liczba stron:12 (5-16)
Klasyfikacja JEL: K34
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 1751

Abstrakt

W księgach wieczystych nie zawsze pojawiają się wpisy, z których wynika obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym stanowiącym nieodpłatną służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości władnących. Osoby prowadzące działalność gospodarczą wskazują, że ustanowienie takiego ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności gruntowej ma wpływ na przysługujące danemu podmiotowi prawo własności do nieruchomości obciążonej tą służebnością, a tym samym właściciele sąsiednich nieruchomości, jako uprawnieni do korzystania ze służebności, nie są podatnikami podatku od nieruchomości jako posiadacze samoistni nieruchomości drogowych. W konsekwencji powoduje to, że osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogą w pełni korzystać ze swojej nieruchomości.Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena wpływu umownego ustanowienia służebności gruntowej na zakres obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. Tematyka ta wywołuje liczne kontrowersje, w szczególności w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej. Aby osiągnąć założony cel badawczy i zweryfikować postawioną tezę, w pierwszym rzędzie należy zdefiniować pojęcia: grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W drugiej części artykułu przedstawiona zostanie istota posiadania gruntów przez przedsiębiorcę, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku orzecznictwa sądów cywilnych oraz administracyjnych w tym zakresie. W dalszej części artykułu analizie poddane zostaną relacje pomiędzy służebnością gruntową a obowiązkiem podatkowym w podatku od nieruchomości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drozdek A., Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym, Szczecin 2017.
2.Drozdek A., Stosunki podatkowo-prawne w nadpłacie podatków, Toruń 2020.
3.Dzwonkowski H., Charakter prawny obowiązku i zobowiązania podatkowego, (w:) Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. H. Dzwonkowski, Warszawa 2016.
4.Etel L., Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, Warszawa 2005.
5.Gniewek E., Istota służebności gruntowych, (w:) System Prawa Prywatnego. Tom 4. Prawo rzeczowe, red. E. Gniewek, Warszawa 2012
6.Golat R., Kiedy posiadanie nieruchomości jest samoistne i co z tego wynika?, Nieruchomości 2007, nr 7.
7.Ignatowicz J. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, 1972.
8.Kanarek-Równicka A., Służebność przesyłu – ograniczenie czy naruszenie prawa własności, (w:) Konstytucyjne prawo własności – sposoby naruszenia i środki ochrony, red. B. Stępień-Załucka, Warszawa 2020.
9.Kołodziejski S., Posiadanie samoistne, zależne i służebne, Palestra 1966, nr 10 (12).
10.Machalica-Drozdek K., Stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego w obrocie towarowym z zagranicą, Warszawa 2015.
11.Mastalski R., Ustawowe określenie obowiązku podatkowego, (w:) Ordynacja podatkowa. Komentarz, red. B. Adamiak Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Wrocław 2017.
12.Pahl B., Glosa do wyroku NSA z dnia 18 lipca 2013 r., II FSK 3212/12 (Lex).
13.Zaradkiewicz K., Służebności gruntowe, (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do artykułów 1–44910, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2011.
14.Zdebel M., Ulgi w płatności podatków a konstytucyjne zasady: powszechności, równości i sprawiedliwości podatkowej, (w:) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej po 20 latach obowiązywania, red. A. Łabno, Warszawa 2020.