Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2017.9-05
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 9 2017
Re-use: czy re-wolucje? Ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe w nowej regulacji

Autorzy: Wojciech Rost
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: informacja sektora publicznego ponowne wykorzystywanie informacja publiczna dane publiczne
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (59-72)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 433

Abstrakt

Rośnie znaczenie informacji, a także rola zasobów cyfrowych. Informacja sektora publicznego stanowi istotny element dla produktów i usług związanych z zasobami cyfrowymi, pozwalając przedsiębiorcom na wykorzystywanie swojego potencjału. Na gruncie europejskim kwestię tę reguluje Dyrektywa 2003/98/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady, znowelizowana w 2013 r. W polskim systemie prawnym została ona wdrożona początkowo w ustawie o dostępie do informacji publicznej, a następnie w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Zasadniczą zmianą wobec poprzedniej regulacji jest poszerzenie zakresu podmiotowego o biblioteki, muzea i archiwa. Zmian jednak jest więcej, w tym zwłaszcza pojęcie informacji sektora publicznego, odmienne od informacji publicznej. Odmienny jest również zakres podmiotowy, który obejmuje obecnie m.in. biblioteki, muzea i archiwa, biblioteki naukowe czy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Stosowanie ustawy ograniczono do informacji dotyczących depozytów (w pewnych okolicznościach), będących w posiadaniu muzeów, bibliotek lub archiwów ze względu na prawa autorskie, jak również prawa autorskie i prawa pokrewne oraz, wbrew dosłownemu brzmieniu dyrektywy, prawa własności przemysłowej należące do podmiotów innych niż podmioty zobowiązane. Niestety, aktualne pozostają dotychczasowe kontrowersje dotyczące ponownego wykorzystywania informacji publicznej, zaś nowa ustawa dodaje nowe wątpliwości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jaśkowska M., Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, w: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. II, red. J. Sługocki, Wrocław 2014.
2.Koellner T., Prawo autorskie a dostęp do informacji publicznej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2012, z. 3.
3.Kędzierska K., Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w: Dostęp do informacji publicznej, red. P. Szustakiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2016.
4.Piskorz-Ryń A., Jawność i ograniczenia jawności publicznych zasobów informacyjnych, w: Jawność i jej ograniczenia, red. G. Szpor, t. V, Dostęp i wykorzystywanie, red. A. Piskorz-Ryń, C.H. Beck, Warszawa 2015.
5.Sibiga G., ISP to nie informacja publiczna, „IT w Administracji” 2017, nr 3.
6.Skrzypek E., Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 23, Rzeszów 2011.
7.Syryt A., Konstytucyjne uwarunkowania ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, w: Jawność i jej ograniczenia, red. G. Szpor, t. V, Dostęp i wykorzystywanie, red. A. Piskorz-Ryń, C.H. Beck, Warszawa 2015.
8.Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, red. M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2015.
9.Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, red. A. Piskorz-Ryń, PRESSCOM, Wrocław 2017.
10.Badura E., Ponowne wykorzystywanie w muzeach, w: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016, https://mc.gov.pl/files/ponowne_wykorzystywanie_informacji_sektora_publicznego_podrecznik.pdf.
11.Cyrankiewicz M., Jak zgodnie z prawem odmówić dostępu do informacji publicznej, www.rp.pl/artykul/1086088–Jak–odmowic–dostepu–do–informacji–publicznej–zgodnie–z–prawem.html.
12.Konarski X., Prawa własności intelektualnej w kontekście ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, w: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016, https://mc.gov.pl/files/ponowne_wykorzystywanie_informacji_ sektora_publicznego_podrecznik.pdf.
13.Niestrój H., Ponowne wykorzystywanie w archiwach, w: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016, https://mc.gov.pl/files/ponowne_wykorzystywanie_informacji_sektora_publicznego_podrecznik.pdf.
14.Niklewicz-Pijaczyńska M., Od koncepcji gospodarki opartej na wiedzy do nowej strategii rozwoju UE 2020, materiały z międzynarodowej konferencji, Wrocław 23–24.04.2010 r., Wrocław 2011, www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=35524.
15.Okoń Z., Otwarte zasoby publiczne: nieprzemyślana regulacja o nieprzewidywalnych skutkach, http:// cyberprawo.org/2013/01/300.
16.Siewicz K., Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, https://wolnyinternet.panoptykon.org/sites/default/files/krzysztof_siewicz_analiza_0.pdf.
17.Ślaska K., Ponowne wykorzystywanie w bibliotekach, w: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016, https://mc.gov.pl/files/ponowne_wykorzystywanie_informacji_sektora_publicznego_podrecznik.pdf.
18.Opinia Fundacji ePaństwo do Projektu założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/86492/86498/86501/dokument65101.pdf.
19.The knowledge-based economy, www.oecd.org/sti/sci–tech/1913021.pdf (dostęp 17.03.2016).
20.Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego uchwalona, www.gb.pl/ustawa–o–ponownym–wykorzystywaniu–informacji–sektora–publicznego–uchwalona–pnews–568. html.
21.Wyrok NSA z dnia 26.06.2013 r., sygn. akt I OSK 522/13.
22.Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22.11.2016 r., sygn. akt II SAB/Wa 586/16. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17.01.2017 r., sygn. akt II SAB/Wa 626/16.