Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2017.9-08
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 9 2017
Aspekt ustrojowy, ekonomiczny i prawny podatkowej kumulacji podmiotowej

Autorzy: Mieczysław Staniszewski
Wyższa Szkoła Bankowa
Słowa kluczowe: aspekt ekonomiczny kumulacji podmiotowej aspekt ustrojowy kumulacji podmiotowej aspekt prawny kumulacji podmiotowej
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (93-108)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 1308

Abstrakt

Kumulację podatkową podmiotową można omawiać w aspekcie ustrojowym, ekonomicznym i prawnym. Na gruncie ustrojowym zasadniczą kwestią jest zgodność z konstytucją normatywnej konstrukcji podatków. Kumulacja podatkowa podmiotowa musi zatem uwzględniać postulaty sprawiedliwości podatkowej i powszechności opodatkowania. Kumulacja podmiotowa dochodów w sensie ekonomicznym związana jest natomiast przede wszystkim ze zwiększonym ciężarem podatkowym. W przypadku progresywnej skali podatkowej kumulacja powoduje przewłaszczenie większej części dochodów, ponieważ im wyższa podstawa opodatkowania, tym wyższy podatek. Z kolei aspekt prawny kumulacji podatkowej podmiotowej łączy się głównie z przestrzeganiem zasad tworzenia racjonalnego prawa podatkowego, czyli gwarantującego skuteczność opodatkowania. Realizacja świadczenia podatkowego jest bowiem możliwa tylko wtedy, gdy norma prawa podatkowego materialnego zawiera precyzyjnie określone poszczególne elementy podatku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biliński L., Studia nad podatkiem dochodowym – szkic krytyczny, t. 1, Gubrynowicz we Lwowie, Lwów 1870.
2.Bolkowiak I., Opodatkowanie dochodów ludności w warunkach reformy gospodarczej, Instytut Finansów, Warszawa 1985.
3.Brzeziński B., Prawo podatkowe, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Toruń 2000.
4.Dolata St., Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Opole 1999.
5.Gajl N., Skarb Państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
6.Gaudement P.M., Molinier J., Finanse publiczne, przekł. W. Kisiel, PWE, Warszawa 2000.
7.Głuchowski J., Teoretyczne przesłanki podatku oraz systemu podatkowego w Polsce, „Glosa” 1995, nr 1.
8.Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer Poznań 2008.
9.Gomułowicz A., Przerzucalność podatku obrotowego w PRL, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań 1988.
10.Jandy-Jedrośka K., Związki prawa finansowego z prawem administracyjnym, w: System instytucji prawno-finansowych PRL, t. I, Instytucje ogólne, red. M. Weralski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982.
11.Komar A., Prawo a gospodarka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1982, nr 4.
12.Kostecki A., Gospodarcze implikacje ustawodawstwa podatkowego, w: Studia z dziedziny prawa gospodarczego i handlowego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Kraków 1996.
13.Kostecki A., Elementy konstrukcji instytucji podatku, w: System instytucji prawno-finansowych PRL,
14.t. III, Instytucje budżetowe, red. M. Weralski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wrocław– Warszawa 1985.
15.Leksykon finansów, red. J. Głuchowski, PWE, Warszawa 2001.
16.Litwińczuk H., Opodatkowanie rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.
17.Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer, Warszawa 2000.
18.Łączkowski W., Prawo a gospodarka, „Palestra” 1982, nr 11.
19.Międzynarodowy słownik podatkowy, red. S.M. Lyons, PWE, Warszawa 1997.
20.Nita A., Stosunek prawnopodatkowy, Zakamycze Kantor Wydawniczy, Kraków 1999.
21.Nowak A.H., Opodatkowanie dochodów rodziny, „Monitor Podatkowy” 1995, nr 111.
22.Rodzina polska – warunki bytu i funkcjonowanie w świetle badań instytutu gospodarstwa społecznego w latach 1994–1998, red. W. Rakowski, Warszawa 2000.
23.Szubert-Zarzeczny U., Relacje ekonomia – polityka w nowożytnej myśli ekonomicznej, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2001.
24.Trotabas L., La famille devant I`impot, w: Z. Lassotówna, Opodatkowanie rodziny w Polsce, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1937.
25.Weralski M., Kumulacja podatkowa, „Finanse” 1959, nr 1.
26.Wojtowicz W.P., Smoleń P., Podatek dochodowy od osób fizycznych – prorodzinny czy neutralny, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 1999.