Studia Administracyjne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2017.9-11
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / nr 9 2017
Mediacja obligatoryjna w świetle orzecznictwa trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Autorzy: Damian Kaczmarek
Słowa kluczowe: mediacja obligatoryjna dobrowolność mediacji prawo do sądu
Rok wydania:2017
Liczba stron:18 (137-154)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 700

Abstrakt

W artykule omówiono zagadnienia mediacji obligatoryjnej w kontekście zagwarantowanego konstytucyjnie oraz przez źródła prawa międzynarodowego i unijnego prawa do sądu. Punktem wyjścia rozważań było ustawodawstwo włoskie w tym zakresie. Następnie przedstawiono dwa orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) dotyczące omawianej kwestii, tj. wyroki w sprawach Rosalba Allasini i Livio Menini. Na ich tle przeprowadzono analizę zagadnienia mediacji obligatoryjnej na gruncie prawa polskiego. W podsumowaniu podjęto próbę udzielania odpowiedzi na pytanie, czy mediacja obligatoryjna mogłaby stanowić skuteczny instrument przeciwdziałania jednej z głównych dysfunkcji działania współczesnego wymiaru sprawiedliwości, tj. przewlekłości postępowań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bicz A., Dowód z opinii biegłego w postępowaniu rozpoznawczym a postępowanie mediacyjne wszczęte na podstawie postanowienia sądu o skierowaniu stron do mediacji, „ADR” 2016, nr 2.
2.Biłgorajski A., Instytucja mediacji w kontekście konstytucyjnego prawa jednostki do rozpatrzenia jej sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, „ADR” 2014, nr 1.
3.Gajda-Roszczynialska K., Mediacja obligatoryjna, „Polski Proces Cywilny” 2012, nr 3.
4.Jasińska K., Szwaja J., Mediacja w postępowaniu cywilnym: czy wciąż dobrowolna?, „MOP” 2017, nr 7. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1–505(38), red. M. Manowska, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
5.Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
6.Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, C.H. Beck, Warszawa 2016.
7.Kozera M., Mediacja – rys filologiczno-historyczny, w: Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa, red. T. Rakoczy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.
8.Kurzynoga M., Warunki legalności strajku, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
9.Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, „Państwo i Prawo” 2005, z. 4.
10.Moore Ch.W., Mediacja. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
11.Morek R., Mandatory Mediation in Italy – Reloaded, http://kluwermediationblog.com.
12.Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz LEX, red. B. Rakoczy, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
13.Stawecki T., Zaufanie, w: Leksykon socjologii prawa, red. A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień, C.H. Beck, Warszawa 2013.
14.Svatos M., Mandatory Mediation Strikes Back, http://mediate.com.
15.Weitz K., Gajda-Roszczynialska K., Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, w: Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka – teoria – perspektywy, red. A. Torbus, Ministerstwo Gospodarki Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Warszawa 2015.
16.Wiśniewska A., Przewlekłość postępowania cywilnego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, www.temidium.pl.
17.Wróblewski M., Karta praw podstawowych Unii Europejskiej w polskim sądownictwie – problemy i wyzwania, „Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa” 2015, nr 2.
18.Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Difin, Warszawa 2007.
19.Zimmermann J., Prawo do sądu w prawie administracyjnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, z. 2.