Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Currently: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.37-10
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / ZN 874 SI nr 37
Ograniczenia zasobów informacji publicznej jako przyczyna zawodności państwa
(Limitations of public information resources as the cause of state failure)

Authors: Jolanta Sala
Powiślańska Szkoła Wyższa

Halina Tańska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Keywords: public information resources market-state equilibrium availability and utilization of public information
Data publikacji całości:2015
Page range:14 (129-142)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The study concerns the cause-effect consequences of limitations to the information, and in particular the public information. These consequences are related to the low efficiency of the two symptoms which are market failures and state failure, positioned at opposite poles of equilibrium. The analysis of the scientific achievements of international authorities has pointed out the institutional weakness in the local, national and global scale and indicated the importance of information as a potential knowledge of the socioeconomic life, crucial to survive and thrive in the modern world dominated by ICT.
Download file

Article file

Bibliography

1.Castells M. (2013), Władza komunikacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Centralne Repozytorium Informacji Publicznej (2015), www.danepubliczne.gov.pl (marzec 2015).
2.Dijk J. (2010), Społeczne aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3.Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (2003), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 175/1.
4.Kerckhove D. (2001), Inteligencja otwarta, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa.
5.Oleński J. (2000), Elementy ekonomiki informacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
6.Sala J., Tańska H. (2015), Sieci społeczne i sieci gospodarcze antidotum na redukowane państwo, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w warunkach globalizacji”, nr 36, red. A. Kobyliński, W. Szymanowski, M.
7.Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
8.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (2001), DzU 2001, nr 112, poz. 1198, tekst ujednolicony DzU z 2014 r., poz. 782, 1662.
9.Winiarski B. red. (2012), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.