Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2020.19-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 19, 2020
Negocjacje we współczesnych słownikach języka polskiego oraz literaturze specjalistycznej – próba definicji

Autorzy: Ewa Biłas-Pleszak ORCID
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Marta Dargiewicz ORCID
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słowa kluczowe: negocjacje definicja negocjacji harwardzki model negocjacyjny analiza słownikowa negocjacji rozmowa
Rok wydania:2020
Liczba stron:12 (39-50)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi próbę zbudowania/odtworzenia definicji pojęcia negocjacje. Chciałyśmy się przyjrzeć, jak jego istotę próbują uchwycić w swych opisach leksykografowie i jak przedstawiają je autorzy publikacji poświęconych tej właśnie praktyce komunikacyjnej. Materiał badawczy stanowią najważniejsze słowniki języka polskiego powstałe po 1945 roku oraz przykłady zaczerpnięte z literatury branżowej, wydanej w latach 1974–2014. Proponowany zakres czasowy podyktowany jest chęcią odtworzenia w miarę współczesnego rozumienia negocjacji. Wnioski z tak dwutorowo przeprowadzonych obserwacji złożyły się na szczegółowy opis naukowy, którego osią są odpowiedzi na pytania o słowa klucze nazywające negocjacje, ich uczestników, a także cel negocjacji i stosunek stron.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieleń, Stanisław. Negocjacje w stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013.
2.Brdulak, Halina, Jacek Brdulak. Negocjacje handlowe. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000.
3.Casse, Pierre. Jak negocjować. Poznań: Zysk i S-ka, 1996.
4.Christopher, Elizabeth M. Umiejętność negocjowania w biznesie. Poznań: Zysk i S-ka, 1998.
5.Danielewiczowa, Magdalena. „Terminomania i terminofobia we współczesnej lingwistyce”. Staropolskie Spotkania Językoznawcze. Terminy w językoznawstwie synchronicznym i diachronicznym, red. Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska, Olga Ziółkowska. Poznań: Wydawnictwo Rys, 2018.
6.Dargiewicz, Marta. „Rozmowa negocjacyjna jako gatunek mowy”. Świat i Słowo. Filologia. Nauki społeczne. Filozofia. Teologia 1 (2018), 30: 179–194.
7.Dąbrowski, Paweł J. Praktyczna teoria negocjacji. Warszawa: Sorbog, 1991.
8.Fisher, Roger, William Ury, Bruce Patton. Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997.
9.Fisher, Roger, William Ury, Bruce Patton. Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1995.
10.Fowler, Alan. Jak skutecznie negocjować. Warszawa: Petit, 1997.
11.Jankowski, Witold B., Tomasz P. Sankowski. Jak negocjować. Warszawa: Centrum Informacji Menadżera, 1995.
12.Kamiński, Jacek. „Negocjacje jako proces etyczny”. Biuletyn Informacyjny Zespołu Etyki Biznesu 65 (2002).
13.Kamiński, Jacek. Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów. Warszawa: POLTEXT, 2007.
14.Kennedy, Gavin. Negocjacje doskonałe. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 1999.
15.Leczykiewicz, Tadeusz, Tadeusz Wiland. Komunikacja społeczna. Część III – Negocjacje. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska, 2000.
16.Lewicki, Roy J., David M. Saunders, Bruce Barry, John W. Minton. Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2005.
17.Lundèn, Björn, Lennart Rosell. Techniki negocjacji. Jak odnieść sukces w negocjacjach. Gdańsk: BL Info Polska, 2014.
18.Manstenbroek, Willem. Negocjowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
19.Maslow, Abraham. Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
20.Nęcki, Zbigniew. Negocjacje w biznesie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995.
21.Niemczyk, Andrzej, Mateusz Kędzierski. O negocjacjach i negocjatorach. Gliwice: Wydawnictwo HELION, 2014.
22.Nierenberg, Gerard I. Sztuka negocjacji. Warszawa: STUDIO EMKA, 1997.
23.Nierenberg, Gerard I. Sztuka negocjacji jako metoda osiągania celu. Warszawa: Wydawnictwo STUDIO EMKA, 1994.
24.Rosa, Grażyna. Komunikacja i negocjacje w biznesie. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009.
25.Rubin, Jeffrey Z., Bert R. Brown. The Social Psychology of Bargaining and Negotiation. New York: Academic Press, 1975.
26.Rządca, Robert A., Paweł Wujec. Negocjacje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001.
27.Sobczak, Jacek. „Analiza procesu negocjacji. Przegląd badań”. Przegląd Psychologiczny 29 (1986), 2.
28.Stocki, Ryszard. Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002.
29.Tarski, Alfred. „Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych”. W: tegoż, Pisma logiczno-filozoficzne. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.
30.Wilmot, William W., Yoyce L. Hocker. Konflikty między ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.