Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2021.20-19
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 20, 2021
Marek Olejnik, Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI–XVIII w.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 348

Autorzy: Karolina Wróbel-Kącka ORCID
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rok wydania:2021
Liczba stron:5 (259-263)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abramowicz, Zofia. „Skrócone formy imion chrzestnych Podlasian w XVI–XVII w.”. W: Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. Irena Sarnowska-Giefing, 11–24. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, 2015.
2.Banderowicz, Kinga. „Imiona poznaniaków u progu XVII stulecia (na materiale Akt sądu wójtowskiego)”. Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 15 (2009): 137–152.
3.Bubak, Józef. Nazwiska ludności dawnego powiatu nowotarskiego. Cz. 1–2. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum, 1970–1971.
4.Gajda, Stanisław. „Socjologia imion na przykładzie Opola i okolicy”. Studia Śląskie. Seria Nowa 23 (1973): 267–296.
5.Kobylińska, Józefa. „Męskie nazwy osobowe na -a w Księgach gromadzkich wsi Kasina Wielka (XVI–XVIII w.)”. Onomastica 61 (2017): 166–173.
6.Kojder, Marcin. Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII–XVIII wieku. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.
7.Kojder, Marcin. „Sposoby nominacji osób w zapisach ksiąg sądowych z terenu starostwa hrubieszowskiego w XVII wieku”. W: Zachidniopolis’ki hovirky v prostori ta czasi. Wołyń fiłołohiczna 9 (2010): 270–276.
8.Kucińska, Małgorzata. „Imiennictwo w księgach chrztów dwóch mazowieckich parafii (Strzegowo i Wrona) na przełomie XVIII i XIX wieku”. Prace Językoznawcze 16 (2014): 87–95.
9.Kresa, Monika. Antroponimia historycznego pogranicza mazowiecko-podlaskiego w XVIII wieku na przykładzie parafii Stoczek w ówczesnym dekanacie kamieńczykowskim. Warszawa: Bel Studio, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.
10.Magda-Czekaj, Małgorzata. „Imiona mieszkańców Olesna na Śląsku Opolskim i ich socjologiczne uwarunkowanie od XVI do 1. poł XX wieku”. Onomastica 45 (2000): 191–210.
11.Mytnik, Irena. Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI–XVII wieku. Warszawa–Lublin: KUL, 2019.
12.Przybylska, Renata. „Imię i jego formy w kręgach ziemiańskich – na materiale wspomnień”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 12 (2017): 219–225.
13.Rudnicka-Fira, Elżbieta. Imiennictwo krakowian od XVI do XVIII wieku na tle historii i kultur. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013.
14.Rymut, Kazimierz. „Nazwiska”. W: Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. Ewa Rzetelska-Feleszko, 144. Kraków: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, 2005.
15.Rzetelska-Feleszko, Ewa. „Przedmowa”. W: Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. Ewa Rzetelska-Feleszko, 9–11. Kraków: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, 2005.
16.Trzeciak, Łukasz. Antroponimia Kresów Południowo-Wschodnich w XVII i XVIII wieku na przykładzie rzymskokatolickiej parafii w Żółkwi. Poznań: Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, 2016.
17.Siuciak, Mirosława. „Archiwalne akta miejskie jako źródło badań historycznojęzykowych”. Język Polski 97 (2017), 4: 68–77.
18.Szulowska, Wanda. „Antroponimia warszawian w XVII w.”. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica 5 (2010): 243–252.
19.Szulowska, Wanda. Dawna antroponimia Mazowsza (XV–XVII w.). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004.
20.Złotkowski, Piotr. Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Nowe propozycje metodologiczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.