Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2016.15-07
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 15, 2016
Czasownikowe derywaty odzwierzęce w polszczyźnie historycznej i ich funkcja w wierszu Juliana Tuwima Figielek

Autorzy: Adrianna Seniów
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Szczecin
Słowa kluczowe: język poetycki językoznawstwo historyczne rozwój znaczeniowy wyrazów
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (103-113)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem jest analiza wybranych z utworu Juliana Tuwima czasownikowych derywatów odzwierzęcych:przekomarzać się, zacietrzewić się, zasępić się, osowieć, rozindyczyć się, zbaranieć.Prześledzono ich losy w historii języka, wskazano leksemy synonimiczne, a także odwołano siędo ich kulturowej motywacji. Wiersz Tuwima stanowi jedynie punkt wyjścia, źródło, z któregowyodrębniono warte analizy językoznawczej zjawiska. Ponadto omówiono, jak poeta wykorzystałgrę słów, jaką funkcję pełni nagromadzenie czasownikowych derywatów odzwierzęcychw budowaniu ekspresji wypowiedzi poetyckiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Źródła
2.Tuwim J., Figielek, w: idem, Wiersze, t. 2, Kraków 1955.
3.Opracowania
4.Brzozowska M., Derywaty onomazjologiczne (asocjacyjne) w językowym obrazie świata, „Język a Kultura”, Wrocław 2000, t. 13, s.143–152.
5.Buttler D., Polski dowcip językowy, Warszawa 1974.
6.Dobrzyńska T., Metafora w przekładzie, „Język a Kultura”, Wrocław 1992, t. 8, s. 231–250.
7.Dobrzyńska T., Mówiąc przenośnie… studia o metaforze, Warszawa 1994.
8.Głowiński M., Wstęp, w: J. Tuwim, Wiersze wybrane, Wrocław 1964.
9.Jastrun M., Pamięci Juliana Tuwima, w: J. Tuwim, Wiersze, t. 1, Kraków 1955, s. 21–28.
10.Lewaszkiewicz T., Czasowniki „odzwierzęce” w języku Adama Mickiewicza, w: Ścieżkami pięknej polszczyzny. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Mirosławie Białoskórskiej z okazji 65-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej, pod. red. L. Mariak i A. Seniów, Szczecin 2011, s. 131–136.
11.Sauer F., Ptaki lądowe, Warszawa 1995.
12.Słowniki
13.Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1970.
14.Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 1990.
15.Linde M.S.B., Słownik języka polskiego, Warszawa 1807–1814.
16.Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, Warszawa 1958–1969.
17.Słownik języka polskiego, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, Warszawa 1952 (przedruk z 1900–1927).
18.Słownik polszczyzny XVI wieku, pod red. M.R. Mayenowej, F. Pepłowskiego, K. Mrowcewicza, P. Potoniec, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967–1994.