Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / nr 22 2015

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Egzegeza Mt 28,16-20 z hebrajskiej wersji Ewangelii wg św. Mateusza (shemtob)


(Exegesis of Mt 28,16-20 of the Hebrew version of the Gospel according to St. Matthew (shemtob))
9 (11-19) Piotr Goniszewski More
2.

Znaczenie terminu „ciężar” (baros) w Nowym Testamencie


(The meaning of “burden” (baros) in the New Testament)
13 (21-33) Tadeusz Knut More
3.

Meaning and function of the Sign of Jonah in Matthew 12:38-42 and 16:1-4

20 (35-54) Beate Kowalski More
4.

Mojżesz, Jozue i Amalekici. Nowe spojrzenie na Wj 17,8-16 w kontekście współczesnych badań nad powstaniem Pięcioksięgu


(Mose, Joshua and the Amalek. A new look on Ex 17,8-16 in the context of modern research on the rise of Pentateuch)
28 (55-82) Janusz Lemański More
5.

L’amministratore disonesto (Luca 16,1-9). Ma davvero?


(Dishonest steward (Luke 16,1-9). Are you sure?)
8 (83-90) Mariusz Rosik More
6.

Osoba Jezusa Chrystusa istotą eschatologii chrześcijańskiej


(The Person of Jesus Christ as the essence of Christian eschatology)
13 (93-105) Janusz Bujak More
7.

Komunia Święta na sposób Wiatyku


(Holy Communion in the way of Viaticum)
8 (107-114) Robert Kaszak More
8.

Zbawczy charakter misterium Bożego Narodzenia. Próba prezentacji dynamicznej wizji wcielenia


(Salvific character of the mystery of Christmas. An attempt to present the dynamic vision of incarnation)
16 (115-130) Bogdan Kulik More
9.

Błogosławiona Dziewica Maryja Matka Boga w misterium Kościoła. W pięćdziesiątą rocznicę Konstytucji Dogmatycznej o Kościele „Lumen Gentium”


(Blessed Virgin Mary, the Mother of God in the mystery of the Church. In the 50th anniversary of the Dogmatic Constitution on the Church “Lumen Gentium”)
12 (131-142) Andrzej Proniewski More
10.

Człowiek ponowoczesny jako podstawowy problem nowej ewangelizacji


(Postmodern man as a basic problem of new evangelization)
19 (145-163) Edward Sienkiewicz More
11.

Etyka małżeńska w nauczaniu moralnym Piusa XII


(Marital ethics in moral teaching of Pius XII)
11 (165-175) Piotr Skiba More
12.

Zadania filozofii w poszukiwaniu prawdy w świetle encykliki Jana Pawła II Fides et ratio


(The tasks of philosophy in a search of truth in the light of encyclical Fides et ratio of John Paul II)
11 (177-187) Andrzej Symonowicz More
13.

Ateizm urojony – rzeczywiste wyzwanie


(Atheism Delusion – real challenge)
19 (189-207) Sławomir Zatwardnicki More
14.

Wychowanie ku dobru – w perspektywie Tischnerowskiej koncepcji człowieka agatologicznego


(Education towards the goodness – in Tischner’s view of the agathological human)
18 (211-228) Dariusz Adamczyk More
15.

Nie taki prosty. Meandry linearnej koncepcji czasu w chrześcijaństwie


(Not so straightforward. Meanderings of the linear concept of time in Christianity)
14 (229-242) Zbigniew Danielewicz More
16.

Geneza i przegląd psychologicznych koncepcji mądrości


(The genesis and review of the psychological concept of wisdom)
12 (243-254) Adam Falewicz More
17.

Nacjonalizm jako skrajność narodowa w nauczaniu społecznym Kościoła


(Nationalism as extreme national social teaching of the Church)
16 (257-272) Roman Misiak More
18.

Rola języka ojczystego w wierze i duszpasterstwie


(The role of language in faith and pastoral ministry)
9 (273-281) Andrzej Sochaj More
19.

Polityka władz brytyjskich względem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie


(The Policy of the British authorities towards the Polish Armed Forces in the West)
12 (285-296) Zbigniew Werra More
20.

35 lat Salezjańskiej Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile. Elenko Jubileuszowe 2014-2015. Opracowanie i redakcja A. Popławski, J. Wąsowicz, Piła 2015, ss. 189


(35 years of the Salesian Province of St. Wojciech in Pila. Jubilee elenco 2014-2015. Authoring and editorial of A. Poplawski, J. Wąsowicz, Pila 2015, pp.189)
2 (299-300) Tadeusz Ceynowa More
21.

Gerhard Lohfink, Przeciw banalizacji Jezusa, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2014, ss. 438


(Gerhard Lohfink, Against the trivialization of Jesus, St. Wojciecha Publishing, Poznan 2014, pp. 438)
6 (301-306) Arkadiusz Korwin-Gronkowski More
22.

Janusz Lemański, Księga Rodzaju. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, nowy komentarz biblijny. Stary Testament i/1, rozdziały 1-11, Częstochowa 2013, ss. 571


(Janusz Lemański, Genesis. Introduction, translation from the original, commentary, new Bible commentary. Old Testament and/1, chapters 1-11, Czestochowa 2013, pp. 571)
3 (307-309) Mariusz Rosik More
23.

R. Bartnicki, K. Kłósek, The methods of New Testament interpretation. Introduction, Publishing „Petrus”, Krakow 2014, pp. 291, ISBN 978-83-7720-047-6

3 (310-312) Mariusz Rosik More
24.

G. Lohfink, Przeciw banalizacji Jezusa, tłum. Eliza Pieciul-Karmińska, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2015, ss. 448


(G. Lohfink, Against the trivialization of Jesus, translated by Eliza Pieciul-Karmiński, St. Wojciecha Publishing, Poznan 2015, pp. 448)
4 (313-316) Michał Rychert More
25.

Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej pt. Kościół wobec wyzwań współczesnych, Radomska Biblioteka Teologiczna, red. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Radom 2015


(The publishing review of collective work The Church in the face of the current challenges, Radom Theological Library, ed. M. Jagodziński, J. Wojtkun, Radom 2015)
3 (317-319) Edward Sienkiewicz More