Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2017.24-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 24 2017
Bierzmowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie

Autorzy: Dariusz Kurzydło
Katedra Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw Katechetyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne intelektualnie sakrament bierzmowania
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (231-242)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kościół został powołany przez Jezusa Chrystusa, by stanowił wspólnotę miłości dla wszystkich ludzi. Jest to wspólnota, czerpiąca miłość od Jezusa Chrystusa, który swą obecność urzeczywistnia we wzajemnej miłości. W takim kontekście autor próbuje odczytać prawo osób niepełnosprawnych intelektualnie do korzystania z darów sakramentalnych, w tym sakramentu bierzmowania. Sakrament ten, ostatni z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, nawet w stopniu głębokim, oznacza doświadczenie miłości Boga w drugim człowieku i we wspólnocie. Autor uważa, że takie osoby stanowią szczególny dar miłości Boga dla wspólnoty, która bierze na siebie odpowiedzialność za kruchość ludzkiego życia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoniewicz, Marian. „Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Ikonalność osoby ludzkiej w ujęciu personalistycznym”. Teologia w Polsce 1 (2013): 13–23.
2.Brzezinka, Z. „Spotkanie, z którego nikt nie może być wykluczony”. Oligokatecheza 7 (2005): 13.
3.Domagała-Zyśk, Ewa. „Osoba chora, niepełnosprawna, cierpiąca jako wezwanie do poszukiwania sensu. Nauczanie Jana Pawła II w kontekście «teologii niepełnosprawności»
4.Jeana Vaniera”. W: Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny, red. Jan Śledzianowski, Tadeusz Sakowicz, 149–162. Kielce, 2006.
5.Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, nr 68.
6.Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, nr 1. Kraków, 2001.
7.Gryziec, Piotr Roman. „Łaska spotkania chrześcijan według św. Pawła”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2 (1996): 85–89.
8.Jan Paweł II. „Encyklika «Dominum et Vivificantem» O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata”, nr 59. Dostęp 9.01.2017. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/dominum_1.html.
9.Jan Paweł II. „Homilia wygłoszona podczas Mszy świętej z udzieleniem bierzmowania grupie niepełnosprawnych chłopców”. W: Nauczanie papieskie. T. IV, 436–437. Poznań, 1989.
10.Jan Paweł II. „List do członków wspólnot «Wiara i Światło»”. Światło i Cienie 1 (1997): 4–5.
11.Jan Paweł II. „Ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu społeczeństwa. Przesłanie do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat: «Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym»”. L’Osservatore Romano 4 (2004): 11.
12.Jan Paweł II. „Przemówienie do biskupów francuskich 27 maja 1987 r.”. L’Osservatore Romano 5 (1987): 3.
13.Jucha, D. „Katecheza sakramentalna osób z upośledzeniem umysłowym”. W: W drodze do zrozumienia i wiary. Katecheza osób szczególnej troski. Materiały z VI Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, 42. Kraków, 2007.
14.Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań: Pallottinum, 1994.
15.Kiciński, Andrzej. „Iter christianae initiationis”. Teologiczne Studia Podlaskie 1 (2004): 89–90.
16.Kiciński, Andrzej. „Katecheza przed bierzmowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Roczniki Liturgiczne 1 (2009): 181–182.
17.Kiciński, Andrzej. „Poszukiwanie tożsamości katechety osób szczególnej troski”. Katecheta 7–8 (2005): 10.
18.Kluz, Marek. „Dynamizm sakramentów chrztu i bierzmowania w służbie budowania Kościoła jako domu”. Liturgia Sacra 1 (2012): 77–82.
19.Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 11.
20.Krakowiak, Czesław. „Nazwa sakramentu bierzmowania”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 28 (1975): 66–71.
21.Krakowiak, Czesław. „Z teologii wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Ruch Biblijny i Liturgiczny 45 (1992): 65–74.
22.Kurzydło, Dariusz. „Inaczej stworzony przez Boga. Prawo człowieka niepełnosprawnego do poznania Boga”. Warszawskie Studia Pastoralne 14 (2011): 134–152.
23.Lausch, Katarzyna. „Wychowanie religijne uczniów głębiej upośledzonych umysłowo”. W: Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. I, red. Maria Piszczek, 128. Warszawa, 2001.
24.Mąkosa, Paweł. „Terminologiczne podstawy katechezy mistagogicznej”. Roczniki Pastoralno-Katechetyczne 4 (2012): 187–189.
25.Pater, Dariusz. „Sakramentalna obecność Chrystusa”. Warszawskie Studia Pastoralne 5 (2007): 118–134.
26.Rozen, Barbara. Edukacja religijna osób z niepełnosprawnością intelektualną, 237–238. Olsztyn, 2008.
27.Sosna, Krzysztof. „Kryteria przygotowania do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej osób niepełnosprawnych umysłowo”. Oligokatecheza 1 (2004): 5.
28.Sosna, Krzysztof. „Sakrament bierzmowania osób z niepełnoprawnością umysłową”. Studia Pastoralne 4 (2008): 122–137.
29.Szeląg, Jan. „Przyjdźcie do mnie wszyscy”. Kotwica 3 (2009): 9.
30.Tomkiewicz, A., B. Bocheńska. „Wartość osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie w świetle nauczania Jana Pawła II”. W: Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, red. Alina Rynio, 234–235. Stalowa Wola, 1999.
31.Vanier, Jean. „Nauczyć się kochać”. Światło i Cienie 2 (1996): 6.