Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Currently: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2015.11-14
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 11 (2015)
Numeryczne reguły fiskalne jako prospektywne narzędzia odnowy finansów publicznych
(Numerical fiscal rules as a prospective tools of public finances renewal)

Authors: Mateusz Langer
Wydział Prawa i Administracji (Katedra Prawa Finansowego) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Keywords: numerical fiscal rules fiscal sustainability financial crisis
Year of publication:2015
Page range:11 (149-159)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The subject of this article is to analyze the problem of the numerical fiscal rules and their impact on financial condition of modern states. Particular stress was put on demonstrate the existence of a positive correlation between the introduction of numerical fiscal rules and the efficiency of the public finance system where they are implemented. It also revives different types of numerical fiscal rules and their future trends as a prospective tools of public finances renewal.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bitner M., Reguła deficytowa jako zasadniczy element „złotej zasady finansów publicznych” w jednostkach władzy terytorialnej – próba syntezy, „Samorząd Terytorialny” 2012, nr 11.
2.Dziemianowicz R., Kargol-Wasiluk A., Instytucjonalne ramy odpowiedzialnej polityki fiskalnej, w: Stabilizacja fiskalna. Teoria i doświadczenie wybranych gospodarek, red. D. Miłoszewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
3.Gajda-Kantorowska M., Reguły fiskalne a bezpieczna granica zadłużenia finansów publicznych, w: Stabilizacja fiskalna. Teoria i doświadczenie wybranych gospodarek, red. D. Miłoszewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
4.Grabowski M., Jaki ład społeczno-gospodarczy wyłoni się po kryzysie?, w: Kryzys gospodarczy. Zagrożenie czy szansa?, red. A. Wiktorow, IBnGR, Gdańsk–Warszawa 2009.
5.Hagen J. Von, Wolff G.B., What do Deficits Tell us about Debt? Empirical Evidence on Creative Accounting with Fiscal Rules in the EU, Discussion Paper, Series 1: Studies of the Economic Research Centre 2004, no. 38.
6.IMF, Fiscal Rules – Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances, Washington 2009.
7.Kantorowicz J., Reguły fiskalne – co się sprawdza?, „Analiza FOR” 2012, nr 3.
8.Kołodko G.W., Nowe zasady ekonomii rozwoju, w: Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu, red. I. Lechniak, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009.
9.Kopits G., Symansky S., Fiscal Policy Rules, „IMF Occasional Paper” 1998, no. 162.
10.Kosikowski C., w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. C. Kosikowski, LexisNexis, Warszawa 2011.
11.Koske I., After the Crisis: Bringing German Public Finances Back to a Sustainable Path, „OECD Economic Department Working Paper” 2010, no. 766.
12.Marchewka-Bartkowiak K., Nowe ponadnarodowe reguły budżetowe odpowiedzią na kryzys zadłużenia publicznego w strefie euro, „Studia Ekonomiczne” 2012, nr 1.
13.Marchewka-Bartkowiak K., Reguły fiskalne, „Analizy BAS” 2010, nr 7 (32).
14.Marchewka-Bartkowiak K., Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicznych, „Ekonomia i Prawo” 2012, nr 3.
15.Minford P., Peel D., The Political Theory of the Business Cycle, „European Economic Review” 1982, vol. X.
16.Mroczkowski R., Numeryczne reguły wydatkowe jako instrumenty wzmacniające stabilność fiskalną, w: Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, red. W. Miemiec, K. Sawicka, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
17.Poniatowicz M., Ocena mechanizmów kontroli i reglamentacji deficytu i długu podsektora samorządowego w Polsce, „Finanse Komunalne” 2013, nr 1–2.
18.Postuła M., Reguły fiskalne na świecie i w Polsce, „Master of Business Administration” 2011, nr 5.
19.Schaechter A., Kinda T., Budina N., Weber A., Fiscal Rules in Response to the Crisis – Toward „the Next-generation Rules”. A New Dataset, „IMF Working Paper” 2012, no. 187
20.Wagner R., Revenue structure, fiscal ilusion, and budgetary choice, „Public Choice” 1976, vol. 25, no. 1.
21.Wójtowicz K., Problem konstrukcji optymalnej reguły fiskalnej w warunkach kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe PTE 2011, nr 10.
22.Zapis panelu Towarzystwa Ekonomistów Polskich z 26 września 2013 r., Czy nowa reguła uzdrowi finanse publiczne w Polsce, Warszawa 2013. Zieliński M., Wykładania prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.