Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne

Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

Currently: Współczesne Problemy Ekonomiczne

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 11 (2015)

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Wzrost gospodarczy a możliwości aplikacji zależności przestrzennych – prawo Verdoorna


(Economic growth with spatial effects – the Verdoorn’s law)
11 (9-19) Joanna Górna, Karolina Górna More
2.

Polityka makroostrożnościowa jako nowe wyzwanie banku centralnego


(Macro-prudential policy as a new challenge for the central bank)
8 (21-28) Monika Kępa More
3.

Skutki globalnego kryzysu finansowego dla rozwoju gospodarczego Danii, Finlandii i Szwecji


(Effects of global financial crisis for economic development of Denmark, Finland and Sweden)
14 (29-42) Leszek Leśniewski More
4.

Ekonomia dobrobytu. Rachunki narodowe w kontekście pomiaru dobrobytu


(Welfare economics. National accounts and measurement of wellbeing)
14 (43-56) Agnieszka Łopatka More
5.

Współczesna faza procesu globalizacji a wzrost gospodarczy zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju


(The current phase of the globalization process and economic growth according with principles of the sustainable development)
9 (57-65) Zdzisława Elżbieta Niemczewska More
6.

Sytuacja wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników w warunkach offshoringu


(Offshoring and its impact on high skilled and low skilled employees)
11 (67-77) Paula Reczek More
7.

Umowa o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi – szanse i zagrożenia


(Transatlantic trade and investment partnership – chances and threats)
7 (79-85) Magdalena Sobkowiak-Czarnecka More
8.

Tendencje umiędzynarodowienia polskiej gospodarki


(Trends of internationalization of polish economy)
8 (87-94) Hanna Soroka-Potrzebna More
9.

Sytuacja makroekonomiczna państw upadłych i trwałych – analiza porównawcza


(State failure and the macroeconomic situation – statistical analysis)
10 (95-104) Bartosz Totleben More
10.

Wartość dodana generowana przez podmioty ekonomii społecznej – korzyści ekonomiczne i społeczne


(Added value created by the social economy entities – economic and social benefits)
8 (107-114) Agnieszka Balsewicz More
11.

Kapitał ludzki we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami


(Human capital in contemporary management enterprises)
9 (115-123) Anna Butkiewicz-Schodowska More
12.

Wzrost atrakcyjności turystyki wodnej województwa zachodniopomorskiego przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej


(The increase in the attractiveness of the water tourism of the West Pomeranian Voivodeship by using EU funds)
12 (125-136) Filip Gruszczyński More
13.

Zróżnicowanie regionalnej wydajności pracy w Polsce


(Regional labour productivity differentials in Poland)
11 (137-147) Sławomir Kuźmar More
14.

Numeryczne reguły fiskalne jako prospektywne narzędzia odnowy finansów publicznych


(Numerical fiscal rules as a prospective tools of public finances renewal)
11 (149-159) Mateusz Langer More
15.

Corporate governance w polskich spółkach publicznych


(Corporate governance in polish public companies)
10 (161-170) Piotr Jan Mackiewicz More
16.

Ocena prywatyzacji z różnych punktów widzenia na przykładzie Polski


(Evaluation of privatization from different points of view on the example of Poland)
13 (171-183) Agnieszka Matuszczak More
17.

Założenia koncepcji New Public Management


(Assumptions of the New Public Management concept)
9 (185-193) Ewelina Młodzik More
18.

Model CAPM z ryzykiem płynności na polskim rynku kapitałowym


(The CAPM model with liquidity risk in the Polish capital market)
14 (195-208) Sebastian Piotrowski More
19.

Ekonomiczna analiza prawa – alternatywa dla głównego nurtu ekonomii


(Economic analysis of law – alternative for the mainstream economics)
8 (209-216) Joanna Pomaskow More
20.

Rozwój kapitału relacyjnego poprzez wykorzystanie platform internetowych Web 2.0


(The development of relational capital through the use of online platforms Web 2.0)
10 (217-226) Natalia Przybylska More
21.

Wydatkowe reguły fiskalne jako instrument dyscyplinujący finanse publiczne


(Expenditure rules as an instrument of public finance discipline)
10 (227-236) Joanna Spychała More
22.

Pomoc sektorowa a zakłócenie wolnej konkurencji na rynku


(Sectoral state aid and the distortion of free competition in the market)
9 (237-245) Marcin Spychała More
23.

Neuroekonomia a mózg konsumenta


(Neuroeconomics and consumer brain)
9 (249-257) Sylwia Bas More
24.

Ograniczona racjonalność i heurystyki w zachowaniach nabywców


(Bounded rationality and heuristics in buyer decision process)
10 (259-268) Aldona Lipka More
25.

Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego


(Methods of measuring the value of human capital)
12 (269-280) Ireneusz Miciuła, Krzysztof Miciuła More
26.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw


(Corporate social responsibility as a business strategy Polish enterprises)
9 (281-289) Maja Żychlewicz More