Acta Iuris Stetinensis

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.18-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2017 (18)
Założenia aksjologiczne autorskoprawnej ochrony twórczości w świetle rozwoju sztucznej inteligencji
(AXIOLOGICAL ASSUMPTIONS OF COPYRIGHT IN THE LIGHT OF THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT)

Authors: Inga Oleksiuk
Keywords: author creativity artificial intelligence copyright
Year of publication:2017
Page range:18 (245-262)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 669

Abstract

The aim of this study – described in the article below – was to identify and discuss axiological issues of authorship and rights related to common commercial use of artificial intelligence (AI). The analysis of the current level of sophistication of AI methods and the scope of their use, outlined in the first part of the work, allows the conclusion that the dynamics of AI development is going to be maintained and that the boundless opportunities of its practical use will be the main driver and catalyst the development. Further studies lead to the conclusion that the process of depersonalisation of the creation processes is becoming a key challenge with respect to copyright. Even now in the case of use of AI in creative activities we may have to deal with the situation where it is not possible to point out to a person whose input in the creation of a given work could be described as creative. The expected further development of AI, will result in that increasingly the activities of a user of software will be limited to performing a specific sequence of tasks. It will also not be possible to regard the AI’s creator as the author of the work generated by the AI because his input will not meet the required criteria of continues creative process resulting in creation of a particular work. In conclusion, the author argues against covering AI’s creations with copyright protection. At the same time she points out to the necessity of distinguishing computer aided works from works generated by AI and void of a human contribution. Excluding AI’s creations from the scope of copyright protection does not prejudice regulating rights to computer generated works in another way, as a new category of related rights.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ashuri T., Frenkel-Faran A., The “Status” of News: Implementation of Networked Technologies in Television News Organizations, „International Symposium on Online Journalism Journal” 2013, nr 2, https://online.journalism.utexas.edu/ (dostęp 3.05.2013).
2.Barr R., Computer-Produced Creations, w: WIPO Worldwide Symposium on the Intellectual Property Aspects of Artificial Intelligence, Stanford, 25–27.03.1991,„WIPO Publication” No. 698 (E), Geneva 1991.
3.Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2016.
4.Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2005.
5.Błeszyński J., Tłumaczenie i jego twórca w polskim prawie autorskim, Warszawa 1973.
6.Błeszyński J., Twórca utworu naukowego a elektroniczne środki rozpowszechniania, w: Internet i techniki multimedialne w edukacji, Warszawa 2004.
7.Budzyński B., Algorytmy genetyczne w rozwiązywaniu problemów – generowanie muzyki, „Prace Naukowe Wydziałowego Zakładu Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Sztuczna Inteligencja” 2000, nr 1.
8.Cichosz P., Systemy uczące się, wyd. 2, Warszawa 2007.
9.Ciepłuch M., Muzyka generowana przez programy komputerowe (computer-generated music) jako przedmiot prawnoautorskiej ochrony w doktrynie i prawie polskim oraz w doktrynie i prawie krajów anglosaskich, „Acta Iuris Stetinensis” 2016, nr 3.
10.Constructions of the Mind: Artificial Intelligence and the Humanities, ed. C.S. Franchi, „Stanford Humanities Review” 1995, nr 2.
11.Dul F., Wprowadzenie do sztucznej inteligencji. Materiały edukacyjne, Politechnika Warszawska, https://www.meil.pw.edu.pl/pl/content/download/21173/112843/.../AI_Agent_14.pdf (dostęp 3.03.2017).
12.The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, eds. M. Soegaard, R.F. Dam, wyd. 2, Aarhus 2013, https://www.interaction-design.org/literature/book/theencyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed (dostęp 3.03.2017).
13.European Civil Law Rules in Robotics. Study for the JURI Committee. European Parliament, Directorate General for Internal Polices, Policy Department, www.europarl.europa.eu/supporting-analyses, doi: 10.2861/946158, pdf (dostęp 8.03.201).
14.Flasiński M., Wstęp do sztucznej inteligencji, Warszawa 2011.
15.Glasser D., Copyrights in Computer-Generated Works: Whom, if Anyone, Do We Reward?, „Duke Law & Technology Review” 2001, nr 1, http://scholarship.law.duke.edu/dltr/vol1/iss1/24 (dostęp 12.01.2014).
16.Goss M., Woźniczko A., Automatyczne komponowanie muzyki metodami Inteligencji Obliczeniowej, www.mini.pw.edu.pl/~mandziuk/2012-11-08.pdf (dostęp 3.03.2017).
17.Hook K., Affective Computing, https://www.interaction-design.org/literature/book/theencyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/affective-computing (dostęp 10.03.2017).
18.Kiesielewicz A., Sztuczna inteligencja i logika, Warszawa 2014.
19.Kopff A., Dzieło sztuk plastycznych i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego, Kraków 1961.
20.Miller A.R., Computers and authorship: the copyright ability of computer-generated works, w: WIPO Worldwide Symposium on the Intellectual Property Aspects of Artificial Intelligence: Stanford University, Stanford (Kalifornia), 25–27.03.1991, „WIPO Publication” nr 698 (E), Genewa 1991.
21.Miller A.R., Copyright Protection for Computer Programs, Databases, and Computer-Generated Works: Is Anything New Since CONTU?, „Harvard Law Review” 106 (1993), nr 5.
22.Oleksiuk I., Twórczość u progu sztucznej inteligencji. Zagadnienia autorskoprawne, „Studia Medioznawcze” 13 (2003), nr 3.
23.Oleksiuk I., Dzieła generowane komputerowo. Problem autorstwa, w: Dziennikarz – utwór – prasa, red. nauk. T. Kononiuk, Warszawa 2014.
24.Perry M., Margoni T., From Music Tracks to Google Maps: Who Owns Computer-Generated Works?, „The Computer Law & Security Report” 2010, nr 26, www.ivir.nl/publications/margoni/CLSR_2010_6.pdf (dostęp 11.01.2014).
25.Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji, Warszawa 2009.
26.Samuelson P., Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works, „University of Pittsburgh Law Review” 1985, nr 47.
27.Sokołowska D., Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań 2013.
28.Szaciński M., Wkład twórczy jako przesłanka dzieła chronionego prawem autorskim, „Państwo i Prawo” 1993, nr 2.
29.Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć. Sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne, Warszawa 1988.
30.Walędzik K., Mańdziuk J., Multigame playing by means of UCT enhanced with automatically generated evaluation functions, „Lecture Notes in Artificial Intelligence” 2011, nr 6830, http://www.mini.pw.edu.pl/~mandziuk/PRACE/AGI11_long.pdf (dostęp 10.03.2017).
31.WIPO Committee of experts on model provisions for legislation in the field of copyright – Draft Model Law on Copyright, WIPO doc. no. CE/MPC/III/2 z 30.03.1990, pkt 122.
32.WIPO Memorandum prepared in 1990 by the committee of experts on Model Provisions for Legislation in the Field of Copyright, „WIPO Publication” no. 698 (E), 55 (1991), http://www.wipo.int/tools/en/gsearch.html?cx=016458537594905406506%3Ahmturfwvzzq&cof=FORID%3A11&q=698%28E%29%29 (dostęp 10.03.2015).