Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2021.36-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2021 (36)
Świadczenie pracy poza miejscem jej stałego wykonywania – uwagi na tle ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Autorzy: Mateusz Hypiak ORCID
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: COVID-19 polecenie pracy zdalnej bhp work-life balance prawo pracy
Data publikacji całości:2021
Liczba stron:17 (27-43)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 574

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu naukowego była eksploracja wątpliwości powstałych po przyjęciu przez prawodawcę nowej instytucji prawa pracy – polecenia wykonywania pracy poza miejscem jej stałego świadczenia – zawartej w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Najpierw szczegółowej analizie poddano konstrukcję powyższego polecenia, następnie szczegółowo przeanalizowano wybrane zagadnienia problemowe, które ujawniły się w praktyce jej stosowania. Powyższy cel zrealizowano, posługując się wybranymi aktami normatywnymi oraz posiłkowo literaturą przedmiotu. W konkluzjach stwierdzono, że w związku z poleceniem pracy zdalnej na pracodawcach ciążą szczególne obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które trzeba rozpatrywać z uwzględnieniem RODO. Zwrócono też uwagę na fakt, że krytycznym problemem w kontekście bhp i pracy zdalnej są wypadki przy pracy. Poruszono także kwestię zaburzeń w obszarze work-life balance. Wykazano również, że kwestią czasu jest zaimplementowanie do Kodeksu pracy instytucji polecenia wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baran K.W., Książek D., Witoszko W., Komentarz do art. 3 przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w: K.W. Baran (red.), Tarcza antykryzysowa 1.0–4.0. Ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19, Komentarz, WPK 2020, https:// sip-1lex-1pl-1000019k5063e.buhan.kul.pl/#/commentary/587829649/627089?tocHit= 1&cm=RELATIONS (dostęp 26.02.2021).
2.Góral Z., Komentarz do art. 100 k.p., w: K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom II, WPK 2020, https://sip-1lex-1pl-10000198t0926.buhan.kul.pl/#/commentary/ 587329143/614374/baran-krzysztof-w-red-kodeks-pracy-komentarz-tom-i-art-1- 113-wyd-v?cm=URELATIONS (dostęp 13.12.2020).
3.International Labour Organization, Managing work-related psychosocial risks during the COVID-19 pandemic, https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at- -work/resources-library/publications/WCMS_748638/lang--en/index.htm (dostęp 12.12.2020).
4.Jagiełło-Jaroszewska E., Ochrona danych osobowych a telepraca i praca zdalna, w: D. Dörre- Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu, Legalis 2020, https:// sip-1legalis-1pl-1o6tok74r2581.buhan.kul.pl/document-full.seam?documentId=mjx w62zogi3damrxgmytsmq#tabs-tocarea (dostęp 13.12.2020).
5.Malkiewicz L., Drożdż P., Wypadek przy pracy z punktu widzenia prawa i medycyny, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2010, nr 6.
6.Marciniak J., Praca zdalna, LEX/el. 2020, https://sip-1lex-1pl-10000198t0926.buhan.kul. pl/#/publication/470129558/marciniak-jaroslaw-praca-zdalna?keyword= marciniak%20 praca%20zdalna&cm=SFIRST (dostęp 13.12.2020).
7.Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006.
8.Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID- 19 przyjęte 19 marca 2020 r., https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/ edpb_statement_art_23gdpr_20200602_pl_1.pdf (dostęp 17.11.2020).
9.Państwowa Inspekcja Pracy, Praca zdalna – przeciwdziałanie COVID-19, https://www. pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108610,praca-zdalna-przeciwdzialanie-covid-19.html (dostęp 8.01.2021).
10.Salwa Z., Pojęcie wypadku przy pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, z. 3.
11.Schiffter K., Komentarz do art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w: K. Szmid (red.), Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz, Legalis 2020, https://sip-1legalis-1pl-1o6tok74r24f6.buhan.kul.pl/document- -view.seam?documentId=mjxw62zogi3damrwg44danzoobqxalrvgmztmnzugq2a (dostęp 8.01.2021).
12.United Nations, Policy Brief: COVID-19 and the Need for Action on Mental Health, https:// unsdg.un.org/resources/policy-brief-covid-19-and-need-action-mental-health (dostęp 4.12.2020).
13.Zieliński M.J., Szczególne rozwiązania w prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego wprowadzone w związku z pandemią COVID-19, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2020, nr 5.
14.Zagrobelny J., Komentarz do art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Regulacje Covid-19 w prawie pracy. Komentarz, Legalis 2020, https://sip-1legalis-1pl- -1o6tok74r24f6.buhan.kul.pl/document-view.seam?documentId=mjxw62zogi3damr vhaydiojoobqxalrvgmztmnzugq2a (dostęp 8.01.2021).