Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2022.37-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2022 (37)
Znaczenie postępowania likwidacyjnego, reklamacyjnego oraz sądowego w procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z powstałą szkodą komunikacyjną

Autorzy: Michalina Jusik ORCID
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: przebieg postępowania likwidacyjnego reklamacja dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na etapie postępowania sądowego odpowiedzialność odszkodowawcza
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:25 (43-67)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 355

Abstrakt

Niniejsze opracowanie obejmuje aspekty związane z możliwością dochodzenia roszczeń w związku z powstałą szkodą komunikacyjną na etapie postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela, a także w ramach zgłoszenia reklamacyjnego, oraz w postępowaniu sądowym, w odniesieniu do prawa ubezpieczeniowego oraz aktualnego stanowiska judykatury. W artykule opisano tematykę związaną z postępowaniem likwidacyjnym oraz jego przebiegiem, które jest de facto pierwszym i najważniejszym etapem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w którym ubezpieczyciel wskazuje, w jakim zakresie przejmuje odpowiedzialność za szkodę, i określa granicę swojej odpowiedzialności za szkodę w związku ze zdarzeniem. Następnie przedstawiono procedurę reklamacyjną na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem formy dokonywania zgłoszenia oraz procedury związanej z przebiegiem reklamacji, która dla osób poszkodowanych jest ogólnodostępna. W kolejnej części pracy omówiono wybrane aspekty dotyczące możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem oraz podstawowe zasady prawa cywilnego, związane z ustalaniem tzw. normalnych granic odpowiedzialności za szkodę, a w konsekwencji poruszono tematykę postępowania dowodowego w odniesieniu do aktualnego stanowiska Sądu Najwyższego. Głównym celem niniejszej pracy było przedstawienie możliwości, jakie przysługują poszkodowanym w sytuacji wystąpienia zdarzenia komunikacyjnego od postępowania likwidacyjnego, przez postępowanie reklamacyjne, aż po postępowanie przed sądem, a także wyników badań obrazujących wpływ postępowania likwidacyjnego oraz reklamacyjnego na postępowanie sądowe w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bronisz B., Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym, „Monitor Prawa Bankowego” 2016, nr 3.
2.Czech T., Konsekwencje nierozpatrzenia reklamacji klienta instytucji finansowej w wymaganym terminie, „Monitor Prawa Bankowego” 2016, nr 4.
3.Długosz Z., Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji, „Przegląd Prawa Handlowego” 2019, nr 10.
4.Fuchs B., w: M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534), Warszawa 2018.
5.Gudowski J., Bieniek G., w: T. Bielska-Sobkowicz, H. Ciepła, M. Sychowicz, R. Trzaskowski, T. Wiśniewski, C. Żuławska, J. Gudowski, G. Bieniek, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2018.
6.Karaszewski G., w: J. Ciszewski, P. Nazaruk (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2019.
7.Kowalewski E., Ziemiak M.P., Ustawa reklamacyjna a obrót ubezpieczeniowy (Część I), „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2015, nr 3, https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/ Wiadomosci%20Ubezpieczeniowe/WU%203%202015/WU%202015-03_02_kowalewski_ziemiak.pdf.
8.Kowalewski E., Ziemiak M.P., W sprawie wykładni art. 8 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, nr 10.
9.Kucharski B., 5.5.3. Pojęcie zawiadomienia o wypadku, w: Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia, Warszawa 2019.
10.Marko D.M., Obowiązek udzielenia odpowiedzi na reklamację przez podmioty rynku finansowego i jego cywilnoprawne skutki, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 11–12.
11.Olejniczak A., w: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2014.
12.Piaskowska O.M., w: M. Kuchnio, A. Majchrowska, K. Panfil, J. Parafianowicz, A. Partyk, T. Partyk, A. Rutkowska, D. Rutkowski, A. Turczyn, O.M. Piaskowska, Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021.
13.Serwach M., w: D. Fuchs, D. Maśniak, J. Nawracała, M. Serwach, Komentarz do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w: Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom I, Komentarz, Warszawa 2010.
14.Turczyn A., w: O.M. Piaskowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021.
15.Wajda P., w: M. Szczepańska (red.), Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, Warszawa 2017.