Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2015.11-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2015 (11)
Proces inwestycyjno-budowlany w ujęciu administracyjnoprawnym

Autorzy: Marek Potyraj
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: proces inwestycyjno-budowlany proces inwestycyjny roboty budowlane
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:30 (125-155)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 1409

Abstrakt

Działalność inwestycyjno-budowlana uregulowana jest zasadniczo przez przepisy administracyjne, gdyż w procesie budowlanym czynności administracyjnoprawne mają charakter dominujący. Przepisy wielu aktów normatywnych regulują sprawy inwestycji budowlanych. Są wśród nich zarówno takie, których przedmiotem jest wyłącznie problematyka inwestycyjna, jak i takie, które znajdują zastosowanie nie tylko w odniesieniu do inwestycji budowlanych. Z regulacji prawa budowlanego wynika, że ustawodawca założył konieczność wymuszania pewnych zachowań w procesie budowlanym. W pracy przedstawiono zawarte w aktach prawnych normujących inwestycyjno-budowlaną aktywność człowieka ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego. Realizacja inwestycji budowlanych możliwa jest wyłącznie na obszarze o określonym przeznaczeniu. W związku z tym, w pierwszej kolejności opisano zagadnienia związane z przeznaczeniem terenu pod inwestycję. Następnie omówiono zagadnienia związane ze zgodą na podjęcie robót budowlanych, użytkowaniem obiektu budowlanego, zmianą sposobu użytkowania obiektu, a także rozbiórką obiektu budowlanego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, red. W. Szwajdler, Warszawa 2013.
2.Babiel T.B., Nadzór budowlany. Kompetencje organów administracji. Wzory. Akty prawne, Warszawa 2001.
3.Dziwiński R., Ziemski P., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2005.
4.Kwaśniak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, wyd. 3, Warszawa 2011.
5.Leoński Z., Szewczyk M., Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Bydgoszcz–Poznań 2002.
6.Majchrzak B., Procedura zgłoszenia robót budowlanych, Warszawa 2008.
7.Małysa-Sulińska K., Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Warszawa 2012.
8.Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz, red. H. Kisilowska,
9.Warszawa 2010.
10.Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo
11.rzeczowe, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2012.
12.Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Warszawa 1980.
13.Sypniewski D., Nadzór nad procesem budowlanym, Warszawa 2011.
14.Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.
15.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2004.
16.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy – omówienia – komentarze, red. G. Buczek, M. Tetera-Jankowska, Warszawa 2003.
17.Weiss I., Jurga R., Inwestycje budowlane, Warszawa 2005.
18.Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady, red. M. Stahl, wyd. 2, Warszawa 2005.
19.Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, wyd. 2, Warszawa 2003.
20.Niewiadomski Z., Nowe prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2003.
21.Wyrok SN z 22.02.2002 r., sygn. akt III RN 203/2000, OSNP 2001, nr 20, poz. 606.
22.Wyrok NSA z 17.05.1999 r., sygn. akt IV SA 747/97, LEX, nr 47285.
23.Wyrok NSA-OZ w Krakowie z 10.10.2000 r., sygn. akt II SA/Kr 1010/00, ONSA 2001, nr 4.
24.Wyrok NSA z 17.11.2005 r., sygn. akt II OSK 197/05, Lex nr 196647.
25.Wyrok NSA z 7.12.2005 r., sygn. akt II OSK 285/05, Lex nr 190995.
26.Wyrok NSA z 13.09.2006 r., sygn. akt II OSK 1064/05, Lex nr 320885.
27.Wyrok NSA z 26.01.2007 r., sygn. akt II OSK 239/06, LexPolonica nr 2118120.
28.Wyrok NSA z 17.04.2007 r., sygn. akt II OSK 646/06, LexPolonica nr 2118199.
29.Wyrok NSA z 12.05.2011 r., sygn. akt II OSK 355/11, CBOSA.
30.Wyrok NSA z 19.01.2012 r., sygn. akt II OSK 2373/11, CBOSA.
31.Wyrok WSA w Warszawie z 29.06.2005 r., sygn. akt VII SA/Wa 476/05, Lex nr 179074.
32.Wyrok WSA w Krakowie z 29.08.2008 r., sygn. akt II SA/Kr 547/08, Lex 518844.
33.Wyrok WSA w Krakowie z 21.12.2010 r., sygn. akt II SA/Kr 1171/10, Lex nr 753446.