Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2015.11-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2015 (11)
Hierarchia sposobów postępowania z odpadami a akty prawa miejscowego

Autorzy: Anna Barczak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: akty prawa miejscowego odpady odpady komunalne samorząd terytorialny
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (27-38)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 902

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest wykazanie zależności między hierarchią sposobów postępowania z odpadami a aktami prawa miejscowego. Wyjaśnione zostaną definicje terminów tworzących przywoływaną hierarchię. Dokonana zostanie charakterystyka aktów prawa miejscowego w gospodarce odpadami komunalnymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bandarzewski K., Chmielnicki P., Dziadkiewicz B., Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Warszawa 2007.
2.Barczak A., Model gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce i Niemczech. Analiza prawnoporównawcza, Szczecin 2013.
3.Bohdan A., Wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarkę odpadami w Polsce, w: Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. I, red. J. Sługocki, Wrocław 2014.
4.Dziadkiewicz B., Zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Poradnik ze wzorami dokumentów, Warszawa 2011.
5.Gospodarowanie odpadami komunalnymi, red. J. Klatka, M. Kuźniak, Warszawa 2012.
6.Górski M., Organizacja selektywnej zbiórki odpadów, „Przegląd Komunalny” 2012, nr 5
7.Górski M., Punkty selektywnego zbierania odpadów, „Przegląd Komunalny” 2012, nr 6.
8.Górski M., w: Ustawa o odpadach. Komentarz, red. J. Jerzmański, Wrocław 2002.
9.Jerzmański J., Ustawa z 14 grudnia 2012 r. – nowe zasady gospodarowania odpadami, „Przegląd Komunalny” 2013, nr 2.
10.Krzyśków A., Szyszkowski P., Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz stacje przeładunkowe odpadów komunalnych – kwestie prawne i finansowe, w: Nowe prawo ochrony środowiska, IX Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa 21–22 stycznia 2013 r
11.Kuźma K., Chojnacki D., Hartung W., Maćkowska K., Szymczak K., Zdrajkowski P., Utrzymanie czystości i porządku w gminach, Warszawa 2013.
12.Ofiarski Z., Ofiarska M., Finansowe podstawy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w: Prawne i organizacyjne obowiązki gmin w postępowaniu z odpadami komunalnymi, red. M. Górski, K. Nowacki, Wrocław 2012.
13.Radecki W., Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, Warszawa 2012.
14.Rakoczy B., Regulaminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz czystości i porządku w gminie, Warszawa 2008.
15.Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.).
16.Ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.).
17.Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 596 ze zm.).
18.Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).
19.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.Urz. UE, L 312)
20.Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.).