Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.19-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2017 (19)
Dopuszczalność umownej regulacji odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy generalnego wykonawcy i jej zakres

Autorzy: Piotr Konik
Słowa kluczowe: odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy umowne kształtowanie odpowiedzialności inwestora wynagrodzenie należne podwykonawcy robót budowlanych zakres odpowiedzialności inwestora
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:17 (63-79)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 436

Abstrakt

Artykuł dotyczy możliwości umownego kształtowania odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia, należnego podwykonawcy generalnego wykonawcy robót budowlanych, co wynika z art. 6471 § 5 k.c. w brzmieniu obowiązującym do 1 czerwca 2017 r. Wprawdzie w art. 6471 § 6 k.c. wskazano, że odmienne postanowienia umowne są nieważne, ale z drugiej strony regulacja ustawowa jest bardzo ogólna, co rodzi pytanie choćby o możliwość jej doprecyzowania w umowie. Rozważania prowadzą do wniosku, że swoboda umów jest wąska i ogranicza się w zasadzie do kwestii rozliczeń pomiędzy generalnym wykonawcą a inwestorem, gdy ten ostatni dokona zapłaty na rzecz podwykonawcy. Umownie można także uregulować obowiązki informacyjne generalnego wykonawcy wobec inwestora w zakresie rozliczeń tego pierwszego z podwykonawcami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białończyk W., Z problematyki umów o podwykonawstwo robót budowlanych, „Monitor Prawniczy” 2008, nr 4.
2.Damasiewicz A., Umowa o roboty budowlane, Warszawa 2010.
3.Drapała P., Glosa do wyroku SN z 6.10.2010 r., II CSK 210/10, „Orzecznictwo Sądów Powszechnych” 2012, nr 5, poz. 48.
4.Drapała P., Umowa o roboty budowlane, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 8.
5.Dybowski T., System prawa cywilnego, t. 3, cz. 1, Zobowiązania – część ogólna, red. S. Grzybowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.
6.Gutowski M., Odpowiedzialność inwestora w umowach o roboty budowlane (na tle art. 6471 § 5 k.c.), „Państwo i Prawo” 2008, z. 2.
7.Jamka M., Orzechowski K., Zgoda inwestora na umowę generalnego wykonawcy z podwykonawcą, „Monitor Prawniczy” 2009, nr 17.
8.Konik P., Dopuszczalne zarzuty inwestora ponoszącego odpowiedzialność na podstawie art. 6471 § 5 k.c. – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18.02.2016 r., II CSK 215/15, „Glosa” 2017, nr 3.
9.Konik P., Odpowiedzialność małżonków wspólników spółki cywilnej – jako inwestora – wobec podwykonawców przy umowie o roboty budowlane, w: Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych, red. Z. Kuniewicz, K. Malinowska-Woźniak, Warszawa 2016.
10.Kostecki B., Uwagi na temat wykładni przepisu art. 647 (1) Kodeksu cywilnego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2004, nr 7.
11.Machnikowski P., System Prawa Prywatnego, t. 5, Zobowiązania część ogólna, red. E. Łętowska, Warszawa 2006, s. 466.
12.Strzępka J., Zgoda inwestora na zawarcie umowy o wykonawstwo, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 21.
13.Strzępka-Frania E., Umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych, Warszawa 2010.
14.Zagrobelny K., Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane, Warszawa 2013.
15.Zagrobelny K., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2014.