Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.19-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2017 (19)
Zakres terytorialny licencji na wzór przemysłowy (uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2015 r. IV CSK 225/14)

Autorzy: Małgorzata Sekuła-Leleno
Słowa kluczowe: zakres terytorialny licencji umowa licencyjna wykładnia umowy
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:20 (81-100)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 800

Abstrakt

Elementami przedmiotowo istotnymi umowy licencyjnej są: upoważnienie do korzystania z wynalazku chronionego patentem udzielone przez uprawnionego licencjobiorcę i korzystanie przez licencjobiorcę z wynalazku w zakresie wynikającym z upoważnienia. Umowa licencyjna „kreuje stosunek szczególnego zaufania i współdziałania stron”, co ma wpływ na określanie obowiązków umownych (wykładnię umowy), a także może ograniczać zakres swobody umów. Określenie zakresu terytorialnego licencji na wzór wspólnotowy nie jest istotnym postanowieniem (essentialia negotii) umowy licencyjnej, lecz ma charakter naturalia negotii (przedmiotowo nieistotnego składnika treści czynności prawnej).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błahuta F., w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, 1972.
2.Breyer S., Umowy przedwstępne w obrocie nieruchomościami, „Palestra” 1962, nr 11.
3.Drozd E., Umowa przedwstępna a umowa przyrzeczona, „Nowe Prawo” 1973, nr 11, s. 1564.
4.Grzybowski S., Kopff A., Umowy licencyjne. Postać prawna i treść, „Studia Prawnicze” 1969, z. 22.
5.Grzybowski S., System prawa cywilnego, t. 1, Część ogólna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1974.
6.Gutowski M., Charakter prawny oferty na tle niedawnych zmian w kodeksie cywilnym, PiP 2005, nr 3, s. 68–69.
7.Gwiazdomorski J., Umowa przedwstępna, s. 442–443.
8.Jasiakiewicz M., Ofertowy system zawierania umów w polskim prawie cywilnym, Toruń 1993.
9.Kepiński J., Przejście i obciążenie praw do wzoru przemysłowego i wzoru wspólnotowego. Prace z prawa własności intelektualnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2012, z. 118.
10.Kępiński M., Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego, Poznań 1979.
11.Kostański P., w: Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, Warszawa 2010.
12.Kostański P., w: Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2014, s. 531.
13.Krajewski M., w: System prawa prywatnego, t. V, Prawo zobowiązań, część ogólna. Komenatrz do art. 389 k.c., nb 81, red. E. Łętowska, Legalis, Warszawa 2013.
14.Niewęgłowski A., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2015.
15.Niewęgłowski A., w: System Prawa Handlowego. Prawo własności przemysłowej, t. 3, red. E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2015.
16.Nowicka A., w: Prawo własności przemysłowej, red. U. Promińska, Warszawa 2004.
17.Okoń Z., Charakter prawny umowy licencyjnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pr. Wynalaz.” 2009, nr 3, z. 105.
18.Poźniak-Niedzielska M., Sieńczyło-Chlabicz J., w: Europejskie prawo wzorów przemysłowych, Warszawa 2010.
19.Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. A. Michalak, Warszawa 2016.
20.Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2011.
21.Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, Dz.U. UE L z 5 stycznia 2002 r.
22.Ruhl O., Schlötelburg M., Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Kommentar, Kolonia–Berlin–Monachium 2007.
23.Skąpski J., Umowa licencyjna w polskim prawie międzynarodowym prywatnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 1973, nr 1.
24.Sołtysiński S., Czynności rozporządzające. Przyczynek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych, w: Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, red. J. Błeszyński, J. Rajski, Warszawa 1985.
25.Sołtysiński S., Licencje na korzystanie z cudzych rozwiązań technicznych, Warszawa 1970.
26.Sołtysiński S., w: Prawo własności przemysłowej. System prawa prywatnego, t. 14a, red. R. Skubisz, Warszawa 2012.
27.Sołtysiński S., w: System prawa własności intelektualnej. Prawo wynalazcze, red. J. Szwaja, A. Szajkowski, Warszawa 1990.
28.System prawa prywatnego, t. V, Prawo zobowiązań, część ogólna. Komentarz do art. 389 k.c., nb 83, red. E. Łętowska, Legalis.
29.Szczepanowska-Kozłowska K., Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej, Warszawa 2012.
30.Szewc A., w: A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2011.
31.Szymanek T., Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, Warszawa 2009.
32.Traple E., Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Warszawa 2010.
33.Traple E., Ustawowe konstrukcje w zakresie majątkowych praw autorskich i obrotu nimi w dobie kryzysu prawa autorskiego, Kraków 1990, s. 77–84.
34.Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 29 czerwca 1995 r., III CZP 66/95, OSNC 1995, nr 5, poz. 168.
35.Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. 2013, poz. 1410.
36.Wyrok Sądu Najwyższego z 17 lutego 1998 r., I PKN 532/97, OSNAPiUS 1999, nr 3, poz. 81.
37.Wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2011 r., I CSK 193/10, Lex 784895.
38.Wyrok Sądu Najwyższego z 21 listopada 1997 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz. 38.
39.Wyrok Sądu Najwyższego z 21 listopada 1997 r., I CKN 825/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 85.
40.Wyrok Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2015 r. IV CSK 225/14, OSNC 2016, nr 1, poz. 13.
41.Wyrok Sądu Najwyższego z 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz. 38.
42.Wyrok Sądu Najwyższego z 4 lipca 1975 r., III CRN 160/75, OSP 1977, nr 1, poz. 6.
43.Wyrok SN z 21 stycznia 2015 r., IV CSK 225/14, OSNC 2016, nr 1, poz. 13.
44.Wyrok SN z 8 października 2004 r., V CK 670/03, OSNC 2005, nr 9, poz. 162.