Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2017.19-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2017 (19)
Charakter prawny umowy o korzystanie z nieruchomości pod inwestycje wiatrowe

Autorzy: Marcin Drewek
Słowa kluczowe: umowa o korzystanie z nieruchomości pod inwestycje wiatrowe elektrownie wiatrowe energia odnawialna
Rok wydania:2017
Liczba stron:22 (175-196)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 408

Abstrakt

W obecnym obrocie gospodarczym istotne znaczenie mają inwestycje pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (zwłaszcza wiatrowych). Z uwagi na krótki okres kształtowania się praktyki w tym zakresie, dają się dostrzec liczne wątpliwości jurydyczne, w szczególności kwestia kwalifikacji prawnej umowy o korzystanie z nieruchomości pod inwestycje wiatrowe. Celem niniejszego artykułu jest, po pierwsze, wskazanie na podstawowe cechy charakterystyczne analizowanej umowy. Zaprezentowano więc kwestie odnoszące się do nazwy analizowanej umowy, podmiotów występujących w ramach tworzonego przez nią stosunku obligacyjnego, jej przedmiotu, formy i czasu na jaki zostaje zawarta, podstawowych obowiązków stron oraz praw osób trzecich, wreszcie zakończenia umowy. Po drugie, poczynione rozważania posłużyć mają do podjęcia próby udzielenia odpowiedzi na pytanie o kwalifikację prawną wskazanej umowy oraz wskazania, które przepisy kodeksowe (oraz w jaki sposób) powinny znaleźć do niej zastosowanie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baum T., Chyliński K., Zabezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości na potrzeby inwestycji w energetykę wiatrową, „Nieruchomości” 2013, nr 6.
2.Drewek M., Glosa aprobująca do wyroku SN z dnia 5 października 2012, IV CSK 244/12, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 14.
3.Drewek M., Glosa aprobująca do wyroku SN z 16 grudnia 2015 r., IV CSK 141/15, „Studia Iuridica Toruniensia” 2016, t. 19.
4.Dudziński T.J., Kamiński T., Odpowiednie stosowanie przepisów groźne dla farm wiatrowych, „Dziennik Gazeta Prawna” z 19.03.2013.
5.Izbicki M., w: Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego – wybrane zagadnienia, red. A. Bieranowski, M. Królikowska-Olczak, J.J. Zięty, wersja online Legalis nr 1114325.
6.Lichorowicz A., w: System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 8, red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 2011.
7.R. Pesta, Umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej w celu wybudowania farmy wiatrowej, „Świat Nieruchomości” 2009, nr 70.
8.M. Płoszka, Umowa dzierżawy terenu pod elektrownie wiatrowe. Na co zwrócić uwagę?, http://gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/3869/umowa-dzierzawy-terenu-podelektrownie-wiatrowe-na-co-zwrocic-uwage.
9.P. Rudyszyn, Korzyści i zagrożenia wynikające z podpisania umowy dzierżawy terenów pod elektrownie wiatrowe, „GLOBEnergia” 2011, nr 6.
10.Suchoń A., Wybrane zagadnienia prawne energii odnawialnej w aspekcie zarządzania logistycznego, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2015, nr 33.
11.Szambelańczyk M., Umowy dzierżawy pod projekty wiatrowe (i nie tylko), http://www.reo.pl/wiadomosci/umowy-dzierzawy-pod-projekty-wiatrowe-i-nie-tylko--Yiltpl.
12.Tarka M., Wiatraki w pytaniach, „Tygodnik Rolniczy” 2009, nr 23.
13.Wyszomirski Ł.M., Glosa do wyroku SN z 5 października 2012, IV CSK 244/12, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2013, nr 10, poz. 95.