Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2019.26-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2019 (26)
Zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną śmiercią najbliższego członka rodziny – glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 października 2018 roku, V ACa 697/17

Autorzy: Piotr Zielonka ORCID
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Słowa kluczowe: prawo cywilne odszkodowanie krzywda zadośćuczynienie odpowiedzialność odszkodowawcza
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:16 (139-154)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 834

Abstrakt

Celem glosy jest analiza przesłanek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z powodu śmierci osoby bliskiej na podstawie art. 446 § 4 k.c., a w szczególności analiza pojęcia „najbliższy członek rodziny”. Autor z aprobatą odniósł się do argumentacji sądu w zakresie rozumienia powyższego pojęcia, dla którego decydujące znaczenie mają powiązania rodzinne. Źródłem tych powiązań jest stosunek bliskości, który nie zawsze jest oparty na więzach formalno-prawnych. Uwagi krytyczne dotyczyły zaś braku rozstrzygnięcia w glosowanym wyroku kwestii przyczynienia się bezpośrednio poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody. Zastosowane metody badań opierały się w głównej mierze na analizie dogmatycznej przepisów kodeksu cywilnego, a także na wykorzystaniu literatury prawa cywilnego oraz bogatego orzecznictwa sądowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bodio J., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1–729, red. A. Jakubecki, LEX/el. 2018.
2.Cisek A., Dubis W., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2017.
3.Ereciński T., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, red. T. Ereciński, LEX/el. 2016.
4.Góra-Błaszczykowska A., w: Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–729, red. A. Góra-Błaszczykowska, Legalis 2016.
5.Gromska-Szuster I., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1–366, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, LEX/el. 2013.
6.Gudowski J., Bieniek G., w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, LEX/el. 2018.
7.Jagieła J., w: Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1–366, red. A. Marciniak, K. Piasecki, Legalis 2016.
8.Kaliński M., w: System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. Tom 6, Warszawa 2014.
9.Kalisz A., Więzi rodzinne jako dobra osobiste. Linia orzecznicza i krytyka doktryny, w: Meandry prawa – teoria i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela, red. E. Pływaczek, J. Bryka, Szczytno 2017.
10.Kryla K., Zadośćuczynienie pieniężne dla najbliższych członków rodziny zmarłego – uwagi na tle art. 446 § 4 k.c., „Przegląd Sądowy” 2013, nr 2.
11.Manowska M., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1–50538, red. M. Manowska, LEX/el. 2015.
12.Marszałkowska-Krześ E., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, Legalis 2019.
13.Mączyński A., Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego, w: Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. I, Warszawa 2012.
14.Michałowska K., Niemajątkowe wartości życia rodzinnego w polskim prawie cywilny, Warszawa 2017. Mularski K., w: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626, red. M. Gutowski, Legalis 2019.
15.Nazar M., Niektóre zagadnienia małżeństwa i rodziny w świetle unormowań Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., „Rejent” 1997, nr 5.
16.Olejniczak A., w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, A. Kidyba, LEX/el. 2014.
17.Pietrzykowski K., w: Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–449(10), red. K. Pietrzykowski, Legalis 2018.
18.Safjan M., w: Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–449(10), red. K. Pietrzykowski, Legalis 2018.
19.Sobolewski P., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis 2019.
20.Wiśniewski T., w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, red. J. Gudowski, LEX/el. 2018.
21.Zagrobelny K., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2017.
22.Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1360).
23.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).
24.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 683).
25.Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 116, poz. 731).
26.Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 1955 r., II CR 117/54, Legalis nr 637405.
27.Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 4 maja 1965 r., I PR 116/65, Legalis nr 12307.
28.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2018 r., I CSK 266/18, Legalis nr 1831087.
29.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 1966 r., II PR 487/66, Legalis nr 12875.
30.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2018 r., I CSK 634/17, Legalis nr 1765963.
31.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1983 r., III CZP 56/83, LEX nr 1633841.
32.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1983 r., III CZP 56/83, Legalis nr 23520.
33.Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 1971 r., III CZP 66/70, Legalis nr 15322.
34.Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2017 r., V ACa 210/17, LEX nr 2432016.
35.Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2017 r., V ACa 200/17, Legalis nr 1728118.
36.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 września 2017 r., I ACa 196/17, Legalis nr 1674178.
37.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 stycznia 2018 r., V ACa 690/16, LEX nr 2515998.
38.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 2017 r., V ACa 124/17, LEX nr 2500117.
39.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 marca 2018 r., V ACa 86/16, LEX nr 2529214.
40.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 września 2016 r., I ACa 389/16, Legalis nr 1532966.
41.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 maja 2015 r., I ACa 131/15, Legalis nr 1263391.
42.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 listopada 2017 r., I ACa 562/17, LEX nr 2415303.
43.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 maja 2018 r., I ACa 1205/17, Legalis nr 1808263.
44.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 maja 2018 r., I ACa 1659/17, Legalis nr 1808287.
45.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 sierpnia 2016 r., I ACa 172/16, LEX nr 2210934.
46.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 czerwca 2017 r., I ACa 1694/16, Legalis nr 1654024.
47.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 marca 2017 r., I ACa 1272/16, LEX nr 2282403.
48.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 lutego 2016 r., I ACa 910/15, LEX nr 2052657.
49.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2016 r., I ACa 1120/15, Legalis nr 1487539.
50.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2017 r., I ACa 97/17, Legalis nr 1683390.
51.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 maja 2018 r., V ACa 753/17, Legalis nr 1785961.
52.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2017 r., V ACa 206/17, Legalis nr 1712882.
53.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2018 r., V ACa 1195/17, Legalis nr 1783041.
54.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2017 r., V ACa 154/17, LEX nr 2396165.
55.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2018 r., I ACa 313/17, Legalis nr 1805109.
56.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2018 r., I ACa 284/18, Legalis nr 1824375.
57.Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 23 czerwca 2016 r., V ACa 897/15, LEX nr 2073862.
58.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2017 r., I CSK 595/16, Legalis nr 1629970.
59.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1990 r., I PR 231/90, Legalis nr 27130.
60.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2005 r., III CK 642/04, Legalis nr 268767.
61.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2009 r., IV CSK 241/09, Legalis nr 304048.
62.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1960 r., III CR 998/59, LEX nr 172886.
63.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2012 r., IV CSK 192/12, Legalis nr 607831.
64.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2013 r., II PK 54/13, Legalis nr 745622.
65.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2013 r., I CSK 373/12, Legalis nr 719199.
66.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2017 r., IV CSK 8/17, Legalis nr 1715549.
67.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r., III CSK 187/14, Legalis nr 1200689.
68.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2008 r., IV CSK 228/08, Legalis nr 117470.
69.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2016 r., IV CSK 389/15, Legalis nr 1450600.
70.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1974 r., II CR 46/74, Legalis nr 17810.
71.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2014 r., IV CSK 374/13, Legalis nr 797040.
72.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2015 r., II CSK 363/14, Legalis nr 1260034.