Search

Result: Found records: 46.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Associations between Major Indices of Physical Development and Fitness and the Level of Elite Wrestler Special Work Capacity
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
2. An application of the corporate company models for social enterprise (with special emphasis on Polish conditions)
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Go to
3. Modele biznesowe banków – wyzwania XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
4. Zastosowanie cross-dockingu w logistyce dystrybucji na przykładzie firmy InPost
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
5. Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
6. Innowacje rynku usług w redefinicji działalności usługowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
7. Międzysektorowe porównanie stóp zwrotu na GPW w Warszawie za pomocą modeli dla zmiennych jakościowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
8. Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Go to
9. Indeksy hedoniczne cen jako sposób wyznaczania zmian cen na rynku nieruchomości mieszkalnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
10. DEKARBONIZACJA EUROPEjSKICH GOSPODAREK W UJĘCIU PRZESTRZENNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
11. ZASTOSOWANIE HEDONICZNYCH INDEKSÓW CEN JAKO SPOSOBU POMIARU DYNAMIKI CEN NIERUCHOMOŚCI. BADANIA PILOTAŻOWE NA SZCZECIŃSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
12. Wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w opiece zdrowotnej - doświadczenia Wielkiej Brytanii a sytuacja w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
13. The Banking Industry and Digital Innovation: in Search of New Business Models and Channels
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
14. Circular economy and new ways of doing business in the tourism sector
(European Journal of Service Management)
Vol. 21, 1/2017 2017 Go to
15. Ekonometryczne modelowanie popytu na turystykę zorganizowaną
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
16. Determination of Capacity and Rules of the Variability of Maximum Force Using Nonlinear Mathematical Models: a Case Study.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 16, No. 4/2016 2016 Go to
17. Konflikty interesów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – przesłanki i konsekwencje
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
18. Uwarunkowania dyfuzji innowacji w sektorze MŚP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
19. Modele biznesu w internecie w kontekście Sharing Economy i Open Government Data
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (1) 2017 2017 Go to
20. Gleichgewichte auf den Transport-, Verkehrs- und Logistikmärkten
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
21. Dynamiczne wersje hybrydowych modeli market timing oraz weryfikacja ich przydatności w ocenie ryzyka i efektywności funduszy inwestycyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
22. Ocena źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
23. Trendy wspierające innowacyjne modele biznesu – zbieranie i porządkowanie bibliografii
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (49) 2017 2017 Go to
24. Influence of the residual code of masculinity on brand-related effects
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
25. SIECIOWOŚĆ JAKO CECHA NOWEJ GOSPODARKI
(Studia Informatica Pomerania)
nr 44 2017 Go to
26. Wykorzystanie pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha na polskim rynku kapitałowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
27. Zasoby niematerialne i kapitał intelektualny a wartość przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
28. Value Co-creation in the Popular Music Industry
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
29. Analiza i ocena spłaty kredytu przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych z wykorzystaniem nowych modeli kapitalizacji na przykładzie banku ING Bank Śląski
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
30. WPŁYW NOWYCH MODELI KAPITALIZACJI NA OCENĘ ZDOLNOŚCI SPŁATY KREDYTU BANKOWEGO I ZWIĄZANEGO Z NIM RYZYKA KREDYTOWEGO
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
31. Anomalie rynkowe na polskim rynku kapitałowym w ujęciu empirycznym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Go to
32. Open data business model: innowacyjne aspekty projektowania modeli biznesu
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
33. Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
34. Próba operacjonalizacji kategorii „zaangażowanie pracowników”: model – zmienna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Go to
35. Model logitowy jako narzędzie prognozowania obciążeń podatkowych działek gruntu w wyniku wprowadzenia podatku ad valorem
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
36. Mikroekonometria a rachunkowość empiryczna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
37. Analiza związków między datą rozegrania spotkania a stopą zwrotu z akcji spółek giełdowych zaangażowanych w sponsoring sportowy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
38. Business models analysis in the context of health resorts enterprises activity - literature review
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
39. Model of cooperation in the network of non-enterprise organizations on the example of Regional Tourism Organizations in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Go to
40. Innowacyjne firmy typu start-up jako przedmiot badań z zakresu nowej sieciowej gospodarki. Klasyfikacja problemów analizy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
41. Architecture of innovative business models in the service sector from the perspective of Polish tourism companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
42. HR business partner – the range of roles and services
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/1, 4/2018 2018 Go to
43. The role of innovation in contemporary business models – the cognitive-empirical study
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
44. Dynamic Structural Equation Models in Momentary Assessment in Consumer Research
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Go to
45. Identification of the Mapping Models of the Players Cooperation in Serve Reception in Volleyball
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 35, No. 3/2021 2021 Go to
46. Tinnitus. Analiza wybranych modeli fantomowego dźwięku
(Analiza i Egzystencja)
56 (2021) 2021 Go to
Page