Search

Result: Found records: 23.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Platforma informacyjno-usługowa jako koncepcja wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
2. The country-of-origin effect in the selected transport services
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
3. Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Go to
4. Rachunkowość finansowa i zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Go to
5. Polityka bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich szczebla centralnego w Polsce
(Acta Politica Polonica)
1/2016 (35) 2016 Go to
6. NABYWCA DIGITALNY A SKUTECZNE DZIAŁANIA MARKETINGOWE- WYBRANE ASPEKTY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
7. Prezentacja procesów kształtujących wynik finansowy uczelni
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
8. Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
9. Warszawa jako obszar recepcji turystyki Jidysz-kulturowej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
10. Cele strategiczne według perspektyw osobistej zbilansowanej karty wyników na podstawie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni publicznych z województwa zachodniopomorskiego – wyniki badań
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
11. Struktura kapitału w małopolskich spółkach giełdowych i jej wpływ na ich wyniki
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
12. Postrzeganie przez kadrę kierowniczą znaczenia umiędzynarodowienia i jego związków z wynikami finansowymi i gospodarką opartą na wiedzy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
13. Is it Possible to Estimate Match Result in Volleyball: A new Prediction Model
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Go to
14. Wybrane aspekty konsolidacji fiskalnej w sektorze general government
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
15. Wpływ obciążeń z tytułu składek PFRON na wynik finansowy przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Go to
16. Dylematy rachunku wyniku podatkowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
17. Categories of knowledge in innovative organisation processes
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
18. Comparison of the General Fitness Level in Junior Kayakers with Different Sports Level Running title: Comparison of the fitness level in kayakers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 26, No. 2/2019 2019 Go to
19. Internal audit as a tool for quality control of customer service – case study
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
20. Study of the quality of services on the example of the selected chain of discount stores
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Go to
21. The biggest surface mining disaster in Poland and its economic results
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
22. Przesłanki przypisania odpowiedzialności karnej za śmierć człowieka w przypadku doprowadzenia go do targnięcia się na własne życie
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2021 (35) 2021 Go to
23. Badania społeczne w praktyce samorządowej
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
Page