Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.45-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2018 (45)
Leksem „godność” jako użyteczne narzędzie pozyskiwania i utrzymywania elektoratu w dyskursie politycznym na przykładzie wypowiedzi premier Beaty Szydło

Autorzy: Damian Syjczak
Słowa kluczowe: godność władza dyskurs polityczny
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (75-83)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób wykorzystywanie leksemu „godność” może wpływać na pozyskanie oraz utrzymanie elektoratu przez określoną partię polityczną. Na przykładzie wybranych wypowiedzi premier Beaty Szydło z lat 2015–2018 autor analizuje różne konteksty użycia tego leksemu – gospodarcze, społeczne, historyczne – pokazując, że jego przywołanie narzuca jednoznaczny, wyrazisty system wartości. B. Szydło w ten sposób dyskredytowała również przeciwników politycznych, kreując ich negatywny obraz, a siebie prezentując jako autorytet, który decyduje, komu należy się godność, a komu można ją odebrać.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bralczyk, J. (2004). Język na sprzedaż. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
2.CBOS (2013). Sukcesy i porażki drugiego rządu premiera Donalda Tuska. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2013/K_156_13.PDF (1.04.2018).
3.Cieśla, M.J. (2018). Księżna Beata Szydło. Pobrane z: https://silesion.pl/beata-szydlo-na-slasku-kampania-07-05-2018 (1.04.2018).
4.Doroszewski, W. (red.) (1996). Słownik języka polskiego, t. 2. Warszawa: Wiedza Powszechna.
5.Dunaj, B. (red.) (1999). Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1. Warszawa: Wilga.
6.eOstrołęka (2016). Beata Szydło podsumowała rok rządu PiS. Pobrane z: http://www.eostroleka.pl/beata-szydlo-pod¬sumowala-rok-rzadu-pis,art56639.html (1.04.2018).
7.Gazeta Prawna (2017). Szydło: Przez poprawność polityczną można stracić godność i suwerenność. Pobrane z: http:// www.gazetaprawna.pl/artykuly/1072692,szydlo-ue-poprawnosc-polityczna-rzad-pis.html (1.04.2018).
8.Glinkowski, W. (2011). Dialog źródłem godności człowieka. W: J. Ławrynowicz, A. Zabołotny (red.), Nauka–Etyka– Wiara. (s. 64–74). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
9.Gorlewska, E. (2017). Profile pojęcia ‘godność’ w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W: M. Sokólska (red.), Socjo¬lekt, idiolekt, idiostyl. Historia i współczesność (s. 97–109). Białystok: Wydawnictwo Prymat.
10.Gość.pl (2017). Beata Szydło: To był dla mnie zaszczyt pełnić funkcję premiera. Pobrane z: http://gosc.pl/doc/4363240. Beata-Szydlo-To-byl-dla-mnie-zaszczyt-pelnic-funkcje-premiera (1.04.2018).
11.Grzegorczykowa, R. (2012). Różne rozumienia wyrazu ‘godność’ we współczesnej polszczyźnie. W: A. Mikołajczuk, K. Waszakowa (red.), Odkrywanie znaczeń w języku (s. 13–29). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszaw¬skiego.
12.JOW (2015). Paweł Kukiz: Idę po godność dla ludzi. Pobrane z: http://jow.pl/ide-godnosc-ludzi/ (1.04.2018).
13.Kamińska-Szmaj, I. (2004). Propaganda, perswazja, manipulacja – próba uporządkowania pojęć. W: P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.), Manipulacja w języku (s. 13–27). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
14.Kampka, A. (2009). Perswazja w języku polityki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
15.Karłowicz, J., Kryński A., Niedźwiedzki W. (red.) (1900). Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego.
16.Karwat, M. (2007). O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
17.KPRM (2015). Kancelaria Premiera Rady Ministrów, Exposé premier Beaty Szydło – stenogram. Pobrane z: https:// www.premier.gov.pl/expose-premier-beaty-szydlo-stenogram.html (1.04.2018).
18.KPRM (2016). Kancelaria Premiera Rady Ministrów, Premier Beata Szydło: Dla mojego rządu wartości Solidarności są nadal zobowiązaniem. Pobrane z: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-beata-szydlo-dla-mojego-rzadu-wartosci-solidarnosci-sa-nadal.html (1.04.2018).
19.Kurzowa, Z. (red.) (2015). Słownik synonimów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Marczyk, K. (2015). Konwencja PiS. Beata Szydło kandydatką PiS na premiera. Kaczyński: Jest uczciwa, pracowita, rzetelna. Pobrane z: https://plus.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/a/konwencja-pis-beata-szydlo-kandydatka-pis-na-premiera-kaczynski-jest-uczciwa-pracowita-rzetelna,3907671 (1.04.2018).
21.Mikołajewska, K. (2017). Możesz pracować do końca życia, ale nie musisz. Beata Szydło o reformie emerytalnej. Pobra¬ne z: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/reforma-emerytalna-weszla-w-zycie-1,58,0,2371898. html (1.04.2018).
22.Ożóg, K. (2004). Język w służbie polityki. Językowy kształt kampanii wyborczych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwer¬sytetu Rzeszowskiego.
23.Piotrowska, A. (2012). Rozwój semantyczny wyrazu ‘godność’ (od staropolszczyzny do współczesności). W: A. Miko¬łajczuk, K. Waszakowa (red.), Odkrywanie znaczeń w języku (s. 30–48). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
24.Polsat News (2017). Premier Szydło: politycy szkalujący swój kraj na forum międzynarodowym nie są godni jego reprezentowania. Pobrane z: http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-11-15/premier-szydlo-politycy-szkalujac¬y-swoj-kraj-na-forum-miedzynarodowym-nie-sa-godni-jego-reprezentowania/ (1.04.2018).
25.Polska Niepodległa (2018). Premier Beata Szydło: Nie ma nic cenniejszego niż Polska, nie ma żadnej ceny, którą moż¬na dać za polską suwerenność i godność. Pobrane z: https://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/15566-premier-beata-szydlo-nie-manic-cenniejszego-niz-polska-nie-ma-zadnej-ceny-ktora-mozna-dac-za-polska-suwerennosc-i-godnosc (1.04.2018).
26.Puzynina, J. (1997). Słowo – wartość – kultura. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
27.Republika (2016). Premier Szydło na uroczystości 40. rocznicy powstania KOR: Chcemy upamiętnić tych, którzy w Czerwcu ‚76 upomnieli się o godność, wolność i honor. Pobrane z: http://telewizjarepublika.pl/premier-szydlo¬-na-uroczystosci-40-rocznicy-powstania-kor-chcemy-upamietnic-tych-ktorzy-w-czerwcu-3976-upomnieli-sie-o-godnosc-wolnosc-i-honor,35088.html (1.04.2018).
28.Sławski, F. (red.) (1952). Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 1. Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.
29.Sławski, F. (red.) (2001). Słownik prasłowiański, t. 8. Kraków: Ossolineum.
30.wPolityce.pl (2015). Beata Szydło spotkała się z repatriantami. „Razem podejmijmy pracę, by zapewnić godność tym, którzy chcą wrócić do kraju”. Pobrane z: https://wpolityce.pl/polityka/268761-beata-szydlo-spotkala-sie-z-repatriantami-razem-podejmijmy-prace-by-zapewnic-godnosc-tym-ktorzy-chca-wrocic-do-kraju (1.04.2018).
31.TVN24 (2007). Lepper walczy o „prawdę i godność” (http://www.tvn24.pl). Pobrane z: https://www.tvn24.pl/wiadomo¬sci-z-kraju,3/lepper-walczy-o-prawde-i-godnosc,34237.html (1.04.2018).
32.Tygodnik Solidarność (2017). Beata Szydło w Sejmie: Jestem dumna, że rząd PiS przywrócił wiarę Polaków w państwo i godność. Pobrane z: http://www.tysol.pl/a14060--video-Beata-Szydlo-w-Sejmie-Jestem-dumna-ze-rzad-PiS-przywrocil-wiare-Polakow-w-panstwo-i-godnosc (1.04.2018).
33.Zdanowicz, A. (red.) (1861). Słownik języka polskiego, t. 1. Wilno: wydany staraniem i kosztem Maurycego Orgel¬branda.
34.Zdunkiewicz-Jedynak, D. (2017). Słowa-klucze w dyskursie „dobrej zmiany”. W: M. Sokólska (red.), Socjolekt, idiolekt, idiostyl. Historia i współczesność (s. 445–461). Białystok: Wydawnictwo Prymat.
35.Zgółkowa, H. (red.) (1997). Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 12, Poznań: Kurpisz.