Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.46-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2018 (46)
Bojkot polityczny – teoretyczna charakterystyka zjawiska na przykładzie działań opozycji parlamentarnej podczas kryzysu sejmowego (16.12.2016–12.01.2017)

Autorzy: Piotr Obacz
Słowa kluczowe: bojkot historia polityczna kryzys legitymizacja opozycja parlament Polska protest sejm
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:25 (47-71)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest teoretyczna charakterystyka bojkotu politycznego. Na przykładzie działań opozycji parlamentarnej podczas kryzysu sejmowego z przełomu 2016 i 2017 roku i w odwołaniu do bogatej literatury politologicznej autor analizuje najważniejsze formy i cechy konstytutywne tej formy protestu, a także rozważa kwestię legitymizacji i delegitymizacji działań obu stron w sytuacji bojkotowej. Ustalenia teoretyczne pozwalają na właściwą ocenę omawianych wydarzeń, a także stwarzają podstawę do efektywniejszej niż dotąd analizy i właściwej oceny tego zjawiska politycznego w przyszłości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoszewski, A. (2004). Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich. Wrocław: Wy¬dawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
2.Antoszewski, A. (2012). System polityczny RP. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Antoszewski, A., Herbut, R. (red.) (2000). Leksykon politologii. Wrocław: Wydawnictwo Atla 2.
4.Audycka, B. (2011). Konfrontacja jako metoda obrony interesów na przykładzie warszawskich stowarzyszeń lokator¬skich (analiza procesualna). W: J. Maciejewski, P. Wawryszuk, K. Budka (red.), Dialog czy konfrontacja? Interdy¬scyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów (s. 299–314). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
5.Beaulieu, E., Hyde, S.D. (2009). In the Shadow of Democracy Promotion. Strategic Manipulation, International Ob¬servers, and Election Boycotts. Comparative Political Studies, 3 (42), 392–415. DOI: 10.1177/0010414008325571.
6.Biernat, T. (2003). Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
7.Biernat, T. (2014a). Jednostka – społeczeństwo – państwo – prawo. Antynomie i relacje w stosunkach władzy a problem legitymizacji. W: M. Masternak-Kubiak, A. Młynarska-Sobaczewska, A. Preisner (red.), Prawowitość władzy pań¬stwowej (s. 7–52). Wrocław: Wydawnictwo Beta-Druk.
8.Biernat, T. (2014b). Modele prawowitości/legitymizacji władzy. W: M. Masternak-Kubiak, A. Młynarska-Sobaczew¬ska, A. Preisner (red.), Prawowitość władzy państwowej (s. 53–103). Wrocław: Wydawnictwo Beta-Druk.
9.Boone, G.M., Secci, J., Gallant, L.M. (2017). Resistance. Active and Creative Political Protest Strategies. American Behavioral Scientist, 3 (62), 353–374. DOI: 10.1177/0002764217735623.
10.Bożyk, S. (2005). Opozycja parlamentarna w Sejmie RP. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
11.Bożyk, S. (2010). Rzeczpospolita Polska. W: E. Zwierzchowski (red.), Opozycja parlamentarna (s. 31–60). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
12.Brzezińska, M.M., Jarentowski, M., Matuszewski, P. (red.) (2016). Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku. Podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardy¬nała Stefana Wyszyńskiego.
13.Buttorff, G., Dion, D. (2017). Participation and Boycott in Authoritarian Elections. Journal of Theoretical Politics, 1 (29), 97–123. DOI: 10.1177/0951629816630431.
14.CBOS (2016). Elektoraty partyjne – charakterystyka poglądów. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Spo¬łecznej.
15.CBOS (2016a). Analiza motywów zwolenników i przeciwników obecnej władzy. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
16.CBOS (2016b). Charakterystyka poglądów potencjalnych elektoratów partyjnych. Warszawa: Fundacja Centrum Ba¬dania Opinii Społecznej.
17.CBOS (2017a). Nadzieje i obawy związane z rokiem 2017. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
18.CBOS (2017b). O polityce, która nie buduje wspólnoty. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
19.CBOS (2017c). Preferencje partyjne w styczniu. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
20.CBOS (2017d). Wizerunkowy bilans kryzysu parlamentarnego. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Spo¬łecznej.
21.Chmaj, M., Marszałek-Kawa, J., Sokół, W. (red.) (2004). Encyklopedia wiedzy politycznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
22.Chmaj, M., Sokół, W. (red.) (2001). Mała encyklopedia wiedzy politycznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
23.Cohen, E.H., Valencia, J. (2008). Political Protest and Power Distance. Towards a Typology of Political Participation. Bulletin de Méthodologie Sociologique, 1 (99), 55–72. DOI: 10.1177/075910630809900105.
24.Complak, K. (2014). Erozja władzy państwowej. W: M. Masternak-Kubiak, A. Młynarska-Sobaczewska, A. Preisner (red.), Prawowitość władzy państwowej (s. 447–465). Wrocław: Wydawnictwo Beta-Druk.
25.December 2016 Polish protests (2018). Wikipedia. Pobrane z: https://en.wikipedia.org/wiki/December_2016_Polish_ protests (10.07.2018).
26.della Porta, D., Diani, M. (2009). Ruchy społeczne. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń¬skiego.
27.Domański, H., Pokropek, A., Żółtak T. (2015). Stratyfikacja społeczna a zachowania polityczne. Kraje europejskie w latach 2002–2012. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
28.Domański, H., Rychard, A. (2010). Wstęp. O naturze legitymizacji i jej kryzysów. W: A. Rychard, H. Domański (red.), Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach? (s. 7–16). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
29.Dudek, A. (2008). Główne konflikty polityczne w Sejmie V kadencji. W: J.K. Sokołowski, P. Poznański (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997–2007 (s. 157–185). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
30.Dziennik.pl (2016). Awantura i chaos w Sejmie. Przed budynkiem protest KOD-u. W Sejmie pojawiła się policja [Rela¬cja]. Pobrane z: https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/538081,awantura-krzyki-w-sejmie-posel-wstawil-sie-za-dziennikarzami-politycy-opozycji-zablokowali-mownice-sejmowa.html (10.07.2018).
31.Economist.com (2016). Protests Grow Against Poland’s Nationalist Government. Pobrane z: https://www.economist. com/europe/2016/12/20/protests-grow-against-polands-nationalist-government (10.07.2018).
32.Faliński, A.M., Klementewicz, T. (1991). Analiza sytuacyjna życia politycznego społeczeństwa. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
33.Golec, A. (2002). Konflikt polityczny. Myślenie i emocje. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
34.Grabowska, M., Pankowski, K. (red.) (2015). Wybory 2015 w badaniach CBOS. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
35.Grabowska, S. (red.) (2015). Nauka o polityce. Wybrane zagadnienia. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow¬skiego.
36.Grzymała-Busse, A., Nalepa, M. (2016). Why are there protests in Poland? Here are the five things you need to know. Pobrane z: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/12/19/why-are-there-protests-in-po¬land-here-are-the-five-things-you-need-to-know/?noredirect=on&utm_term=.e6ddc4655a90 (10.07.2018).
37.Heywood, A. (2008). Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie, systemy, postaci. Warszawa: Wydawnictwo Na¬ukowe PWN.
38.Kaczmarczyk, M.R. (2016). Nieposłuszeństwo obywatelskie a pojęcie prawa. Warszawa: Oficyna Naukowa.
39.Karwat, M., Ziółkowski J. (red.) (2013). Leksykon pojęć politycznych. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
40.Konarski, W. (2017). Jak rządzić i jak być w opozycji? Uwagi w szerszym kontekście. Realia i Co Dalej..., 2 (33), 9–26.
41.Krawczyk, T. (2005). Stosunki między rządem i opozycją w wybranych państwach Europy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
42.Kryzys sejmowy w Polsce (2018). Wikipedia. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_sejmowy_w_Polsce (10.07.2018).
43.Kubát, M. (2010). Teoria opozycji politycznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
44.Kułakowska, M., Borowiec, P., Ścigaj, P. (red.) (2016). Oblicza kampanii wyborczych 2015 roku. Kraków: Wydawnic¬two Uniwersytetu Jagiellońskiego.
45.Laska, A. (2017). Teoria polityki. Próba ujęcia integralnego. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
46.Łabędź, K. (2012). Opozycja parlamentarna jako przedmiot badań. W: K. Łabędź (red.), Opozycja parlamentarna w Polsce w latach 1997–2010 (s. 9–26). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
47.Machelski, Z. (2016). Opozycja polityczna w Europie. Ujęcie porównawcze. Warszawa: Difin.
48.Małkiewicz, A. (2010). Kryzys. Polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo Na¬ukowe Scholar.
49.Markowski, R. (2016). The Polish Parliamentary Election of 2015. A Free and Fair Election that Result in Unfair Politi¬cal Consequences. West European Politics, 6 (39), 1311–1322. DOI: 10.1080/01402382.2016.1177305.
50.Markowski, R., Cześnik, M., Kotnarowski, M. (2015). Demokracja – gospodarka – polityka. Perspektywa polskiego wyborcy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
51.Markowski, R., Kotnarowski, M. (2016). Rewolucja mniejszości. Polityka, 6, 2 marca, 26–29.
52.Markowski, R., Tworzecki, H. (2016). Czar silnej ręki. Polityka, 10, 15 maja, 32–34.
53.Marszałek-Kawa, J. (2014). Parlamenty i parlamentarzyści z państw postkomunistycznych w ujęciu komparatystycz¬nym. W: J. Marszałek-Kawa, A. Chodubski (red.), Wielowymiarowość politologii (s. 111–125). Toruń: Wydawnic¬two Adam Marszałek.
54.Mróz, R. (2012). Instrumenty prawne obstrukcji parlamentarnej. Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 3, 181–198.
55.Nasir, K.M. (2016). Boycotts as Moral Protests in Malaysia and Singapore. International Sociology, 4 (31), 396–412. DOI: 10.1177/0268580916643087.
56.Nocoń, J., Laska A. (2005). Teoria polityki. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
57.Nowak, K. (1988). Działania społeczne i problem prawomocności. Trzy modele kryzysu legitymizacyjnego. W: A. Ry¬chard, A. Sułek (red.), Legitymacja. Klasyczne teorie i polskie doświadczenia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
58.Obacz, P. (2016). Wyborcy nie oczekują od Platformy skrętu w prawo. Rzeczpospolita, 19 października.
59.Obacz, P. (2017). Dokąd zmierza opozycja w Polsce. Rzeczpospolita, 6 grudnia.
60.Paleczny, T. (1997). Kontestacja. Formy buntu we współczesnym społeczeństwie. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
61.Pańków, W. (2010). Dylematy i pułapki legitymizacji porządku społecznego PRL i III Rzeczypospolitej. W: A. Rychard, H. Domański (red.), Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach? (s. 199–217). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
62.Pawłowski, S. (2003). Obstrukcja parlamentarna jako forma walki politycznej opozycji. Przegląd Sejmowy, 4, 55–80.
63.Porter, K. (2017). The Ongoing Struggle for Media Freedom in Poland. Pobrane z: https://www.publicmediaalliance. org/ongoing-struggle-media-freedom-poland/ (10.07.2018).
64.Potulski, J. (2011). Wprowadzenie do socjologii stosunków politycznych. Gdańsk–Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
65.Rosanvallon, P. (2011). Kontrdemokracja. Polityka w dobie nieufności. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnoślą¬skiej Szkoły Wyższej.
66.Rose, R. (2010). Badania zachowań politycznych w czasie i przestrzeni. W: R.J. Dalton, H.-D. Klingemann (red.), Za¬chowania polityczne, t. 1 (s. 332–355). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
67.Rucht, D. (2010). Rosnące znaczenie polityki protestu. W: R.J. Dalton, H.-D. Klingemann (red.), Zachowania politycz¬ne, t. 2 (s. 349–369). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
68.Rutkowski, M. (2011). Nieposłuszeństwo wobec prawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
69.Rychard, A., Sułek, A. (red.). (1988). Legitymacja. Klasyczne teorie i polskie doświadczenia. Warszawa: Polskie Towa¬rzystwo Socjologiczne, Instytut Socjologii UW.
70.Rychard, A. (2010). Stare i nowe hipotezy o legitymizacji i zaufaniu. W: A. Rychard, H. Domański (red.), Legitymi¬zacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach? (s. 219–232). Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
71.Scruton, R. (2002). Słownik myśli politycznej. Poznań: Zysk i S-ka.
72.Skinder, M., Sokołowski, A. (2017). Political Science. Approaches, Categories and Principles. Warszawa: Wydawnic¬two Naukowe PWN.
73.Słomczyński, W., Poznański, P., Harańczuk, G., Sokołowski, J.K. (2008). Spójność polskich ugrupowań parlamen¬tarnych. W: J.K. Sokołowski, P. Poznański (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997–2007 (s. 201–235). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
74.Słownik politologii (2008). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
75.Smith, I.O. (2014). Election Boycotts and Hybrid Regime Survival. Comparative Political Studies, 5 (47), 743–765. DOI: 10.1177/0010414013488548.
76.Sokołowski, J.K., Poznański, P. (2008). Konflikty i sojusze w głosowaniach plenarnych. W: J.K. Sokołowski, P. Po¬znański (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997–2007 (s. 281–294). Kraków: Oficyna Wy¬dawnicza AFM.
77.Sokół, W. (1997). Legitymizacja systemów politycznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow¬skiej.
78.Sokół, W., Żmigrodzki, M. (red.) (1999). Teoria polityki. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
79.Spöri, T., Jaitner, F. (2017). The Recent Protest Movements in Eastern Europe as an Indicator for Multiple Crises? Austrian Journal of Political Science, 4 (45), 1–5. DOI: 10.15203/ozp.1106.vol45iss4.
80.Stoppel, A. (2016). Autorytet polityczny w sytuacji kryzysu. W: Z. Czachór, J. Jancz (red.), Kryzys w państwie. Kryzys w Unii Europejskiej. Analiza wieloaspektowa (s. 165–188). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickie¬wicza w Poznaniu.
81.Steinbach, P. (2001). Opór – sprzeciw – rezystencja. Postawy społeczności niemieckiej w Trzeciej Rzeszy a pamięć zbiorowa. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
82.Sulowski, S. (2014). Próba interpretacji dzisiaj uprawianej polityki. W: J. Marszałek-Kawa, A. Chodubski (red.), Wielo¬wymiarowość politologii (s. 82–91). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
83.Sunstein, C.R. (2006). Sprzeciw w życiu społeczeństw. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
84.Szutta, A. (2011). Obywatelskie nieposłuszeństwo. Próba określenia pojęcia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sem¬per.
85.TheGuardian.com (2016). Poland Scraps Proposed Media Restrictions in Wake of Street Protests. Pobrane z: https:// www.theguardian.com/world/2016/dec/20/poland-scraps-proposed-media-restrictions-in-wake-of-street-protests (10.07.2018).
86.TVN24.pl (2016). Kryzys sejmowy. Pobrane z: https://www.tvn24.pl/raporty/kryzys-sejmowy,1133 (10.07.2018).
87.Waś-Turecka, A. (2016). Poniedziałek: Kryzys w Sejmie, protesty, rozmowy [Relacja na żywo, cz. 2]. Pobrane z: https://fakty.interia.pl/raporty/raport-kryzys-sejmowy/aktualnosci/news-poniedzialek-kryzys-w-sejmie-protesty-rozmowy-relacja-na-zyw,nId,2324322 (10.07.2018).
88.Weꞵels, B. (2010). Reprezentacja polityczna a demokracja. W: R.J. Dalton, H.-D. Klingemann (red.), Zachowania poli¬tyczne, t. 2 (s. 435–456). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
89.Witkowski, Z. (2009). Geneza i istota zjawiska obstrukcji parlamentarnej. Acta Iuridica Olomucensia, 4 (7), 332–338.
90.Xie, Y., Chen, Y., Peng, L. (2017). An Immune-Inspired Political Boycotts Action Prediction Paradigm. Cluster Com¬puting, 2 (20), 1379–1386. DOI: 10.1007/s10586-017-0830-7.
91.Ziółkowski, J. (2013). Wrogość w stosunkach politycznych. Modelowa analiza funkcjonalna. Warszawa: Dom Wydaw¬niczy Elipsa.
92.Ziółkowski, J. (2016). Wrogość jako paradoks demokracji. W: M. Tobiasz (red.), Antynomie i paradoksy współczesnej demokracji (s. 55–67). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
93.Zwierzchowski, E. (2010). Opozycja parlamentarna. W: E. Zwierzchowski (red.), Opozycja parlamentarna (s. 9–29). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
94.Żyro, T. (2006). Wstęp do politologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.