Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2019.47-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2019 (47)
The evolution and practice of international administration on states and territories
(Ewolucja i praktyka międzynarodowej administracji nad państwami i terytorium)

Autorzy: Marko Aćić
Pan-European University Apeiron, Banja Luka
Słowa kluczowe: system mandatowy system powierniczy protektorat organizacje międzynarodowe Liga Narodów Zjednoczonych Organizacja Narodów Zjednoczonych statuty Bośnia i Hercegowina
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:13 (15-27)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W historii stosunków międzynarodowych można zauważyć, że różne formy nadzoru nad słabszymi państwami lub terytoriami, zarówno zewnętrzne (przez państwa silniejsze pod względem militarnym i gospodarczym), jak i międzynarodowe (przez organizacje międzyrządowe), zostały ustanowione na pewien czas w formie protektoratów, mandatów, opieki lub tymczasowej administracji wielonarodowej. Wraz z pojawieniem się i instytucjonalizacją nowej uniwersalnej organizacji międzynarodowej, Ligi Narodów, kontynuowano praktykę zewnętrznego nadzoru i kontroli określonych terytoriów i państw, ale z nowatorskim reżimem prawnym w ramach jej systemu mandatów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aćić, M. (2017). The role of International Organizations in the creation and functioning of Bosnia and Herzegovina
2.established by the Dayton peace agreement. Doctoral dissertation. Belgrade.
3.Andrassy, J., Bakotić, B.,Vukas, B. (1998). Međunarodno prawo 1. Zagreb: Školska knjiga.
4.Avramov, S., Kreća, M. (2003). Međunarodno javno prawo. Beograd: Savremena administracija.
5.Blociszewski, J. (1923). La Décision de la Conférence des Ambassadeurs du 16 février 1923. Revue Générale de Droit
6.International Public, 30, 142–143.
7.Camo, H. (2016). Protektorati, države ograničene samostalnosti. Retrieved from: https://hamdocamo.wordpress.
8.com/2016/04/17/protektorati-drzave-ogranicene-samostalnosti-ii-dio (25.06.2018).
9.Chandler, D. (2000). The Bosnian protectorate, and the implication for Kosovo. London: Pluto Press. Retrieved from:
10.http://www.newleftreview.org/static/assets/archive/pdf/NLR23107.pdf (29.10.2018).
11.Ćirković, S. (1935). Sarska oblast. Beograd: Arhiv za pravne i društvene nauke, Br. 47, 146.
12.Cohen, L.J., R. Lampe. Embracing Democracy in the Western Balkans: From Postconflict Struggles toward European
13.Integration. Retrieved from: https://www.wilsoncenter.org/book/embracing-democracy-the-western-balkanspostconflict-
14.struggles-toward-european-integration#sthash.ua2WSnbg.dpuf (10.7.2018).
15.Debelez, L. (1967). Le concept d’internationalisation. Revue Générale de Droit International Public, 5 (71).
16.Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance
17.with the Charter of the United Nations, A/RES/25/2625, 24 October 1970. Retrieved from: http://www.
18.un-documents.net/a25r2625.htm (27.10.2018).
19.Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, UN General Assembly Resolution
20.1514 (XV), A/RES/1514 (XV), 14 December 1960.
21.Die Tageszeitung. “The EU is failing in its protectorate”. Retrieved from: https://www.dw.com/sr/poraz-eu-u-sopstvenom-
22.protektoratu/a-17992677 (28.10.2018).
23.Dimitrijević, D. (2008). Međunarodno regulisanje teritorije države. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu.
24.Dimitrijević, D. Međunarodna uprava nad teritorijama. Retrieved from: http://www.doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0025-
25.85551002239D (18.11.2015).
26.Dizdarevic, S. (2005). Bosna i Hercegovina: Nedovršena drzava? In: Bosna i Hercegovina na putu ka modernoj državi?
27.(37–41). Sarajevo: Perspektive i prepreke, Fondacija Henrik Bol.
28.Esthus, R.A. Protectorates and spheres of influence. In: Encyclopedia of the New American Nation. Retrieved from:
29.https://www.americanforeignrelations.com/O-W/Protectorates-and-Spheres-of-Influence.html (20.11.2015).
30.European Court of Human Rights, Council of Europe. D ušan Berić and Others against Bоsnia and Herzegovina,
31.Strasbourg, ECHR-LE3.3 R. No. 36357/04, 2.
32.http://www.newbalcanpolitics.org.mk/item/ UNMIK- as- an –international- governance- within- Post-Conflict Society
33.(19.11.2015).
34.https://hamdocamo.wordpress.com/2016/04/11/protektorati-drzave-ogranicene-samostalnosti (28.06.2018).
35.https://www.britannica.com/topic/mandate-League-of-Nations (19.11.2016).
36.Ibler, V. (1987). Rječnik međunarodnog javnog prava. Zagreb: Informator.
37.Kelsen, H. (1996). Principles of International Law, Holt, New York, Rinehart & Wilson, 307–308.
38.Letter from the OHR to the President of the National Assembly of Republika Srpska, 30 September 2009. Comment
39.on the adopted Conclusions of the Government of the Republika Srpska dated 24 September 2009 (text in
40.the author’s possession).
41.Makowski, J. (1923). La situation juridique du territoire de la ville libre de Dantzig. Revue Générale de Droit International
42.Public, 50.
43.Milisavljević, B. (2007). Nove mirovne misije Organizacije Ujedinjenih nacija, Centar za publikacije Pravnog fakulteta
44.Univerziteta u Beogradu. Beograd: Javno preduzeće Službeni Glasnik.
45.Novaković, M. (1936). Osnovi međunarodnog javnog prava. Beograd: Jugoslovensko udruženje za međunarodno pravo.
46.Perritt, Jr. H. (2011). Structures and standards for political trusteeship, LA, UCLA. Journal of International Law
47.and Foreign Affairs, 5.
48.Pierre, J., Peters, B.G. (2000). Governance Politics and the State – Difference between autonomous region and protectorate.
49.Palgrave.
50.Popović, Đ. (1930). Liga naroda. Beograd: Srpska književna zadruga.
51.Rakić, B. (2009). Ostvarivanje mira preko međunarodnog organizovanja i integrisanja država. Pravni fakultet Univerziteta
52.u Beogradu. Beograd: Centar za izdavaštvo i informisanje.
53.Ress, v. D.F. (1927). Les mandates internationaux. Paris: Rousseau & Cie.
54.Savić, S. (2011). Republika Srpska u dejtonskoj BiH, Кomesgrafika, Banja Luka. Retrieved from: http://assembly.coe.
55.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17232&lang=en (9.07.2016).
56.Shaw, M. (2016). The League of Nations Mandate System and the Palestine Mandate: What Did and Does It Say about
57.International Law and What Did and Does It Say about Palestine? Israel Law Review, 3 (49), 287–308.
58.Stahn, C. (2001). International Territorial Administration in the former Yugoslavia: Origins, developments and Challenges
59.ahead, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrech. Retrieved from: www.
60.zaoerv.de/61_2001/61_2001_1_b_107_176.pd (29.10.2018).
61.Stahn, C. (2008). The Law and Practice of International Territorial Administration: Versailles to Iraq and Beyond.
62.Cambridge: Cambridge University.
63.Traynor, I. (2003). Ashdown running Bosnia like a Raj. The Guardian. Retrieved from: http://www.theguardian.com/
64.world/2003/jul/05/politics.foreignpolicy (9.07.2016).
65.UN (1994). Security Council resolution 956 (1994) on the termination of the status of Palau as a Trust Territory. Retrieved
66.from: http://daccess-ods.un.org/TMP/2221481.05502129.html (19.11.2015).
67.Western Sahara Case (1975). ICJ Report, 12–28, Land and Maritime Boundaries between Cameroon and Nigeria, ICJ
68.Report (1998), p. 275, Kasikili/Sedudu Island – Botswana vs. Namibia (1999) ICJ report, 1045.
69.Wilde, R. (2001). From Danzig to East Timor and Beyond: The Role of International Territorial Administration. American
70.Journal of International Law, 3 (95), 583–606.
71.Wolfrum, R. (1995). Internationalization. In: R. Bernhardt (ed.) Encyclopedia of Public International Law. Vol. II
72.(p. 1395–1398). Amsterdam.
73.Woosley, L.H. (1935). The Leticia Dispute between Colombia and Peru. American Journal of International Law,
74.1 (29), 94–99.
75.Živković, A. Building Peace in the Balkans – The protectorate, a way to dominate. Le Monde Diplomatique. Retrieved
76.from: https://mondediplo.com/1999/07/04balk (29.10.2018).