Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2019.47-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2019 (47)
Rosyjska doktryna eurazjatycka

Autorzy: Ryszard Tomczyk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: doktryna euroazjatycka Federacja Rosyjska Europa Azja
Rok wydania:2019
Liczba stron:13 (113-125)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współcześnie Rosjanie uważają, że geopolityka to problem zewnętrznego bezpieczeństwa kraju, obrony narodowych interesów na świecie. Pojęcie funkcji geopolitycznej Rosji zależy od tego, jak zareaguje ona na wyzwania współczesnego świata. Dyskusja na temat geopolityki w Federacji Rosyjskiej jest ważnym elementem kształtowania doktryny państwowej wobec wydarzeń na świecie. Zwolennicy doktryny euroazjatyckiej zwracają uwagę, że podstawą do dyskusji o Eurazji jest kulturowa odrębność kultury rosyjskiej wobec kultury Zachodu. Rosyjscy teoretycy geopolityczni twierdzą, że działania strategiczne powinny integrować elity polityczne i gospodarcze w krajach Europy i Azji. Rosja chce utrzymać wpływy w Europie Wschodniej i Azji Środkowej, dlatego dąży do utworzenia Unii Eurazjatyckiej, która ma równoważyć układ sił między Unią Europejską a regionem Azji i Pacyfiku. W Federacji Rosyjskiej, która dąży do odegrania ważnej roli na świecie w XXI wieku, toczy się debata na temat modelu geopolityki bazującej na dorobku teoretycznym i praktycznym. Doktryna euroazjatycka zmierza do zmiany układu sił na świecie. Ma na celu osłabienie pozycji Stanów Zjednoczonych i marginalizację krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bäcker, R. (2000). Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu? Lublin: Ibidem.
2.Charkow, W. (2002). Głębokie nurty rzeki. Belarus, 6. Pobrane z: belarus-magazine.by/pl.
3.Huntington, S. (2007). Zderzenie cywilizacji. Warszawa: Muza.
4.Karpiński, A. (2012). Trójkąt Kaliningradzki. Obszar konstruowania nowych form społeczeństwa przyszłości. Geopolityka,
5.9 (18), 2–7.
6.Korejba, J. (2012). Eurazjatyckie mocarstwo bez Azji? Nowa Europa Wschodnia, 13 lipca. Pobrane z: http://www.new.
7.org.pl/1043-eurazjatyckie-mocarstwo-bez-azji (05.2019).
8.Mackinder, H.J. (1919). Democratic Ideals and Reality. A Study in the Politics of Reconstruction. New York: Lightning
9.Source Inc.
10.Marczak, T. (2010). Widmo Wielkiej Eurazji. Nasz Dziennik, 19 października.
11.Matusiak, T. Putin planuje Unię Euroazjatycką. Pobrane z: www.uniaeuropejska.org/polityka (7.05.2019)
12.Mazurek, K.Ł. (2012). Zbrojeniowe przebudzenie Rosji. Blog o stosunkach międzynarodowych. Pobrane z: https://
13.blogcim.wordpress.com/2012/04/17/zbrojeniowe-przebudzenie-rosji/.com/2012/04/17 (8.05.2019).
14.Memches, F. (2012). Nowe wschodnie imperium. Rzeczpospolita, 22 lutego. Pobrane z: https://archiwum.rp.pl/artykul/
15.1123459-Nowe-wschodnie--imperium.html (10.05.2019).
16.Michalak, R. (2012). Religijne uwarunkowania radykalnego rosyjskiego nacjonalizmu. Athenaeum, 33, 23–35.
17.Nizioł, M. (2004). Dylematy kulturowe międzynarodowej roli Rosji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
18.Nowak, L. (2003). Euroazjatyzm jako rosyjskie odrodzenie (praca doktorska). Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa
19.i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, druk nr 17/2003. Warszawa.
20.Paradowski, R. (2001). Eurazjatyckie imperium Rosji. Studium idei. Toruń: Elipsa.
21.Prilepin, Z. (2008). Sańkja. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
22.Szirin Michałowski, W. (2012). Wielka gra o Kaukaz. Pobrane z: http://geopolityka.net/wielka-gra-o-kaukaz
23.(10.05.2019).
24.Wallerstein, I. (1974). The Modern World-System. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy
25.in the Sixteenth Century. T. 1. New York–London: Academic Press.
26.Wallerstein, I. (1980). The Modern World-System II. Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy,
27.1600–1750. T. 2. New York: Academic Press.
28.Wallerstein, I. (1989). The Modern World-System III. The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy,
29.1730–1840’s. T. 3. San Diego: Academic Press.
30.Wallerstein, I. (2011). The Modern World-System IV. Centrist Liberalism Triumphant 1789–1914. T. 4. Berkeley, Los
31.Angeles: University of California Press.
32.Wilk, A., Żochowski, P. (2011). Francja i Niemcy zacieśniają współpracę wojskową z Rosją. Pobrane z: https://www.
33.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-06-29/francja-i-niemcy-zaciesniaja-wspolprace-wojskowa-z-rosja
34.Дугин, A. (1997). Основы геополитики. Москва.
35.Геополитика России (2017). Pobrane z: www. stoletie.ru/geopolitika (8.09.2018).
36.Гpoмыкo, Ю. (2004). Сценарная паноплия – Сценарий для России: русский путь. Азиатская стратегия России.
37.Pobrane z: http://mmk-mission.ru/pan15.html (6.09.2018).
38.Гpoмыкo, Ю. (2006). Антропологическая доктрина как основа продвижения России к мировому лидерству.
39.Pobrane z: mmk-mission.ru/polit/antrop (7.10.2018).
40.Гpoмыкo, Ю. (Как сменить кожу левым? Патриоты – это правые? Pobrane z: mmk-mission.ru/polit/konver
41.(6.10.2018).
42.Ивашoв, Л. Что в действительности стоит за планами войны США против Ирака. Pobrane z: mmk-mission.ru/
43.polit/geo (7.10.2018).