Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2020.49-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2020 (49)
Wybrane zadania samorządu gminnego w Polsce w zakresie ochrony środowiska w kontekście integracji europejskiej

Autorzy: Grażyna Gadomska
Wydział Humanistyczny Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku Filia Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Słowa kluczowe: środowisko ochrona środowiska zadania samorządu gminnego
Rok wydania:2020
Liczba stron:9 (31-39)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Środowisko pozostaje w stałej relacji z człowiekiem, który korzysta z jego zasobów. W arty- kule przedstawiono specyfikę zadań samorządu gminnego w zakresie ochrony środowiska w kontekście szeroko rozumianych procesów integracyjnych. W tym celu dokonano analizy literatury przedmiotu oraz przepisów prawa regulujących działania gminy. Przeprowadzono analizę wybranych zadań samorządu gminnego w zakresie ochrony środowiska. Realizacja strategicznych celów w tym obszarze jest bardzo ważnym wyzwaniem i determinantą rozwoju lokalnego. Zadania realizowane przez władze państwowe i lokalne są podstawa skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). Ustawa z 13.04.2018 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799). Ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 2068 ze zm.).
2.Ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454,1629). Ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 poz. 2422).
3.Ustawa o stanie klęski żywiołowej z 15.09.2017 r. (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1897). Ustawa z 6.03.2018 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620).
4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627.)
5.Deklaracja Sztokholmska, Uchwała Konferencji Sztokholmskiej z 14.06.1972 r. dotycząca naturalnego środowiska człowieka. Pobrane z: http://www.wolfpunk.most.org.pl/deksztok.htm (16.11.2019).
6.Barczak, A. (2006). Zadnia samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska. Warszawa: Dom Wydawniczy
7.ABC.
8.Borkowski, R. (2017). Teoretyczno-metodologiczne aspekty rozważań nad bezpieczeństwem ekologicznym.
9.W: M. Kubiak, M. Lipińska- Rzeszutek (red.), Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne (s. 17–38). Warszawa– Siedlce: Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydział Humanistyczny Uniwersytet Przyrodniczo-Hu- manistyczny w Siedlcach.
10.Bylicki, L. (2014). Ochrona środowiska w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, 20. 185–199. Ciechanowicz-McLean, J. (2015). Prawo ochrony i zarzadzania środowiskiem. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
11.Ciszek, M. (2017). Filozofia postrzegania problemu ochrony środowiska naturalnego (bezpieczeństwa ekologicznego)
12.w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 roku. W: M. Kubiak, M. Lipińska-
13.-Rzeszutek (red.), Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne (s. 115–144). Warszawa–Siedlce: Instytut Nauk Spo- łecznych i Bezpieczeństwa Wydział Humanistyczny Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.
14.http://seib.uksw.edu.pl/sites/default/files/leszek_karski_znaczenie_prawa_ochrony_ srodowiska.pdf (17.11.2019).
15.Karski, L. (2011). Znaczenie prawa ochrony środowiska. Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW, 1 (9), 85–97.
16.Kasperek, T. (2014). Bezpieczeństwo wewnętrzne kraju w kontekście zagrożeń ekologicznych Morza Bałtyckiego.
17.W: M. Będżmirowski, J. Zawadzki (red.), Holistyczna ocena bezpieczeństwa – aspekt współczesny (s. 67–86). Warszawa: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.
18.Mieteń, M. (2014). Współczesne bezpieczeństwo i jego rodzaje. W: P. Szmitkowski (red.), Wybrane aspekty współ-
19.czesnego bezpieczeństwa i jego zagrożeń (s. 31–46.), Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-
20.-Humanistycznego w Siedlcach.
21.Stawarska, R. (2001). Wybrane efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie makro- i mikroekono-
22.micznej. Studia Europejskie, 1, 95–122.
23.Szela, I. (2013). Ochrona porządku i bezpieczeństwa publicznego jako zadanie własne samorządu lokalnego. Kwartalnik
24.Naukowy OAP UW e-Politikon, 6, 162–186.
25.Ura, E. (2003). Realizacja przez samorząd gminny zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
26.W: E Ura (red.), Bezpieczeństwo i porządek publiczny – historia, teoria, praktyka. Rzeszów: Wydawnictwo
27.Politechniki Rzeszowskiej.