Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2010 (23)
System bezpieczeństwa europejskiego w okresie zimnej wojny

Autorzy: Artur Staszczyk
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo państwa, zimna wojna, bezpieczeństwo europejskie, system bezpieczeństwa
Rok wydania:2010
Liczba stron:24 (5-28)

Abstrakt

W artykule w oparciu o nauki o stosunkach międzynarodowych pojęcie bezpieczeństwa definiowane jest jako proces zaspokajania potrzeb i interesów uczestników stosunków międzynarodowych. W opinii autora, europejski system bezpieczeństwa ukształtował się w wyniku ustaleń podjętych przez wielkie mocarstwa w okresie drugiej wojny światowej i wskutek powojennego rozwoju sytuacji w świecie zdominowanym przez dwa super-mocarstwa. Oznaczało to, że decyzje zwycięskich mocarstw podjęte na konferencjach w Jałcie i Poczdamie określiły zasady i normy, których przestrzeganie miało zapewnić pokój i bezpieczeństwo. Konsekwencją tego stanu rzeczy było ukształtowanie się w powojennej Europie przeciwstawnych ugrupowań polityczno-wojskowych i odrębnych stref (podsystemów) bezpieczeństwa.

Bibliografia

1.Berent Z. Pokój międzynarodowy i bezpieczeństwo – próba definicji, „Sprawy Międzynarodowe” 1988, nr 6.
2.Berent Z., Modele bezpieczeństwa międzynarodowego, „Sprawy Międzynarodowe” 1987, nr 3.
3.Cesarz Z., Stadtmüller E., Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 1998.
4.Dobroczyński M., Stefanowicz J., Tożsamość Europy, Warszawa 1999.
5.Grela M., Koncepcje bezpieczeństwa – raport Sekretarza Generalnego ONZ, „Sprawy Międzynarodowe” 1986, nr 7–8.
6.Jasudowicz T., Bezpieczeństwo zbiorowe, w: Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1976.
7.Jasudowicz T., Regionalne systemy bezpieczeństwa, w: Regionalizm w stosunkach międzynarodowych, red. J. Gilas, Warszawa 1978.
8.Kukułka J., Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależność i sprzeczności interesów, „Sprawy Międzynarodowe” 1982, nr 7.
9.Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945–1994, Warszawa 1994.
10.Łastawski K., Pojęcie i główne wyznaczniki bezpieczeństwa narodowego, w: Współczesne bezpieczeństwo, red. W. Fehler, Toruń 2002.
11.Pastusiak L., Postawienie przez Stany Zjednoczone sprawy remilitaryzacji Niemiec Zachodnich na forum międzynarodowym, „Przegląd Zachodni” 1963, nr 4.
12.Pietraś M., Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa, „Sprawy Międzynarodowe” 1997, nr 2.
13.Rotfeld A.D., Europejski system bezpieczeństwa in status nascendi, Warszawa 1990.
14.Rotfeld A.D., Zmiany w systemie bezpieczeństwa europejskiego, „Sprawy Międzynarodowe” 1990, nr 7–8.
15.Stańczyk J., Bezpieczeństwo – zakres definicji, „Acta Politica” 1997, nr 10.
16.Stańczyk J., Przeobrażenia międzynarodowego układu sił w Europie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Warszawa 1999.
17.Stefanowicz J., Bezpieczeństwo współczesnych państw, Warszawa 1984.
18.Vukadinović R., Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa 1980.
19.Zięba R., Bezpieczeństwo narodowe, w: Leksykon pokoju, Warszawa 1987.
20.Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999.
21.Zięba R., Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe” 1989, nr 10.