Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

Aktualnie: Acta Politica Polonica

ISSN: 0867-0617    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2011 (24)
Grupy producentów rolnych w Polsce jako podstawowa jednostka organizacji rynku rolnego. Podstawa prawna i etapy tworzenia

Autorzy: Sebastian Kaniewski
Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Polityka rolna, Unia Europejska, rynek międzynarodowy
Rok wydania:2011
Liczba stron:11 (183-193)

Abstrakt

Spółdzielnie branżowe stanowią podstawowe ogniwo w strukturze rynku rolnego krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniem, zorganizowane grupy producenckie taniej zaopatrują się w środki produkcji i korzystniej sprzedają swoje produkty oraz przechwytują część wartości dodanej, jaka powstaje na kolejnych etapach obrotu oraz przetwórstwa produktów. Podstawowym celem powstawania grup producentów rolnych jest wspólne działanie, dzięki któremu można sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej opartej na zasadzie konkurencji. Trzeba tu wspomnieć, że część instrumentów interwencji rynkowej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) opiera się właśnie na grupach producenckich. Dla podmiotów chcących funkcjonować na rynku rolnym na wysokim poziomie proces koncentracji jest więc czymś koniecznym i stanowi punkt wyjścia większej aktywności na rynkach międzynarodowych. W Polsce, niestety, grupy producentów rolnych nie są jeszcze tak bardzo popularne wśród rolników jak w państwach „piętnastki”, które od wielu lat korzystają z pomocy w ramach WPR.

Bibliografia

1.Ejsmont J., Milewski R., Podstawy prawne tworzenia i działalności grup producentów, Warszawa 2005, www.witrynawiejska.org.pl/images/15208_grprod.pdf., 03.03.2010.
2.Jerzak M., Instrumenty zarządzania ryzykiem cenowym i możliwości ich wykorzystania w gospodarstwach rolnych w Polsce, w: Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa, Warszawa 2008.
3.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być utworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych – Dz. U., 2001, nr 26, poz. 292.
4.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych – Dz.U., 2008, nr 72, poz. 424.
5.Szumski S., Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Warszawa 2007.
6.Ustawa z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. z 2000 r., nr 88, poz. 983 z późn. zm.
7.Walkowski M., Założenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej oraz tzw. Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej zawartych w dokumencie „Agenda 2000”, w: M. Walkowski (red.), Rolnictwo polskie w obliczu integracji z Unią Europejską, Poznań 1999.