Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.43-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2018 (43)
„Wieczni wójtowie” – zjawisko wielokadencyjności w gminach wiejskich. Analiza wyników wyborów w latach 2002–2014

Autorzy: Bartosz Mazurkiewicz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Słowa kluczowe: wójt wielokadencyjność gminy wiejskie wybory lokalne
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (75-87)
Klasyfikacja JEL: Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W 2002 r. wprowadzono istotne zmiany w sposobie wybierania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, tj. powszechność i bezpośredniość wyboru w systemie większościowym. Nowe zasady wyboru oddziaływały na demokrację w wymiarze lokalnym. Dlatego też zjawisko wielokadencyjności wśród wójtów w latach 2002–2014 może być zobrazowaniem zaufania wiejskiej społeczności do lokalnych polityków i ich popierania. W artykule badano zależności pomiędzy płcią, wiekiem, wykształceniem kandydatów a zjawiskiem wielokadencyjności wójtów. Ponadto poszukiwano odpowiedzi, czy miejsce wyboru i sprawowania urzędu (kryterium geograficzne – gminy wiejskie w podziale na województwa) wpływa na reelekcję. W pracy założono, że „wieczny wójt” to osoba, która sprawuje urząd w tym samym miejscu nieprzerwanie przez co najmniej trzy kadencje.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoszewski, A. (2006). Systemy wyborcze. W: A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Systemy polityczne współczesnej Europy (s. 193–219). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Antoszewski, A. (2012). System polityczny RP. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Bankowicz, M. (2006). Demokracja. Zasady, procedury, instytucje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4.Bartnicki, S. (2015). Wpływ liczby kadencji nieprzerwanego piastowania lokalnej władzy wykonawczej wyłanianej w wyborach bezpośrednich na wybrane cechy gmin. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica, 3 (33), 58–75. DOI: 10.18276/ap.2015.33-03.
5.Chmaj, M., Skrzydło, W. (2008). System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Drzonek, M. (2013). Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Dante.
7.Drzonek, M. (2016). Wielokadencyjność bez afiliacji partyjnej? Spostrzeżenia po reelekcjach „wiecznych prezydentów” w 2014 r. Przegląd Politologiczny, 1, 81–89. DOI: 10.14746/pp.2016.21.1.6.
8.Dz.U. (2009). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997. Dz.U. 2009, nr 114, poz. 946.
9.Dz.U. (2010). Ustawa z 20.06.2002 o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Dz.U. 2010, nr 176, poz. 1191.
10.Dz.U. (2016). Ustawa z 15.09.2000 o referendum lokalnym. Dz.U. 2016, poz. 400, 850.
11.Dz.U. (2017). Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 2017, poz. 730, 935.
12.Gendźwiłł, A. (2010). Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki. Studia Regionalne i Lokalne, 2 (40), 99–120.
13.Haman, J. (2003). Demokracja, decyzje, wybory. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
14.Heywood, A. (2006). Politologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Katz, E., Lazarsfeld, P.F. (2009). Personal Influence. The Part Played by People in the Flow of Mass Communications. New York–London: Routledge Taylor & Francis Group.
16.Kowalik, J. (2015). Demokracja lokalna a idea ograniczenia liczby kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Polityczne Preferencje, 10, 159–176. DOI: 10.6084/m9.figshare.2059458.
17.Kowalik, J. (2016). Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w kontekście idei limitowania kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Acta Politica Polonica, 3 (37), 51–66. DOI: 10.18276/ap.2016.37-04.
18.Kubalski, G.P. (2008). Wójt jako organ orzekający w postępowaniu dotykającym interesu prawnego gminy. Samorząd Terytorialny, 1-2, 72–85.
19.Kulesza, R. (2005). Współczesne dylematy zarządzania publicznego w Polsce. Pobrane z: http://www.nik.gov.pl/plik/id,1554.pdf (25.08.2017).
20.Kunysz, J. (2012). Wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ podatkowy (wybrane zagadnienia). Administracja.Teoria, Dydaktyka, Praktyka, 2 (27), 58–76.
21.Linz, J.J. (1994). Presidential or Parliamentary Democracy. Does It Make a Difference? W: J.J. Linz, A Valenzuela (red.), The Failure of Presidential Democracy. Comparative Perspectives (s. 3–27). Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
22.Lipska, A. (2008). Wójt, burmistrz, prezydent – lokalni liderzy polityczni czy menedżerowie? W: S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska (red.), Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej (s. 488–500). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
23.Mazur, M. (2008). Rywalizacja polityczna w wyborach samorządowych w III RP. W: E. Ganowicz, L. Rubisz (red.), Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty (s. 139–175). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
24.Podemski, K. (2015). Deficyt obywatelstwa. R uch P rawniczy, E konomiczny i Socjologiczny, 3 (77), 351–368. DOI: 10.14746/rpeis.2015.77.3.24.
25.Regulski, J. (2005). Samorządna Polska. Warszawa: Wydawnictwo Rosner & Wspólnicy.
26.Rohde, D.W. (1991). Party and Leaders in the Postreform House. Chicago: The University of Chicago Press.
27.Sarnecki, P. (2008). Ordynacja wyborcza w wyborach samorządowych, W: M. Magoska (red.), Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki (s. 11–24). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. nr 1/2018 (43) 87
28.Sartori, G. (1994). Teoria demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
29.Sobociński, A.W. (1995). Samorząd a demokracja. W: S. Sobociński (red.), Teoria i praktyka polityki. Materiały i studia Nr 1 (s. 21–29). Toruń: Wydawnictwo Marszałek.
30.Stewart, J., Clarke, M. (1987). The Public Orientation and the Citizen. Luton: Local Government Public Board.
31.Szewc, A., Szewc, T. (2006). Wójt, burmistrz, prezydent miasta. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
32.Wojtasik, W. (2012). Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
33.Zieliński, E. (1996). Przekształcenia ustrojowo-polityczne w Polsce. W: E. Zieliński (red.), Transformacja ustrojowa państw Europy Środkowej i Wschodniej (s. 21–42). Warszawa: Wydawnictwo Elipsa.
34.Żukowski, A. (2005). Wybory. W: S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski (red.), Podstawowe kategorie polityki (s. 270–275). Olsztyn: Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko--Mazurskiego.