Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2018.43-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2018 (43)
Występowanie zjawiska koabitacji w miastach województwa zachodniopomorskiego

Autorzy: Przemysław Szymański
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Politologii i Europeistyki
Słowa kluczowe: polityka lokalna wybory samorządowe władza lokalna wybory burmistrzów miast kodeks wyborczy koabitacja
Data publikacji całości:2018-03-30
Liczba stron:12 (89-100)
Klasyfikacja JEL: Z19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przepisy poszczególnych ordynacji wyborczych, a po 2011 Kodeksu wyborczego, w dużym stopniu determinują funkcjonowanie samorządu terytorialnego, w tym gminnego. Wpływały i wpływają na relacje między organem wykonawczym, tj. wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, a stanowiąco-kontrolnym, czyli radą gminy (miasta). Prowadzą też niekiedy do pojawienia się koabitacji, czyli układu, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta wywodzi się z innego środowiska politycznego niż większość w radzie. Celem pracy jest analiza wyników wyborów samorządowych na poziomie gminnym w miastach województwa zachodniopomorskiego w latach 2006–2014 pod kątem występowania zjawiska koabitacji. Badaniu poddane zostały elekcje w 65 miastach, w tym w trzech miastach na prawach powiatu – Szczecinie, Koszalinie i Świnoujściu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoszewski, A. (2004). Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
2.Antoszewski, A. (2012). Partie polityczne w rywalizacji o władzę w województwach i wielkich miastach. W: D. Karnowska, J. Nocoń (red.), Obywatel – instytucje – władza na przełomie XX i XXI wieku. Księga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Godlewskiemu (s. 77–92). Toruń: Mado.
3.Augustyniak, M. (2012). Organizacja i funkcjonowanie rady gminy. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Banaszak, B. (2012). Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Drzonek, M. (2015). Od upartyjnienia do „ulokalnienia”? Przypadek zachodniopomorskich powiatów grodzkich w wyborach 2014 roku. Opuscula Sociologica, 3 (13), 77–92.
6.Dz.U. (1998). Ustawa z 16.07.1998 – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Dz.U. 1998, nr 95, poz. 602 ze zm.
7.Dz.U. (2002). Ustawa z 20.06.2002 o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Dz.U. 2002, nr 113, poz. 984 ze zm.
8.Dz.U. (2011). Ustawa z 5.01.2011 – Kodeks wyborczy. Dz.U. 2011, nr 21, poz. 112 ze zm.
9.Dz.U. (2016). Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz. U. 2016 r., poz. 446.
10.Izdebski, H., Kulesza, M. (2004). Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa: Liber.
11.PKW (2006). Państwowa Komisja Wyborcza, Wybory samorządowe 2006. Pobrane z: http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/geoKrajd41d.html? (31.07.2017).
12.PKW (2010). Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory samorządowe 2010. Pobrane z: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/000000.html (31.07.2017)
13.PKW (2014). Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory samorządowe 2014. Pobrane z: http://samorzad2014.pkw.gov.pl/ (31.07.2017)
14.Ptak, A. (2011). Rywalizacja polityczna w samorządach lokalnych. Studium wybranych gmin. Poznań–Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
15.Pułło, A. (2006). Ustroje państw współczesnych. Warszawa: LexisNexis.