Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694     eISSN: 2719-4361    OAI    DOI: 10.18276/au.2020.2.15-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (15) 2020
Autentyczność

Autorzy: ARTUR HELLICH ORCID
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: autentyczność szczerość autobiografia podmiotowość tożsamość nowoczesność self-made man pisanie sobą Nowa Szczerość selfie
Data publikacji całości:2020
Liczba stron:13 (79-91)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst jest autorską propozycją hasła słownikowego „autentyczność” (definiowanego w kategoriach autobiograficznych). Wyznaczywszy trzy zasadnicze zakresy znaczeniowe tego pojęcia, autor śledzi historyczny rozwój każdego z nich, a następnie zarysowuje jego dzisiejszy status. W tym celu sięga zarówno do tekstowych praktyk autobiograficznych, jak i tych, które granice tekstu przekraczają (na przykład performance).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.„Authentic”. W: Online Etymology Dictionary. Dostęp 8.07.2020. https://www.etymonline.com/ word/authentic.
2.„Authentic”. W: The Oxford Dictionary of English Etymology, ed. by Charles Talbut Onions, 63. Oxford: Clarendon Press, 1991.
3.Bachtin, Michaił. Estetyka twórczości słownej. Tłum. Danuta Ulicka, oprac. przekł. i wstęp Euge¬niusz Czaplejewicz. Warszawa: PIW, 1986.
4.Bhargava, Rohit. Bez osobowości. Dlaczego firmy tracą swoją autentyczność i jak wielkie marki ją odzyskują. Tłum. Ewa Hałkowska, przedm. Guy Kawasaki. Warszawa: Oficyna a Wolters Klu¬wer Business, 2010.
5.Eakin, Paul John. Fictions in Autobiography. Studies in the Art of Self-Invention. Princeton: Prince¬ton Univeristy Press, 1985.
6.Fromm, Erich. Ucieczka od wolności. Tłum. Olga i Andrzej Ziemilscy, przedm. Franciszek Ryszka. Warszawa: Czytelnik, 1993.
7.Głowiński, Michał. Kręgi obcości: opowieść autobiograficzna. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010.
8.Hellich, Artur. Gry z autobiografią: przemilczenia, intelektualizacje, parodie. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2018.
9.Hong Kingston, Maxine. The Woman Warrior: Memoirs of a Girlhood Among Ghosts. New York: Knopf, 1976.
10.Lasch, Christopher. Kultura narcyzmu: amerykański życie w czasie malejących oczekiwań. Tłum. Grzegorz Ptaszek, Aleksander Skrzypek. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2015.
11.Niesiecki, Kasper. Herby y Familie Rycerskie…. Lwów: Drukarnia Collegium Lwowskiego Soc. Jesu, 1728.
12.Oborski, Mikołaj Stanisław, Kasper Drużbicki [Nota], Andrzej Piotrkowczyk [Druk]. Relacya albo krótkie opisanie cudow niektórych y dobrodzieystw przednieyszych Bł. Stanisława Kostki…. W Krak.: w drukarniey Andrz. Piotrk., 1630.
13.Prawa, Konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego… Volumen Septimum: Ab Anno 1764. Ad Anno 1768. Acta Reipublicæ Continens. T. 7. Warszawa: Drukarnia J.K. Mci y Rzeczypospolitey u Xieży Scholarum Piarum, 1782.
14.Sendyka, Roma. Od kultury „ja” do kultury „siebie”. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych. Kraków: Univeristas, 2015.
15.Sławiński, Janusz. „Teksty i teksty”. Teksty 1 (1972): 1–7.
16.Szmidt, Olga. Autentyczność: stan krytyczny. Problem autentyczności w kulturze XXI wieku. Kraków: Universitas, 2019.
17.Taylor, Charles. Etyka autentyczności. Tłum. Andrzej Pawelec. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2002.
18.Taylor, Charles. Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Tłum. Marcin Gruszczyń¬ski et al., naukowo oprac. Tadeusz Gadacz, wstęp Agata Bielik-Robson. Warszawa: Wydaw¬nictwo Naukowe PWN, 2012.
19.Trilling, Lionel. Sincerity and Authenticity. London: Oxford University Press, 1972.
20.Varga, Somogy, Charles Guignon. „Authenticity”. W: Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward N. Zalta (Spring 2020 Edition). Dostęp 8.07.2020. https://plato.stanford.edu/archives/ spr2020/entries/authenticity/.
21.Warchala, Michał. Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freuda. Kra¬ków: Universitas, 2006.
22.Wyllie, Irvin. The Self-Made Man in America: The Myth of Rags to Riches. New York: Free Press, 1966.