Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2014.1.2-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (2) 2014
Starość (nie)wypowiedziana w późnej twórczości Julii Hartwig

Autorzy: Tatiana Czerska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Julia Hartwig poezja dziennik starość Stary Poeta
Rok wydania:2014
Liczba stron:12 (163-174)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest prześledzenie tematu starości w późnej twórczości Julii Hartwig. Punktem wyjścia jest odwołanie do prac badawczych podejmujących temat starości, topos Starego Poety oraz postać Starej Poetki. Celem artykułu jest szukanie odpowiedzi na następujące pytania: czy zapiski z Dziennika potwierdzają obserwacje dotyczące liryki jego autorki? Czy może pokazują inne oblicze poetki? Czy w dzienniku pojawia się ta osobista perspektywa, na której nieobecność w liryce wskazują badaczki? Wreszcie, jak obraz starości w dziennikach Julii Hartwig wygląda na tle innych polskich diarystek?
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borowicz Sebastian, Hobot Justyna, Przybylska Renata, Stara rebeliantka. Studia nad semantyką
2.obrazu, Wydawnictwo Sic!, Kraków 2010.
3.Czyżak Agnieszka, O żalu. W: taż, Na starość. Szkice o literaturze przełomu tysiącleci, Wydawnictwo
4.Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011.
5.Flakowicz-Szczyrba Marta, Poezja Julii Hartwig wobec egzystencji i metafizyki, „Pamiętnik Literacki”
6.2012, z. 2.
7.Hartwig Julia, Bez pożegnania, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004.
8.Hartwig Julia, Dziennik, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.
9.Hartwig Julia, Dziennik amerykański, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1980.
10.Hartwig Julia, Wybrańcy losu, PIW, Warszawa 2006.
11.Hartwig Julia, Zawsze powroty: dzienniki podróży, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001.
12.Hartwig Julia, Zobaczone, Wydawnictwo a5, Kraków 2000.
13.Hobot Justyna, Wobec śmierci i upojenia. Dionizyjska baba w polskiej literaturze współczesnej.
14.W: Sebastian Borowicz, Justyna Hobot, Renata Przybylska, Stara rebeliantka. Studia nad semantyką
15.obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
16.Kałuża Anna, Julia Hartwig i „Julia Hartwig”. Zapisywanie siebie. Poszukiwanie podmiotu autorskiego
17.w poezji Julii Hartwig. W: Literatura kobiet, literatura kobieca, kobiecość w literaturze, red. Bożena
18.Witosz, „Język Artystyczny” nr 12, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
19.Legeżyńska Anna, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej, Poznańskie
20.Studia Polonistyczne, Poznań 1999.
21.Legeżyńska Anna, O pewnym nieistniejącym toposie liryki kobiecej. W: taż, Od kochanki do psalmistki...
22.Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009.
23.Legeżyńska Anna, Zobaczone, przeżyte (J. Hartwig). W: taż, Krytyk jako domokrążca. Lekcje literatury
24.z lat 90., Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.
25.Mazurkiewicz-Krauze Ilona, Czy topos Starego Poety istnieje w liryce kobiet? Na przykładzie poezji
26.Adriany Szymańskiej. W: Starość raz jeszcze... (szkice), red. Józef Olejniczak, Stanisław Zając,
27.Agencja Artystyczna Para, Katowice 2007.
28.Mokranowska Zdzisława, Bycie młodym, bycie starym. Wprowadzenie w problematykę. W: taż, Młodość
29.i starość. Studia o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,
30.Katowice 2009.
31.Nasiłowska Anna, Wiara w zadanie, „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 4.
32.Rodak Paweł, Między zapisem a literaturą. Dziennik polskiego pisarza w XX wieku, Wydawnictwa
33.Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.