Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2018.1.10-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 1 (10) 2018
Esej i/lub autobiografia. Widzenie bliskie i dalekie Zofii Nałkowskiej

Autorzy: Anna Pekaniec
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: esej autobiografia kobieta historia Nałkowska
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:13 (115-127)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst jest próbą wskazania wzajemnych zależności pomiędzy dwoma gatunkami literatury dokumentu osobistego – esejem i autobiografią, oraz dwiema kategoriami wewnątrz i ponadgatunkowymi – eseistycznością i autobiograficznością, możliwymi do uchwycenia w Widzeniu bliskim i dalekim Zofii Nałkowskiej. W antologii, składającej się z kilkudziesięciu zróżnicowanych gatunkowo tekstów, można zauważyć nakładanie się na siebie wymienionych cech, powodowane przez nie przekształcenia oraz ich łączenie się z twórczością powieściową i diarystyczną autorki. Zbiór tekstów, obejmujących pół wieku, zawierający zarówno teksty wspomnieniowe, podróżne, recenzje, odczytany z uwzględnieniem perspektywy
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieńczyk, Marek. Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Warszawa: Świat Książki, 2014.
2.Bieńkowska, Ewa. „Sztuka eseju, czyli o darze rozmowy”. Aneks 31 (1983): 101–113.
3.Bolecki, Włodzimierz. Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2012.
4.Braidotti, Rossi. Podmioty nomadyczne. Ucieleśnienia i różnica seksualna w feminizmie współczesnym. Tłum. Aleksandra Derra. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.
5.Czermińska, Małgorzata. Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2000.
6.Czermińska, Małgorzata. „Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki”. Teksty Drugie 5 (2011): 183–200.
7.Małgorzata, Czermińska. „Tożsamość kształtowana w pamięci miejsca”. W: Kulturowa historia literatury, red. Anna Łebkowska, Włodzimierz Bolecki, 146–160. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2015.
8.Galant, Arleta. Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2010.
9.Kaluta, Izabella. „Pisać Nałkowską”. Teksty Drugie 1/2 (1999): 189–210.
10.Kasperski, Edward. „Autobiografia. Sytuacja i wyznaczniki formy”. W: Autobiografizm – przemiany, formy, znaczenia, red. Hanna Gosk, Andrzej Zieniewicz, 9–34. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2001.
11.Mach, Wilhelm. Wstęp do Widzenie bliskie i dalekie, Zofia Nałkowska. Warszawa: Czytelnik, 1957.
12.Marszałek, Magdalena. „Życie i papier”. Autobiograficzny projekt Zofii Nałkowskiej: Dzienniki 1899–1954. Wstęp German Ritz. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2004.
13.Nałkowska, Zofia. Widzenie bliskie i dalekie. Warszawa: Czytelnik, 1957.
14.Nycz, Ryszard. Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2001.
15.Nycz, Ryszard. Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2012.
16.Sendyka, Roma. Nowoczesny esej. Studium świadomości historycznej gatunku. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.
17.Sendyka, Roma. „Problemy kobiecej eseistyki («dlaczego nie ma kobiecego Hazzlita i Lamba…»?” W: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach w narracjach XX i XXI wieku, red. Hanna Gosk, Bożena Karwowska, 232–249. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2008.
18.Zawadzki, Andrzej. Nowoczesna eseistyka, filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2001.