Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543     eISSN: 2353-317X    OAI    DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / nr 28

Rok wydania:2019
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Möglichkeiten und Grenzen der Fragebogenmaterialien des „Language and Culture Archive of Ashkenazic Jewry“ am Beispiel der Wortstellung von Verbpartikeln


(Możliwości i ograniczenia wykorzystania kwestionariuszy z atlasu języka i kultury Żydów aszkenazyjskich „Language and Culture Archive of Ashkenazic Jewry” na przykładzie szyku zdania z przedrostkami odczasownikowymi rozdzielnymi)
27 (5-31) Lea Schäfer Więcej
2.

Zur Rezeption jiddischer Literatur nach dem 2. Weltkrieg am Beispiel von "Dos lid fun oysgehargetn yidishn folk" von Yitskhok Katsenelson


(Recepcja literatury jidysz po II wojnie światowej: "Dos lid fun oysgehargetn yidishn folk" Yitskhoka Katsenelsona)
19 (33-51) Magdalena Sitarz, Andrzej Pawelec Więcej
3.

Jiddische Sprache als Kulturträger in Polen nach der Schoah


(Język jidysz jako nośnik kultury w Polsce po Zagładzie)
15 (53-67) Anna Rozenfeld Więcej
4.

Kritik des Stoizismus in Johann Michael von Loëns "Epicurische Sittenlehre die beste" (1751)


(Krytyka stoicyzmu w tekście Johanna Michaela von Loëna "Epicurische Sittenlehre die beste" (1751))
14 (69-82) Ewa Grzesiuk Więcej
5.

„... in jeder Zeile von Shakespeare handeln“ – Zur Problematik des fiktionalisierten ‚Genies‘. Ein Vergleich zwischen Johann Gottfried Herders Shakespeare-Aufsatz (1773) und Egon Friedells Shakespeare-Essay (1911)


(„... W każdym wersie traktując o Szekspirze“ – o problematyce fikcjonalizowanego ‚geniusza’. Porównanie esejów o Szekspirze Johanna Gottfrieda Herdera (1773) i Egona Friedella (1911))
18 (83-100) Mike Porath Więcej
6.

Sich-Erinnern als (Über-)Leben oder Wie sich Biografien in Literatur verwandelten. Zu den ‚Initiationsromanen‘ von Armin Müller, Günter Grass und Wieland Förster


(Wspominanie jako (prze)życie lub Jak biografie stały się literaturą. ‘Powieści inicjacyjne’ Armina Müllera, Güntera Grassa i Wielanda Förstera)
23 (101-123) Klaus Hammer Więcej
7.

Vom Eros des Alters oder senile Bilder der Liebe. Martin Walsers Physik und Metaphysik der Altersliebe in ausgewählten Romanen


(O erosie starości czyli literackie obrazy miłości późnego wieku. Fizyka i metafizyka miłości wieku dojrzałego w wybranych powieściach Martina Walsera)
24 (125-148) Aneta Jurzysta Więcej
8.

„Ich bin eine große Baustelle“ – Zur Darstellung von Adoleszenz nach der Flucht in Julya Rabinowichs Roman „Dazwischen: Ich“


(„Jestem jak wielka budowa” – obraz adolescencji po ucieczce w powieści Julii Rabinowich „Dazwischen: Ich”)
19 (149-167) Monika Hernik-Młodzianowska Więcej
9.

Zu den Termini ‚unmarkierte Abfolge‘, ‚normale Wortstellung‘ und ‚Grundfolge‘ – ein Überblick über zentrale Positionen in der germanistischen Forschung


(O użyciu terminów ‚szyk nienacechowany’, ‚szyk neutralny’ i ‚szyk podstawowy’ – przegląd badań z zakresu językoznawstwa germańskiego)
19 (169-187) Agnieszka Gaweł Więcej
10.

Historische Grundzüge ausgewählter deutscher Komposita. Unter Berücksichtigung von Sonderformen und atypischen Entwicklungsprozessen


(Zarys historii niemieckich złożeń. Z uwzględnieniem form nietypowych i hybrydycznych)
13 (189-201) Marzena Bytner Więcej
11.

Wie wird auf Ärzte sprachlich referiert? – Zur Analyse von Bezeichnungen für Ärzte in Kommentaren auf deutschen Arztbewertungsportalen


(W jaki sposób określani są lekarze? – Analiza określeń lekarzy zawartych w komentarzach na niemieckich portalach oceniających lekarzy)
16 (203-218) Marcelina Kałasznik Więcej
12.

Polnische Heterostereotype über Deutsche im Diskurs über Kriegsentschädigungen an Polen. Analyse polnischer Pressetexte aus dem Jahre 2017


(Polskie heterostereotypy o Niemcach w dyskursie o reparacjach wojennych dla Polski. Analiza polskich tekstów prasowych z roku 2017)
17 (219-235) Krzysztof Matyjasik Więcej
13.

Zur Straßenumbenennung in ausgewählten Ortschaften der ehemaligen NS-Kreisstadt Busko während des Zweiten Weltkriegs


(O zmianie nazw ulic w wybranych miejscowościach dawnego powiatu buskiego podczas II wojny światowej)
18 (237-254) Piotr Owsiński Więcej
14.

Bericht über die internationale wissenschaftliche Konferenz „Das 110. Jubiläumsjahr der Konferenz von Czernowitz - Linguistische und kulturelle Aspekte des Jiddischen“, 11.-12. April 2018, Szczecin


(Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "110. rocznica konferencji w Czerniowcach - lingwistyczne i kulturowe aspekty języka jidysz", 11-12 kwietnia 2018, Szczecin)
4 (255-258) Małgorzata Osiewicz-Maternowska Więcej