Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Wpływ otoczenia instytucjonalnego na małe i średnie przedsiębiorstwa w regionach

Autorzy: Karolina Olejniczak
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: konkurencyjność instytucje kapitał społeczny otoczenie instytucjonalne małe i średnie przedsiębiorstwa
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (98-108)

Abstrakt

Otoczenie instytucjonalne należy do podstawowych czynników konkurencyjności regionów. Obok kapitału społecznego i działalności gospodarczej stanowi najważniejsze elementy środowiska przedsiębiorczości. Do wskaźników ilościowych otoczenia instytucjonalnego należy liczba funkcjonujących instytucji. Do wskaźników jakościowych należy jakość samych instytucji, jakość ich wzajemnych relacji, sfera ich działalności oraz poziom zadowolenia ze współpracy z instytucjami ze strony podmiotów korzystających z ich usług. Autor podejmuje problematykę konkurencyjności instytucjonalnej, a także wpływu liderów otoczenia instytucjonalnego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście współczesnej polityki rozwoju endogenicznego. Podejmuje również próbę oceny wybranych elementów otoczenia instytucjonalnego w regionie Wielkopolski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkiewicz P., Łuczka T., Przepióra P., Wybrane problemy rynku finansowego. Tendencje
2.w zakresie finansowania przedsiębiorstw w Polsce i Wielkopolsce, w: Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, red: M.K. Wyrwicka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
3.Bieńkowski W., Wpływ instytucji na rozwój gospodarczy i konkurencyjność krajów postkomunistycznych. Kilka uwag w odniesieniu do Polski i Rosji, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2006, nr 2 (30).
4.Bourdieu P., Wacquant J.D.L., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
5.Churski P., Model polaryzacyjno-dyfuzyjny w przemianach polityki spójności – konsekwencje dla ukierunkowania polityki rozwoju (N N306 79 1940), http://owsg.pl/ dokumenty/r25/ RR25_Churski.pdf (2.01.2015).
6.Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa–Wrocław 1997.
7.Gorzelak G., Jałowiecki B., Konkurencyjność regionów, „Studia Regionalne i Lokalne” 2000, nr 1 (1).
8.Kotarski H., Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
9.Kwiatkowski M., Kapitał społeczny, w: Encyklopedia socjologii. Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.
10.Matusiak K.B., Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości – przesłanki, polityka i instytu-cje, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom–Łódź 2006.
11.North D.C., The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the Transition Problem, „Wider Annual Lectures” 1997, vol. 1.
12.Pietrzyk I., Konkurencyjność regionów w ujęciu Unii Europejskiej, w: Polityka regionalna
13.i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut, L. Cybulski, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
14.Przygodzki Z., Konkurencyjność regionów, w: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, red. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, CeDeWu, Warszawa 2007.
15.Ragin-Skorecka K., Grzelczak A., Rola instytucji otoczenia biznesu w Wielkopolsce
16.w kontekście przepływu wiedzy, w: Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę. Tom I. Badania uzupełniające, red: M.K. Wyrwicka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
17.A. Wojtyna, Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji, „Gospodarka Narodowa” 2002, nr 10.
18.M. Wosiek, Instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności jednostek terytorialnych,
19.w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne. Ze-szyt nr 14, red. M.G. Woźniak, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
20.Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Poznań 2012.